ΠΜΣ «Διαχείριση Λιμένων και Παράκτια Οικονομία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ανακοινώνει πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων, για (50) πενήντα ενδιαφερόμενους/ες, στον 1ο κύκλο σπουδών, ακαδημαϊκού έτους 2021- 2022, του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Διαχείριση Λιμένων και Παράκτια Οικονομία” (ΦΕΚ 5995/31.12.2020 τ.β΄), το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος “Διαχείριση Λιμένων και Παράκτια Οικονομία”.

Το Πρόγραμμα παρέχει υψηλού επιπέδου θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις και καλλιεργεί δεξιότητες, σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες της Λιμενικής Οικονομικής και Πολιτικής, της Παράκτιας Οικονομίας, της Διαχείρισης και Λειτουργίας Λιμένων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων στη σχέση τους με την Εφοδιαστική αλυσίδα.

Ειδικότεροι σκοποί, αυτού του Προγράμματος, είναι η προετοιμασία ικανών στελεχών που θα έχουν τη δυνατότητα να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη, τη σύγχρονη, αποτελεσματική και οικονομικά ανταποδοτική λειτουργία των λιμένων της χώρας, αλλά και των πόρων που χρησιμοποιούνται στις παράκτιες οικονομικές δραστηριότητες. Στοχεύουμε στην κάλυψη των αναγκών, για εξειδικευμένες γνώσεις μεταπτυχιακού επιπέδου, στα στελέχη συναφών επιχειρήσεων, οργανισμών και φορέων του δημοσίου αλλά και του ιδιωτικού τομέα.

Το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα πλήρους φοιτήσεως. Η διδασκαλία των μαθημάτων ολοκληρώνεται σε δύο (2) περιόδους ανά εξάμηνο στις οποίες προβλέπεται η παρακολούθηση υποχρεωτικών και επιλογής μαθημάτων με τις ενδεχόμενες εργασίες ανά μάθημα.

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) του Προγράμματος Σπουδών είναι 60.

 

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, κατόπιν επιλογής, πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου

34 του ν.4485/2017. Ιδιαίτερης προσοχής μας, σε αυτή την πρώτη φάση, είναι εργαζόμενοι σε σχετικές δραστηριότητες του δημόσιου τομέα αλλά και του ιδιωτικού αντιστοίχως. Προς διευκόλυνση σε αυτήν την περίπτωση, δύναται, με δήλωσή του, ο φοιτητής/τρια να παρατείνει τις σπουδές του, παρακολουθώντας τον επόμενο κύκλο Σπουδών όπως αυτός εξελίσσεται, κατά δύο (2) επιπλέον ακαδημαϊκά εξάμηνα σε πρόγραμμα «μερικής φοίτησης». Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που θα επιλέξουν την κατηγορία «μερικής φοίτησης» θα πρέπει αποδεδειγμένα να εργάζονται τουλάχιστον τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα και να προσκομίσουν σχετική σύμβαση εργασίας ή βεβαίωση εργοδότη. Επίσης δυνατότητα «μερικής φοίτησης» προβλέπεται και για μη

 

εργαζόμενους φοιτητές που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της πλήρους φοίτησης για λόγους υγείας, οικογενειακούς, στράτευσης κ.λπ.

Στο πρόγραμμα γίνονται κατ’ εξαίρεση δεκτές αιτήσεις υποψηφίων οι οποίοι δεν διαθέτουν, κατά την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των υποψηφιοτήτων, τίτλο σπουδών και προσκομίζουν αντί αυτού αντίγραφο τελευταίας αναλυτικής βαθμολογίας. Σε περίπτωση επιλογής τους, οι υποψήφιοι αυτοί πρέπει να προσκομίσουν είτε βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών είτε επικυρωμένο αντίγραφο του τίτλου σπουδών τους πριν την εγγραφή τους στο ΠΜΣ και μέχρι την καταληκτική ημερομηνία εγγραφής που ορίζεται κάθε φορά από τη Συνέλευση.

 

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και προγραμματίζεται να πραγματοποιείται σε εντατικό πρόγραμμα Πέμπτη – Παρασκευή απογευματινές ώρες και Σάββατο ημερήσιο πρόγραμμα, σε εβδομαδιαία βάση με δέκα τουλάχιστον εβδομάδες διδασκαλίας ανά εξάμηνο και μία ή δύο εβδομάδες εξετάσεων.

Αναλόγως της σύνθεσης των επιλεγέντων υποψηφίων (γεωγραφική κατανομή κατοικίας, εργασίας κλπ) με ευέλικτο προσδιορισμό του προγράμματος, θα παρέχουμε διαδικτυακή εκπαίδευση κατά το ένα μέρος (διευκολύνει η Πέμπτη) και το υπόλοιπο τμήμα της εκπαίδευσης θα γίνεται δια ζώσης, με εντατικό πρόγραμμα, διευκολύνοντας τους εκτός Αττικής, για την παρακολούθηση του προγράμματός μας.

Συνεπώς η διδασκαλία των μαθημάτων θα οργανωθεί να γίνει με δια ζώσης εκπαίδευση κατά ένα τμήμα της και κατά το υπόλοιπο (επιτρεπτό κατά Νόμο, αλλά και λόγω Covid

 • με εξ αποστάσεως εκπαίδευση, κατά τη διάρκεια των δυο εξαμήνων.

Τα τέλη φοίτησης για τη συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα ανέρχονται στο ποσό των 5.000 €.

Το ποσό αυτό μπορεί να επιμεριστεί σε δύο ισόποσες δόσεις και καταβάλλεται στην αρχή κάθε ενός από τα δύο προβλεπόμενα εξάμηνα.

Οι αποδεχόμενοι την ένταξή τους στο πρόγραμμα, υποχρεούνται εντός 10 ημερών από την απάντηση αποδοχής να καταβάλλουν, ως τέλος προεγγραφής, το ποσό των 1.000 ευρώ, το οποίο συμψηφίζεται στα συνολικά τέλη φοίτησης του πρώτου εξαμήνου. Εάν ο υποψήφιος υπαναχωρήσει η προκαταβολή δεν επιστρέφεται και διατίθεται για τους σκοπούς του Π.Μ.Σ.

Οι υποψήφιοι επίσης που γίνονται δεκτοί υπό αίρεση λόγω εκκρεμότητας, ως προς την προσκόμιση απαιτούμενου εγγράφου, καταβάλλουν τέλος προεγγραφής ύψους 1.000

€, το οποίο, σε περίπτωση μη προσκόμισης των ανωτέρω δικαιολογητικών, δεν επιστρέφεται.

 Υποβολή αιτήσεων :

 

Α) Ταχυδρομικώς : Με συστημένη ταχυδρομική αποστολή στη διεύθυνση:

Υπόψη: Γραμματεία του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Καραολή & Δημητρίου 80, Πειραιάς 18534 (1ος όροφος Γραφείο 113),για το ΠΜΣ “Διαχείριση Λιμένων και Παράκτια Οικονομία”, κα Γιαννάκη Αικατερίνη.

Β) Ηλεκτρονικά : Στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://maritime-unipi.gr/spoudes/metaptychiakes-spoudes/diacheirisi-limenon-paraktia- oikonomia/

 

 Διάρκεια Υποβολής Αιτήσεων; 1/3/2021 -14/5/2021

 

Η αξιολόγηση αιτήσεων θα είναι συνεχής και οι αιτήσεις θα παραλαμβάνονται μέχρι συμπλήρωσης του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων.

 

Οι συνεντεύξεις με τους υποψηφίους θα πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως όσο είναι σε ισχύ τα περιοριστικά μέτρα.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ:

 1. Αίτηση εγγραφής
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών.
 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός πτυχίου.
 5. Δύο συστατικές επιστολές μια εκ’ των οποίων από μέλος ΔΕΠ (ΑΕΙ,ΑΤΕΙ).
 6. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν.
 7. Πιστοποιητικό καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΑΣΕΠ ή πτυχίο αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
 8. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι ο υποψήφιος έχει λάβει γνώση του Κανονισμού του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Διαχείριση Λιμένων και Παράκτια Οικονομία» (ΦΕΚ 5995/31.12.2020 τ.β΄)και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους αναφερόμενους σε αυτόν κανόνες λειτουργίας του ΠΜΣ.
 1. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικήςταυτότητας.
 2. ΔύοΦωτογραφίες.

 

 Για έντυπα αιτήσεων και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

Στη Γραμματεία του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Καραολή & Δημητρίου 80, Πειραιάς 18534 (1ος όροφος Γραφείο 113).

 

 Τηλέφωνα επικοινωνίας : 2104142075, 2104142175, 210 414 2397

 

E-mail: port@unipi.gr

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα στον παρακάτω σύνδεσμο: https://maritime-unipi.gr/spoudes/metaptychiakes-spoudes/diacheirisi-limenon-paraktia- oikonomia/

 

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο Π.Μ.Σ. με τίτλο «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» για το ακαδ. έτος 2024-2025 21 χρόνια λειτουργίας

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated