ΠΜΣ «Διαχείριση Λιμένων και Παράκτια Οικονομία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ανακοινώνει πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων, για (50) πενήντα ενδιαφερόμενες/ους, στον 2o κύκλο σπουδών, ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Διαχείριση Λιμένων και Παράκτια Οικονομία” (ΦΕΚ 5995/31.12.2020 τ.β΄), το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος “Διαχείριση Λιμένων και Παράκτια Οικονομία”.

Το Πρόγραμμα είναι εντατικό και δομημένο να υλοποιηθεί σε δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα πλήρους φοιτήσεως. Η διδασκαλία των μαθημάτων ολοκληρώνεται σε δύο (2) περιόδους ανά εξάμηνο, στις οποίες προβλέπεται η παρακολούθηση υποχρεωτικών και επιλογής μαθημάτων, με τις ενδεχόμενες εργασίες ανά μάθημα. Αρχίζει τον Οκτώβριο του 2022 και ολοκληρώνεται τον Ιούλιο του 2023. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και προγραμματίζεται να πραγματοποιείται σε εντατικό πρόγραμμα Πέμπτη – Παρασκευή απογευματινές ώρες και Σάββατο ημερήσιο πρόγραμμα, σε εβδομαδιαία βάση με οκτώ τουλάχιστον εβδομάδες διδασκαλίας ανά περίοδο, με μία ή δύο εβδομάδες εξετάσεων.

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) του Προγράμματος Σπουδών είναι 60.

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, κατόπιν επιλογής, πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν.4485/2017 και διπλωματούχοι Α.Ε.Ν. ισότιμοι με Τ.Ε.Ι. (Ν. 3450/2006).

Διάρκεια Υποβολής Αιτήσεων
Περίοδος κατάθεσης υποψηφιοτήτων: 01/05/2022- 30/06/2022

Η αξιολόγηση αιτήσεων θα είναι συνεχής και οι αιτήσεις θα παραλαμβάνονται μέχρι συμπλήρωσης του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων, όπου από εκεί και μετά ολοκληρώνεται η διαδικασία κατάθεσης υποψηφιοτήτων.

Οι συνεντεύξεις με τους υποψηφίους θα πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως όσο είναι σε ισχύ τα περιοριστικά μέτρα.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την προκήρυξη του προγράμματος εδώ.

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Στρατηγικό Μάρκετινγκ» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη συνέχιση της λειτουργίας του Αγγλόφωνου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Στρατηγικό

Read More »

ΔΠΜΣ «Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Οι παρακάτω Σχολές του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ): Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής,

Read More »

ΠΜΣ «Φορολογική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 15ου κύκλου για Νέους Πτυχιούχους και του 16ου κύκλου για Στελέχη Επιχειρήσεων και

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated