ΠΜΣ «Διαχείριση Εδαφικών, Υδατικών, Ενεργειακών Πόρων και Αγροτικού Περιβάλλοντος» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Γεωπονίας, της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. θα λειτουργήσει για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) “Διαχείριση Εδαφικών, Υδατικών, Ενεργειακών Πόρων και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Soil, Water, Energy Resources and Agricultural Environment Management)” (ΦΕΚ 4462/8-10-2018, τ.Β’) με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Η χρονική διάρκεια του Π.Μ.Σ. για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι τρία (3) εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης και κρίσης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και δεν περιλαμβάνει δίδακτρα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν από την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2022 έως και την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας
Για το ΠΜΣ “Διαχείριση Εδαφικών, Υδατικών, Ενεργειακών Πόρων και Αγροτικού Περιβάλλοντος”
Υπόψη κ. Ι. Υψηλάντη, Αναπληρωτή Καθηγητή και κ. Β. Φράγκου, Αν. Καθηγητή
54124, Θεσσαλονίκη

τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση σε ειδικό έντυπο (επισυνάπτεται ενώ είναι αναρτημένη και στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού).
 2. Επικυρωμένο αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου και βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, όπου απαιτείται.
 3. Αντίγραφα τυχόν αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.
 4. Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών ή και μεταπτυχιακών σπουδών.
 5. Βιογραφικό σημείωμα.
 6. Επικυρωμένο αποδεικτικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας και άλλων ξένων γλωσσών (αν υπάρχουν). Η γνώση της ξένης γλώσσας πιστοποιείται με γραπτή εξέταση (μετάφραση ξενόγλωσσου επιστημονικού κειμένου γενικής φύσεως) και βαθμολογείται με Επιτυχώς (που αντιστοιχεί σε βαθμό τουλάχιστον 6) ή Ανεπιτυχώς (που αντιστοιχεί σε βαθμό μικρότερο του 6). Η επιτυχία στη ξένη γλώσσα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την περαιτέρω αξιολόγηση του/της υποψήφιου/ας. Απαλλάσσονται της εξέτασης στην ξένη γλώσσα οι κάτοχοι πτυχίου Proficiency Cambridge ή Michigan ή κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας αγγλικών επιπέδου Γ2.
 7. Σύντομο σημείωμα (έως 1000 λέξεις) όπου θα αναπτύσσονται τα ιδιαίτερα επιστημονικά ενδιαφέροντα και οι λόγοι συμμετοχής στο Π.Μ.Σ., συμπεριλαμβάνοντας τα εξής: τους στόχους του/ της, τα αναμενόμενα οφέλη από το Π.Μ.Σ., τη σύνδεση του Π.Μ.Σ. με την μέχρι τώρα πορεία του / της, τα κυριότερα προσόντα που τον / την καθιστούν κατάλληλο υποψήφιο/α (επισυνάπτεται σχέδιο το οποίο είναι αναρτημένο και στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού).
 8. Επιστημονικές δημοσιεύσεις / Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
 9. Δύο συστατικές επιστολές.
 10. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
 11. Μία πρόσφατη φωτογραφία.
 12. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι γνήσια και πρωτότυπα, είτε ακριβή φωτοαντίγραφα των γνησίων πρωτοτύπων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την προκήρυξη του προγράμματος παρακάτω.  Επισυνάπτεται η αίτηση συμμετοχής και σύντομο επιστημονικό σημείωμα.

Share This Post

Recent Posts

Με την «Ασκητική» του Νίκου Καζαντζάκη ξεκινά στη Βοστώνη το 10ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο

Ξεκινούν την Τρίτη 28 Μαΐου στη Βοστώνη οι εργασίες του 10ου Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου «Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ» που οργανώνουν το  Εργαστήριο Μελέτης Κοινωνικών Θεμάτων, Μέσων

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated