ΠΜΣ «Διαχείριση Λιμένων και Παράκτια Οικονομία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ανακοινώνει πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων, για (50) πενήντα ενδιαφερόμενους/ες, στον 2o κύκλο σπουδών, ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Διαχείριση Λιμένων και Παράκτια Οικονομία” (ΦΕΚ 5995/31.12.2020 τ.β΄), το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος “Διαχείριση Λιμένων και Παράκτια Οικονομία”.

Το Πρόγραμμα παρέχει υψηλού επιπέδου θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις και καλλιεργεί δεξιότητες, σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες της Λιμενικής Οικονομικής και Πολιτικής, της Παράκτιας Οικονομίας, της Διαχείρισης και Λειτουργίας Λιμένων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων καθώς και την αλληλεπίδραση τους με την Εφοδιαστική αλυσίδα.
Ειδικότεροι σκοποί, αυτού του Προγράμματος, είναι η προετοιμασία ικανών στελεχών που θα έχουν τη δυνατότητα να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη, στη σύγχρονη, αποτελεσματική και οικονομικά ανταποδοτική λειτουργία των λιμένων της χώρας, καθώς και την διαχείριση των πόρων που χρησιμοποιούνται στις παράκτιες οικονομικές δραστηριότητες. Στοχεύουμε στην κάλυψη των αναγκών, για εξειδικευμένες γνώσεις μεταπτυχιακού επιπέδου, στελεχών συναφών επιχειρήσεων, οργανισμών και φορέων του δημοσίου αλλά και του ιδιωτικού τομέα.
Το Πρόγραμμα είναι εντατικό και δομημένο να υλοποιηθεί σε δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα πλήρους φοιτήσεως. Η διδασκαλία των μαθημάτων ολοκληρώνεται σε δύο (2) περιόδους ανά εξάμηνο, στις οποίες προβλέπεται η παρακολούθηση υποχρεωτικών και επιλογής μαθημάτων, με τις ενδεχόμενες εργασίες ανά μάθημα.
Αρχίζει τον Οκτώβριο του 2022 και ολοκληρώνεται τον Ιούλιο του 2023.
Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και προγραμματίζεται να πραγματοποιείται σε εντατικό πρόγραμμα Πέμπτη – Παρασκευή απογευματινές ώρες και Σάββατο ημερήσιο πρόγραμμα, σε εβδομαδιαία βάση με οκτώ τουλάχιστον εβδομάδες διδασκαλίας ανά περίοδο, με μία ή δύο εβδομάδες εξετάσεων.

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) του Προγράμματος Σπουδών είναι 60.

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, κατόπιν επιλογής, πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν.4485/2017 και διπλωματούχοι Α.Ε.Ν. ισότιμοι με Τ.Ε.Ι. (Ν. 3450/2006).

Ιδιαίτερης προσοχής μας, σε αυτή την πρώτη φάση, είναι εργαζόμενοι σε σχετικές δραστηριότητες του δημόσιου τομέα αλλά και του ιδιωτικού αντιστοίχως. Επίσης, σε περίπτωση αδυναμίας ανταπόκρισης στις απαιτήσεις πλήρους φοίτησης, προσφέρεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης τόσο στους εργαζόμενους φοιτητές που αποδεδειγμένα εργάζονται τουλάχιστον τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα, αφού προσκομίσουν σχετική βεβαίωση εργασίας, όσο και σε όσους αδυνατούν για λόγους υγείας, οικογενειακούς, στράτευσης κ.λπ.
Στο πρόγραμμα γίνονται κατ’ εξαίρεση δεκτές αιτήσεις υποψηφίων οι οποίοι δεν διαθέτουν, κατά την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των υποψηφιοτήτων, τίτλο σπουδών και προσκομίζουν αντί αυτού αντίγραφο τελευταίας αναλυτικής βαθμολογίας. Σε περίπτωση επιλογής τους, οι υποψήφιοι αυτοί πρέπει να προσκομίσουν είτε βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών είτε επικυρωμένο αντίγραφο του τίτλου σπουδών τους πριν την εγγραφή τους στο ΠΜΣ και μέχρι την καταληκτική ημερομηνία εγγραφής που ορίζεται κάθε φορά από τη Συνέλευση.

Κατά την διάρκεια των δύο εξαμήνων, η διδασκαλία των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, καθώς και το υγειονομικό πρωτόκολλο με δια ζώσης εκπαίδευση καθώς και εξ αποστάσεως με πιο πιθανή ημέρα την Πέμπτη.
Τα τέλη φοίτησης για τη συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα ανέρχονται στο ποσό των 5.000 €.
Το ποσό αυτό μπορεί να επιμεριστεί σε δύο ισόποσες δόσεις και καταβάλλεται στην αρχή κάθε ενός από τα δύο προβλεπόμενα εξάμηνα.
Οι αποδεχόμενοι την ένταξή τους στο πρόγραμμα, υποχρεούνται εντός 10 ημερών από την απάντηση αποδοχής να καταβάλλουν, ως τέλος προεγγραφής, το ποσό των 1.000 ευρώ, το οποίο συμψηφίζεται στα συνολικά τέλη φοίτησης του πρώτου εξαμήνου. Εάν ο υποψήφιος υπαναχωρήσει η προκαταβολή δεν επιστρέφεται και διατίθεται για τους σκοπούς του Π.Μ.Σ.
Οι υποψήφιοι επίσης που γίνονται δεκτοί υπό αίρεση λόγω εκκρεμότητας, ως προς την προσκόμιση απαιτούμενου εγγράφου, καταβάλλουν τέλος προεγγραφής ύψους 1.000 €, το οποίο, σε περίπτωση μη προσκόμισης των ανωτέρω δικαιολογητικών, δεν επιστρέφεται.

Η επιλογή για την εγγραφή στο Πρόγραμμα, των υποψηφίων, γίνεται σε πρώτη φάση με βάση τα τυπικά προσόντα και ακολούθως με βάση την προσωπική συνέντευξη στην επιτροπή αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων και την συνεκτίμηση των κριτηρίων επιλογής (γνωστικό αντικείμενο πρώτου πτυχίου και συνάφειά του, βαθμός πτυχίου, εργασιακή εμπειρία και απασχόληση σε συναφές αντικείμενο, κατοχή δεύτερου πτυχίου, προσωπικά ποιοτικά χαρακτηριστικά υποψηφίου/ας, συνέντευξη).

Υποβολή αιτήσεων:

Α) Ταχυδρομικώς : Με συστημένη ταχυδρομική αποστολή στη διεύθυνση:
Υπόψη: Γραμματεία του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Καραολή & Δημητρίου 80, Πειραιάς 18534 (1ος όροφος Γραφείο 113),για το ΠΜΣ “Διαχείριση Λιμένων και Παράκτια Οικονομία”, κα Γιαννάκη Αικατερίνη ,κ. Γρηγοριάδης Νικόλαος , κα. Κατσαρέα Αδαμαντία
Β) Ηλεκτρονικώς : Με αποστολή φακέλου υποψηφιότητας στο

Διάρκεια Υποβολής Αιτήσεων:

Περίοδος κατάθεσης υποψηφιοτήτων: 01/07/2022- 31/08/2022

Η αξιολόγηση αιτήσεων θα είναι συνεχής και οι αιτήσεις θα παραλαμβάνονται μέχρι συμπλήρωσης του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων, όπου από εκεί και μετά ολοκληρώνεται η διαδικασία κατάθεσης υποψηφιοτήτων.

Οι συνεντεύξεις με τους υποψηφίους θα πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως όσο είναι σε ισχύ τα περιοριστικά μέτρα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ:

  1. Αίτηση εγγραφής
  2. Βιογραφικό σημείωμα
  3. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών.
  4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός πτυχίου.
  5. Δύο συστατικές επιστολές μια εκ’ των οποίων από μέλος ΔΕΠ (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ).
  6. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν.
  7. Πιστοποιητικό καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΑΣΕΠ ή πτυχίο αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
  8. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι ο υποψήφιος έχει λάβει γνώση του Κανονισμού του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Διαχείριση Λιμένων και Παράκτια Οικονομία» (ΦΕΚ 5995/31.12.2020 τ.β΄)και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους αναφερόμενους σε αυτόν κανόνες λειτουργίας του ΠΜΣ.
  9. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
  10. Δύο Φωτογραφίες.

Για έντυπα αιτήσεων και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:
Στη Γραμματεία του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Καραολή & Δημητρίου 80, Πειραιάς 18534 (1ος όροφος Γραφείο 113).

Τηλέφωνα επικοινωνίας : 2104142075, 2104142175, 210 414 2397, κ. Τοζίδης Μάρκος (Τρίτη-Πέμπτη 12.00-14.00) 2104142591

E-mail:
Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα στον παρακάτω σύνδεσμο: https://maritime-unipi.gr/spoudes/metaptychiakes-spoudes/diacheirisi-limenon-paraktia-oikonomia/

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Πληροφορική» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Kαινοτόμο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ανακατεύθυνσης του Department of Informatics and Telematics “Εφαρμοσμένη Πληροφορική” (https://applied.dit.hua.gr/ )💻💻 Υποβολή αίτησεων ηλεκτρονικά έως τις 28/06/2024 στον σύνδεσμο: https://application.hua.gr/ Για

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated