ΠΜΣ «Χωρικός Σχεδιασμός για Βιώσιμη και Ανθεκτική Ανάπτυξη» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (ΤΜΧΑ) της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος προκηρύσσει, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Χωρικός Σχεδιασμός για Βιώσιμη και Ανθεκτική Ανάπτυξη» (ΦΕΚ ίδρυσης 3339/τ.Β’/10-8-2018).

Για την προκήρυξη πατήστε εδώ.

Διάρκεια Προγράμματος

Το ΠΜΣ είναι διάρκειας 1 έτους (2 εξάμηνα και θερινή περίοδος).

Τίτλος Σπουδών

Το ΠΜΣ οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Τέλη φοίτησης

Τέλη φοίτησης δεν προβλέπονται.

Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 20 μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/ήτριες.

Προϋποθέσεις φοίτησης

Στο ΠΜΣ μπορούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών όλων των Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές/ήτριες προπτυχιακών προγραμμάτων, οι οποίοι θα προσκομίσουν βεβαίωση περάτωσης σπουδών και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας. Σε περίπτωση επιλογής τους, η έγκριση της αίτησης τους είναι προσωρινή και οριστικοποιείται μόνο εφόσον προσκομισθεί ο προβλεπόμενος τίτλος σπουδών μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εγγραφών στο ΠΜΣ.

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με τον Ν. 3328/2005 (Α’80).

Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π, και Ε.Τ.Ε.Π. Τμημάτων του ΑΠΘ, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν. 4485/2017 και το περιεχόμενο του ΠΜΣ «Χωρικός Σχεδιασμός νια Βιώσιμη και Ανθεκτική Ανάπτυξη» είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο ΑΠΘ, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας/μια (1) κατ’ έτος.

Κατάθεση φακέλου υποψηφιότητας

Ο φάκελος υποψηφιότητας με την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης σε ηλεκτρονική μορφή από τη Δευτέρα 7 Ιουνίου έως και τη Παρασκευή 23 Ιουλίου 2021.

Όλα τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν σε ηλεκτρονική μορφή με email στή δ/νση:

Τα πρωτότυπα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή θα υποβληθούν στη Γραμματεία του Τμήματος από τους επιτυχόντες κατά την ΕΓΓΡΑΦΗ τους.

Περιεχόμενα φακέλου υποψηφιότητας

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει:

 • Έντυπη αίτηση (που παρέχεται εδώ)
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφα τίτλων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών (εφόσον υπάρχουν), συνοδευόμενους από σχετική αναγνώριση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. όπου απαιτείται
 • Βεβαιώσεις αναλυτικής βαθμολογίας των ανωτέρω πτυχίων
 • Πτυχίο ή πιστοποιητικό καλής γνώσης (επίπεδο γλωσσομάθειας τουλάχιστον Β2) Αγγλικής Γλώσσας σύμφωνα με την πιστοποίηση επιπέδων γλωσσομάθειας του ΑΣΕΠ. Το πτυχίο ή πιστοποιητικό δεν απαιτείται εφόσον το πτυχίο προέρχεσαι αντίστοιχα από αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο
 • Δύο (2) συστατικές επιστολές (μια τουλάχιστον από μέλος ΔΕΠ ΑΕΙ)
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

Επίσης, εφόσον υπάρχουν, κατατίθενται:

 • Πτυχία ή πιστοποιητικά γνώσης επιπλέον ξένων γλωσσών
 • Αποδεικτικά ερευνητικής και επαγγελματικής εμπειρίας
 • Αντίγραφα πτυχιακών εργασιών και επιστημονικών δημοσιεύσεων σε ηλεκτρονική μορφή
 • Αποδεικτικά βραβείων και διακρίσεων σπουδών

Ακόμη κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι γνησία και πρωτότυπα, είτε ακριβή αντίγραφα των γνησίων πρωτοτύπων.

Επιλογή των υποψηφίων – Αξιολόγηση

Η επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στον οικείο Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο οποίος έχει εγκριθεί από τη Σύγκλητο του ΑΠΘ (Συνεδρίαση με αριθμό 2958/12 και 13-4-2018, ΦΕΚ 3605 Β/27.09.019). Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων με την αντίστοιχη μέγιστη μοριοδότηση και συνολικό άθροισμα 100 παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Συνεντεύξεις

Οι συνεντεύξεις από την αρμόδια Επιτροπή Επιλογής του Τμήματος θα γίνουν με τηλεδιάσκεψη, σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν, μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Πίνακας των επιτυχόντων

Ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων καταρτίζεται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης με βάση τα στοιχεία ταυ φακέλου υποψηφιότητας και τη συνέντευξη. Οι υποψήφιοι κατατάσσονται κατά αξιολογική σειρά και γίνονται δεκτοί οι 20 πρώτοι υποψήφιοι, που συγκέντρωσαν τα περισσότερα μόρια. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά προτεραιότητας τα εξής; α) ο βαθμός του διπλώματος ή του πτυχίου, β) η συνέντευξη στην αρμόδια Επιτροπή. Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων και τυχόν επιλαχόντων αφού εγκριθεί και επικυρωθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος θα δημοσιοποιηθεί από τη Γραμματεία του Τμήματος.

Εγγραφή

Οι εισακτέοι στο ΠΜΣ πρέπει να εγγραφούν σιη Γραμματεία του ΤΜΧΑ εντός συγκεκριμένης προθεσμίας που θα ανακοινωθεί. Σε περίπτωση μη έγκαιρης εγγραφής εντός της προθεσμίας, γίνεται δεκτός/ή για εγγραφή στο ΠΜΣ ο/η επόμενος/η επιλαχών/ούσα στην αξιολογική σειρά κατάταξης. Τα πρωτότυπα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή θα υποβληθούν στη Γραμματεία του Τμήματος από τους επιτυχόντες κατά την ΕΓΓΡΑΦΗ τους.

Πληροφορίες – Επικοινωνία

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, τηλ. 2310 994179, 2310 991430.

email επικοινωνίας:

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης επικευθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος

 

Η Πρόεδρος του Τμήματος

Ελισάβετ Θωίδου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Στρατηγικό Μάρκετινγκ» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη συνέχιση της λειτουργίας του Αγγλόφωνου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Στρατηγικό

Read More »

ΔΠΜΣ «Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Οι παρακάτω Σχολές του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ): Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής,

Read More »

ΠΜΣ «Φορολογική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 15ου κύκλου για Νέους Πτυχιούχους και του 16ου κύκλου για Στελέχη Επιχειρήσεων και

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated