ΠΜΣ «Διαχείριση και Ανάδειξη Πολιτιστικής Πληροφορίας» –ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για την ένταξή τους κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Διαχείριση και Ανάδειξη Πολιτιστικής Πληροφορίας», το οποίο οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ).

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) έχει ως αντικείμενο την διαχείριση και ανάδειξη της Πολιτιστικής Πληροφορίας -μέσω προσεγγίσεων κυρίως κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών- καθ’ όλο τον κύκλο ζωής της: από τη δημιουργία και την παραγωγή της μέχρι την περιγραφή, διακίνηση, οργάνωση και ιδιαίτερα την ανάδειξή της μέσω της διαμόρφωσης υπηρεσιών με βάση αυτή (αρχεία, βιβλιοθήκες, μουσεία, εκδοτικοί οίκοι και άλλοι οργανισμοί).

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η κατάρτιση επιστημόνων και ερευνητών υψηλής ειδίκευσης

στο γνωστικό πεδίο της Διαχείρισης και Ανάδειξης Πολιτιστικής Πληροφορίας

και η παροχή εξειδικευμένης θεωρητικής και ερευνητικής γνώσης για τον ορισμό,

την ανάλυση, την ερμηνεία, τη διαχείριση, την αξιολόγηση και τη διακίνηση

της Πολιτιστικής Πληροφορίας, καθώς και η παροχή εξειδικευμένης πρακτικής, εμπειρικής και

εφαρμοσμένης γνώσης για την ανάδειξη των τεκμηρίων και τη διοίκηση πολιτιστικών

μονάδων/οργανισμών (αρχεία, βιβλιοθήκες, μουσεία, εκδοτικοί οίκοι και άλλοι οργανισμοί).

Η συνολική διάρκεια των σπουδών ορίζεται σε 3 (τρία) ακαδημαϊκά εξάμηνα, από τα οποία τα δύο συνιστούν υποχρεωτική εκπαιδευτική παρακολούθηση και το τρίτο περιλαμβάνει εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας.

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), που απαιτούνται για την απόκτηση Δ.Μ.Σ., ανέρχεται σε 90 ECTS μονάδες. Τα μαθήματα λαμβάνουν την μορφή σεμιναριακών διαλέξεων με υποχρεωτική για τους φοιτητές παρακολούθηση και διακρίνονται σε μαθήματα κορμού και μαθήματα κατ’ επιλογήν.

Στο ΠΜΣ θα γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4485/2017, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Προτεραιότητα δίδεται σε πτυχιούχους :

Α. Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Β. Φιλοσοφικών Σχολών,

Γ. Νομικών Σχολών,

Δ. Διοίκησης και Οικονομίας,

Ε. ΑΣΚΤ, Τεχνών Ήχου και Εικόνας, Μουσικών Σπουδών, ΣΤ. Πληροφορικής,

Ζ. Παιδαγωγικών Σχολών

Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, όπως και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 προκηρύσσονται είκοσι (20) θέσεις στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών“Διαχείριση και Ανάδειξη Πολιτιστικής Πληροφορίας”.

 Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν γραπτά κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2021 στο ακόλουθο μάθημα:

Πληροφορία και Πολιτισμός

 Eξεταστέα ύλη  Βιβλιογραφία:

Μπώκος Γ. (2001), Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφόρησης», Αθήνα: Εκδόσεις Παπασωτηρίου, κεφάλαια 1,2,3,4,8.

Βερνίκος, Ν. και άλλοι επιμ. (2004), Πολιτιστικές βιομηχανίες. Διαδικασίες, υπηρεσίες, αγαθά, Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.

Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.

Η ακριβής ημερομηνία της εξέτασης και της συνέντευξης (εντός του πρώτου εικοσαημέρου του Σεπτεμβρίου 2021) θα ανακοινωθεί από την Γραμματεία εγκαίρως στον ιστότοπο του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας (http://tab.ionio.gr ).

Το πρόγραμμα μαθημάτων θα αρχίσει τον Οκτώβριο 2021. Η παρακολούθηση του ΠΜΣ είναι ΔΩΡΕΑΝ.

 Η αίτηση υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 

 1. Έντυπη αίτηση υποψηφιότητας.
 2. Δύο(2) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
 3. Αντίγραφο πτυχίου, νομίμως επικυρωμένο.
 4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας, νομίμως επικυρωμένο.
 5. Αναγνώριση από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών προέρχονται από ΑΕΙ της αλλοδαπής.
 6. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα , συνοδευόμενο από μια δήλωση σκοπού και κινήτρων για μεταπτυχιακές σπουδές.
 7. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής εμπειρίας, εφόσον υπάρχουν.
 8. Δύο(2) τουλάχιστον συστατικές επιστολές σε σφραγισμένο φάκελο.
 9. Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, νομίμως επικυρωμένο, επιπέδου τουλάχιστον Β2. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν γνώση της ελληνικής γλώσσας.
 10. Aντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας,
 11. Aνάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, αντίτυπα/αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων, εφόσον υπάρχουν,
 12. Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη του υποψηφίου θα συμβάλει στην πληρέστερη αξιολόγησή του.

 

Επισημαίνεται ότι η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα αναγκαία έγγραφα και αποδεικτικά που πιστοποιούν γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία, που ο υποψήφιος αναφέρει στο βιογραφικό του. Διαφορετικά τα στοιχεία αυτά, δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε ειδικό έντυπο που είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο του ΠΜΣ ή χορηγούνται από τη Γραμματεία του Τμήματος .

 

Για την επιλογή των φοιτητών στο Π.Μ.Σ. λαμβάνονται υπόψη τα εξής κριτήρια:

 1. Σε ποσοστό 40% ο βαθμός της γραπτής εξέτασης (σε κλίμακα με άριστα το 10) του υποψηφίου.
 2. Σε ποσοστό 10% ο βαθμός πτυχίου του υποψηφίου.
 3. Σε ποσοστό 10% η πρότερη ερευνητική ενασχόληση του υποψηφίου με κάποιο συναφή τομέα της επιστήμης, καθώς επίσης και βραβεία, διακρίσεις κ.λπ (σε κλίμακα με άριστα το 10 ανάλογα με την ποιότητα της έρευνας και τη συσχέτιση με τα αντικείμενα του Π.Μ.Σ.)
 4. Σε ποσοστό 20% η αξιολόγηση του υποψηφίου κατά τη συνέντευξη (σε κλίμακα με άριστα το10)
 5. Σε ποσοστό 10% η εργασιακή εμπειρία του υποψηφίου (σε κλίμακα με άριστα το 10), όπως αυτή τεκμαίρεται τόσο από το βιογραφικό όσο και από τη συνέντευξη του υποψηφίου.
 6. Σε ποσοστό 5% η γνώση άλλων ξένων γλωσσών,
 7. Σε ποσοστό 5% η κατοχή δεύτερου πτυχίου.

 

Επισημαίνεται ότι:

 1. Η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, όπως ορίζεται παραπάνω, είναι απαραίτητη.
 2. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα πρέπει υποχρεωτικά να εξασφαλίσουν τουλάχιστον την βαθμολογική βάση στη γραπτή εξέταση στο εξεταζόμενο μάθημα.
 3. Προϋπόθεση για τη λειτουργία του ΠΜΣ είναι να υπάρξουν τουλάχιστον 10 επιτυχόντες.

 

Οι αιτήσεις και τα λοιπά δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν ή να αποσταλούν έως και 23/07/2021 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη Γραμματεία του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49132, στην Κέρκυρα. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος στην Κέρκυρα (κα Γεωργία Γάτσου, τηλ. 26610-87418).

Share This Post

Recent Posts

Παράταση περιόδου υποβολής αιτήσεων εγγραφής στα Προγράμματα Σπουδών του ΕΑΠ

Λόγω του υψηλού ενδιαφέροντος των υποψηφίων φοιτητών, παρατείνεται η περίοδος υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών που αφορούν τα προγράμματα σπουδών του ΕΑΠ με έναρξη φοίτησης

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated