Aristotle University of Thessaloniki

ΠΜΣ «Χημική και Βιομοριακή Μηχανική»- ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ

Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης γνωστοποιεί την προκήρυξη 20 θέσεων, για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με χορήγηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη “Χημική και Βιομοριακή Μηχανική” για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Στο πρόγραμμα υπάρχουν δύο ειδικεύσεις:

Ειδίκευση 1: Χημική και Βιομοριακή Μηχανική στην Υγεία και στα Τρόφιμα (έως 10 μεταπτυχιακοί φοιτητές)

Chemical and Biomolecular Engineering in Health and Food

Ειδίκευση 2: Χημική και Βιομοριακή Μηχανική στην Ενέργεια και στο Περιβάλλον (έως 10 μεταπτυχιακοί φοιτητές)

Chemical and Biomolecular Engineering in Energy and Environment

Το Π.Μ.Σ. λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης της Συγκλήτου του ΑΠΘ με αριθμό 29296/18-07-2018 (Ιδρυτικό ΦΕΚ 3008/τ.Β’/25-07-2018) και τον Κανονισμό του Προγράμματος (ΦΕΚ 2308/τ.Β’/13-6-2019) όπως αυτά τροποποιήθηκαν με το ΦΕΚ 3270/τ.Β’/27-8-2019 και το ΦΕΚ 5016/τ.Β’/13-11-2020.

Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο παραπάνω ΠΜΣ οδηγούν στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) μετά από κύκλο σπουδών τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων, ο οποίος περιλαμβάνει την παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων και σεμιναρίων κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων εξαμή- νων και την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας κατά το τρίτο εξάμηνο.

Η έναρξη του τέταρτου κύκλου λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα γίνει το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Προβλέπεται οικονομική συμμετοχή των φοιτητών για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του ΠΜΣ συνολικού ύψους 1500 ευρώ για πολίτες της Ε.Ε. και 3000 ευρώ για αλλοδαπούς εκτός Ε.Ε., η οποία πρέπει να καταβληθεί με την εγγραφή του φοιτητή.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Χημικών Μηχανι- κών του ΑΠΘ, αίτηση υποψηφιότητας (επισυνάπτεται) μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Αντίγραφο Διπλώματος ή Πτυχίου *
 • Αντίγραφο Πιστοποιητικού Αναλυτικής Βαθμολογίας
 • Βεβαίωση ισοτιμίας από ή αίτηση αναγνώρισης στον ΔΟΑΤΑΠ για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής
 • Τεκμηρίωση ερευνητικής ή εργασιακής εμπειρίας (αν υπάρχει)
 • Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον επιπέδου Β2)
 • Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Φωτοτυπία ταυτότητας/Διαβατηρίου

*Υποψηφιότητα μπορούν να καταθέσουν πτυχιούχοι Τμημάτων και Σχολών συγγενούς γνωστικού αντι- κειμένου με αυτό του ΠΜΣ (ενδεικτικά Πολυτεχνικών Σχολών, Σχολών Θετικών Επιστημών, Σχολών Ε- πιστημών Υγείας, Σχολών Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος κ.α.). Επιπλέον, υποψηφιότητα μπορούν να καταθέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι πρέπει να προσκομίσουν Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά τους, με την υποχρέωση μόλις λάβουν το δί- πλωμα/πτυχίο τους, να το καταθέσουν στη Γραμματεία του ΠΜΣ.

Σημ.: Οι συστατικές επιστολές αποστέλλονται ηλεκτρονικά από τους συντάκτες τους απευθείας στο email ή ταχυδρομικά, σε σφραγισμένο φάκελο, στη Γραμματεία του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ.

Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων γίνεται από αρμόδια Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης απαρτιζόμενη από μέλη ΔΕΠ που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο.

Η επιλογή των υποψηφίων που έχουν τα τυπικά προσόντα γίνεται με βάση τον πίνακα μοριοδότησης. Η αξιολόγηση και μοριοδότηση πραγματοποιείται σε δύο φάσεις:

Στην πρώτη φάση η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται με βάση τα τυπικά προσόντα, ως εξής:

 • Βαθμός Διπλώματος/Πτυχίου (η διαβάθμιση δίνεται στον Πίνακα 1) (40 μόρια)
 • Τεκμηριωμένη συναφής ερευνητική ή εργασιακή εμπειρία (20 μόρια)
 • Συστατικές επιστολές (10 μόρια)

Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει συνέντευξη των υποψηφίων.

Προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου (30 μόρια)

Σύνολο: 100 μόρια

Η πρώτη φάση της αξιολόγησης πραγματοποιείται τον Ιούλιο.

Όσοι συγκεντρώνουν 35 μόρια και άνω από τη μοριοδότηση της πρώτης φάσης επιλέγονται για προσωπική συνέντευξη. Η συνέντευξη των υποψηφίων γίνεται κατά την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου από τα μέλη της Επιτροπής Επιλογής και Εξέτασης η οποία ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Με βάση τη συνολική απόλυτη βαθμολογία που λαμβάνουν οι υποψήφιοι στις δύο φάσεις αξιολόγησης, η Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης επιλέγει τους νέους φοιτητές του ΠΜΣ που έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον 65 μόρια και συντάσσεται πίνακας επιτυχόντων. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, γίνονται δεκτοί όλοι όσοι ισοβαθμήσουν σε ακέραια μονάδα με τον τελευταίο επιτυχόντα ως υπεράριθμοι.

Οι υποψήφιοι ενημερώνονται γραπτώς από τη Γραμματεία και καλούνται να απαντήσουν επίσης γραπτώς εντός 10 ημερών αν αποδέχονται ή όχι την ένταξή τους στο ΠΜΣ, αποδεχόμενοι τους όρους λειτουργίας του. Η μη απάντηση από επιλεγέντα υποψήφιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής. Εφ’ όσον υπάρξουν αρνήσεις, η Γραμματεία καλεί τους αμέσως επόμενους στη σειρά αξιολόγησης (και με την προϋπόθεση ότι έχουν συγκεντρώσει τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό των 65 μορίων) από τον σχετικό κατάλογο αξιολόγησης. Οι επιτυχόντες μετά από έγγραφη αποδοχή ένταξής τους στο ΠΜΣ οφείλουν να παρουσιαστούν στη Γραμματεία του ΠΜΣ και να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους.

Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων αφού επικυρωθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας του ΠΜΣ και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

 

Τα μαθήματα ξεκινούν την πρώτη εβδομάδα του Οκτώβρη, ενώ προσφέρονται και προπαρασκευαστικά μαθήματα στα “Εφαρμοσμένα Μαθηματικά” για όσους φοιτητές το χρειάζονται, στα μέσα Σεπτεμβρίου.

Η αίτηση υποψηφιότητας μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται από την 17η Μαΐου έως και την 15η Ιουλίου 2021, ηλεκτρονικά (), αυτοπροσώπως (κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού) ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου προσώπου, στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ (ώρες: 12:00-13:30 μ.μ.) ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Α.Π.Θ., Πολυτεχνική Σχολή, Γραμματεία Τμήματος Χημικών Μhttps://studyingreece.edu.gr/wp-content/uploads/2021/05/Αφίσα-1.pdfηχανικών (ισόγειο Κτιρίου Δ, Πολυτεχνικής Σχολής), 54124, Θεσσαλονίκη.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν: Γραμματεία ΠΜΣ του Τμήματος Χημικών Μηχανικών

Πολυτεχνική Σχολή (ισόγειο Κτιρίου Δ), ΑΠΘ Τηλ. 2310-99.6226, e-mail: 

Ιστοσελίδα του Προγράμματος http://gradschool.cheng.auth.gr

Αφίσα

Αίτηση

 

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Στρατηγικό Μάρκετινγκ» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη συνέχιση της λειτουργίας του Αγγλόφωνου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Στρατηγικό

Read More »

ΔΠΜΣ «Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Οι παρακάτω Σχολές του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ): Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής,

Read More »

ΠΜΣ «Φορολογική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 15ου κύκλου για Νέους Πτυχιούχους και του 16ου κύκλου για Στελέχη Επιχειρήσεων και

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated