ΠΜΣ «Διαχείριση Λιμένων και Παράκτια Οικονομία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ανακοινώνει πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων, για (50) πενήντα ενδιαφερόμενες/ους, στον 2o κύκλο σπουδών, ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Διαχείριση Λιμένων και Παράκτια Οικονομία” (ΦΕΚ 5995/31.12.2020 τ.β΄), το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος “Διαχείριση Λιμένων και Παράκτια Οικονομία”.

Το Πρόγραμμα είναι εντατικό και δομημένο να υλοποιηθεί σε δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα πλήρους φοιτήσεως. Η διδασκαλία των μαθημάτων ολοκληρώνεται σε δύο (2) περιόδους ανά εξάμηνο, στις οποίες προβλέπεται η παρακολούθηση υποχρεωτικών και επιλογής μαθημάτων, με τις ενδεχόμενες εργασίες ανά μάθημα. Αρχίζει τον Οκτώβριο του 2022 και ολοκληρώνεται τον Ιούλιο του 2023. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και προγραμματίζεται να πραγματοποιείται σε εντατικό πρόγραμμα Πέμπτη – Παρασκευή απογευματινές ώρες και Σάββατο ημερήσιο πρόγραμμα, σε εβδομαδιαία βάση με οκτώ τουλάχιστον εβδομάδες διδασκαλίας ανά περίοδο, με μία ή δύο εβδομάδες εξετάσεων.

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) του Προγράμματος Σπουδών είναι 60.

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, κατόπιν επιλογής, πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν.4485/2017 και διπλωματούχοι Α.Ε.Ν. ισότιμοι με Τ.Ε.Ι. (Ν. 3450/2006).

Διάρκεια Υποβολής Αιτήσεων
Περίοδος κατάθεσης υποψηφιοτήτων: 01/05/2022- 30/06/2022

Η αξιολόγηση αιτήσεων θα είναι συνεχής και οι αιτήσεις θα παραλαμβάνονται μέχρι συμπλήρωσης του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων, όπου από εκεί και μετά ολοκληρώνεται η διαδικασία κατάθεσης υποψηφιοτήτων.

Οι συνεντεύξεις με τους υποψηφίους θα πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως όσο είναι σε ισχύ τα περιοριστικά μέτρα.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την προκήρυξη του προγράμματος εδώ.

Share This Post

Recent Posts

ΔΠΜΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του

Read More »

Φυσικοί Πόροι, Γεωπεριβάλλον, Γεωπληροφορική και Γεωργική Μηχανική

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Φυσικοί Πόροι, Γεωπεριβάλλον, Γεωπληροφορική και Γεωργική Μηχανική» του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής (ΑΦΠ&ΓΜ) της Σχολής Περιβάλλοντος

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated