ΠΜΣ «Διαχείριση και αποκατάσταση Βαρέως Πάσχοντα»- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Διαχείριση και αποκατάσταση Βαρέως Πάσχοντα»  έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου εξειδίκευσης και διεξαγωγής έρευνας, όσον αφορά τη διαχείριση ασθενών, που παρουσιάζουν βαρεία νόσο ή βρίσκονται σε περίοδο αποκατάστασης μετά από βαρεία νόσο, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του, να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία σε σύγχρονα θέματα διαχείρισης βαρέως πάσχοντα, με σκοπό την  επιτυχή επαγγελματική σταδιοδρομία στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα.  Η μεγάλη σημασία της Διαχείριση Βαρέως Πάσχοντα, αλλά και οι δυσκολίες που εμφανίζονται στη εφαρμογή των διαθέσιμων στρατηγικών αντιμετώπισης των σχετικών προβλημάτων, καθιστούν αναγκαία τη λειτουργία του ΠΜΣ, «Διαχείριση και αποκατάσταση Βαρέως Πάσχοντα» .

Το Π.Μ.Σ. «Διαχείριση και αποκατάσταση Βαρέως Πάσχοντα» έχει διάρκεια 2 ακαδημαϊκά έτη και χωρίζεται σε 4 εξάμηνα σπουδών. Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος περιλαμβάνει την παρακολούθηση και εξέταση σε 9 (εννέα) μαθήματα, πρακτική άσκηση και εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι 120 ECTS.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Σχολών Επιστημών Υγείας (απόφοιτοι Τμημάτων Ιατρικής, Νοσηλευτικής) και άλλων Τμημάτων των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής (όπως Βιολόγοι, Φυσικοθεραπευτές, Χημικοί, Βιοχημικοί, Κλινικοί Διαιτολόγοι, Διατροφολόγοι, Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, Εκπαιδευτικοί, Ψυχολόγοι ή πτυχιούχοι άλλων συναφών αντικειμένων) καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων T.E.I. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Οι κάτοχοι τίτλου Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από το ΔΙΚΑΤΣΑ – ΔΟΑΤΑΠ. Επίσης, γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Α.Ε.Ι. και T.E.I. άλλων ειδικοτήτων υπό προϋποθέσεις συμπληρωματικών κριτηρίων και συνεκτίμηση αποδεδειγμένης επαγγελματικής και ερευνητικής εμπειρίας σχετικής με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ., ύστερα από απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Περισσότερα εδώ.

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Πληροφορική» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Kαινοτόμο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ανακατεύθυνσης του Department of Informatics and Telematics “Εφαρμοσμένη Πληροφορική” (https://applied.dit.hua.gr/ )💻💻 Υποβολή αίτησεων ηλεκτρονικά έως τις 28/06/2024 στον σύνδεσμο: https://application.hua.gr/

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated