ΠΜΣ «Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης προκηρύσσει εξετάσεις για την εισαγωγή φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης) «Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές» που περιλαμβάνει τρεις κατευθύνσεις:
α) Βυζαντινή Ιστορία.
β) Μεσαιωνική Ιστορία της Δύσης.
γ) Βυζαντινή Αρχαιολογία και Ιστορία της Βυζαντινής Τέχνης.
Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν δια ζώσης την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 10:00.

Προθεσμία
Υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών μέχρι και την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2023.

Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών
Η υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας στην οποία οι υποψήφιοι θα πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη, να επεξεργαστούν την αίτησή τους, να επισυνάψουν (upload) τα δικαιολογητικά τους και να την υποβάλουν οριστικά πριν τη λήξη της προθεσμίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν:

 1. Αίτηση συμμετοχής στην ιστοσελίδα.
 2. Αντίγραφο του πτυχίου. Για τους/τις πτυχιούχους των Α.Ε.Ι. εξωτερικού επιπροσθέτως απαιτείται επίσημη μετάφραση του αντιγράφου πτυχίου, ενώ ενδέχεται να ζητηθεί από τον/την υποψήφιο/-α να υποβάλει πρόσθετα δικαιολογητικά στο πλαίσιο της διαδικασίας αναγνώρισης πτυχίου της αλλοδαπής όπως προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 304 του Ν. 4957/2022. (όνομα αρχείου: [επίθετο υποψηφίου]_πτυχίο)
 3. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός πτυχίου. (όνομα αρχείου: [επίθετο υποψηφίου]_βαθμολογία)
 4. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η επιστημονική δραστηριότητα, η διδακτική/επαγγελματική εμπειρία και η ευρύτερη κοινωνική δραστηριότητα του υποψήφιου ή της υποψήφιας. (όνομα αρχείου: [επίθετο υποψηφίου]_βιογραφικό)
 5. Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών. (όνομα αρχείου: [επίθετο υποψηφίου]_αγγλικά [ή όποια άλλη γλώσσα])
 6. Γραπτή ερευνητική πρόταση (μέχρι 1.000 λέξεις) για ένα θέμα Βυζαντινής Ιστορίας ή Μεσαιωνικής Ιστορίας της Δύσης ή Βυζαντινής Αρχαιολογίας ή Ιστορίας της Βυζαντινής Τέχνης. Η ερευνητική πρόταση ζητείται ως δείγμα της επιστημονικής κατάρτισης του/της υποψηφίου και δεν συνιστά δέσμευση για την περαιτέρω πορεία του/της σε περίπτωση επιτυχίας. Η πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
  • αναλυτική και σαφή έκθεση ενός συγκεκριμένου ερευνητικού ερωτήματος
  • παρουσίαση της έρευνας που έχει τυχόν προηγηθεί σχετικά με το θέμα
  • μεθοδολογία
  • ενδεικτική βιβλιογραφία σχετικά με το θέμα της πρότασης (όνομα αρχείου: [επίθετο υποψηφίου]_πρόταση)
 7. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. (όνομα αρχείου: [επίθετο υποψηφίου]_ταυτότητα)
 8. Κάθε άλλο έργο ή δραστηριότητα που κατά την κρίση του/της υποψηφίου/ας θα βοηθούσε στην επιλογή του/της (συστατικές επιστολές, δημοσιεύσεις, πτυχιακές ή σεμιναριακές εργασίες κ.ά.). (όνομα αρχείου: [επίθετο υποψηφίου]_συστατική1, [επίθετο υποψηφίου]_πτυχιακή, [επίθετο υποψηφίου]_δημοσίευση1)
 9. Πιστοποιητικό επάρκειας ελληνικής γλώσσας για τους αλλοδαπούς/ές υποψηφίους/ες. (όνομα αρχείου: [επίθετο υποψηφίου]_επάρκεια-ελληνικά)

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές που αναμένεται να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν τις εγγραφές στο Πρόγραμμα. Σε αυτή την περίπτωση υποβάλουν προσωρινά Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων και Βεβαίωση περάτωσης σπουδών. (όνομα αρχείου: [επίθετο υποψηφίου]_ Βεβαίωση περάτωσης σπουδών)

Για τα πιστοποιητικά και τα αρχεία που έχουν σαρωθεί:

 • Μπορείτε να επισυνάψετε μόνο αρχεία τύπου pdf
 • Μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου 2ΜΒ
 • Συνολικό μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αρχείων 20ΜΒ

Τα αντίγραφα των παραπάνω δεν απαιτείται να είναι επικυρωμένα. Πρέπει όμως να είναι πλήρη, ευκρινή και ευανάγνωστα. Για όσους από τους υποψηφίους επιτύχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις θα γίνει έλεγχος γνησιότητας των τίτλων. Κάθε δικαιολογητικό πρέπει να είναι σε ένα ενιαίο αρχείο PDF. Δεν γίνονται αποδεκτά δικαιολογητικά με μερική αποτύπωση των σελίδων καθώς και φωτογραφίες των δικαιολογητικών.

Για τις Συστατικές Επιστολές:
Οι συστατικές επιστολές πρέπει να σταλούν με e-mail και πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις. Η αποστολή του e-mail θα πρέπει:

 1. να γίνει από τον συντάκτη της συστατικής στην διεύθυνση με την ένδειξη «Συστατική για τον/την υποψήφιο/α κ. (ΕΠΩΝΥΜΟ) του ΠΜΣ «Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές»
 2. να γίνει μέχρι και πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων
 3. να γίνει από διεύθυνση e-mail του φορέα στον οποίο ανήκει/εργάζεται ο συντάκτης
 4. να περιλαμβάνει την ιδιότητα και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του συντάκτη

Ο συνολικός αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε δέκα οκτώ (18) ετησίως.

Εξεταστέα Ύλη
Πληροφορίες για την εξεταστέα ύλη στα προβλεπόμενα ανά κατεύθυνση μαθήματα στις ιστοσελίδες http://www.history-archaeology.uoc.gr και https://postgrad.cict.uoc.gr

Ξένη γλώσσα
Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν σε μια ξένη γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά ή Ιταλικά – στην αίτηση συμμετοχής δηλώνεται η γλώσσα προτίμησης). Πληροφορίες στις παραπάνω ιστοσελίδες, όπου και η εξεταστέα ύλη.

Δεκτοί ως υποψήφιοι/ες στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. στις Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές γίνονται πτυχιούχοι Τμημάτων Ιστορίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλολογίας, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Εθνολογίας ελληνικών ή αναγνωρισμένων ομοταγών Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής. Πέραν αυτών στην κατεύθυνση της Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Βυζαντινής Τέχνης γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι των Τμημάτων Αρχιτεκτονικής ελληνικών ή αναγνωρισμένων ομοταγών Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής. Πτυχιούχοι άλλων από τα παραπάνω οριζόμενα τμήματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής γίνονται δεκτοί κατά περίπτωση και μόνο ύστερα από σχετική απόφαση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. στις Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές, εφόσον το πτυχίο τους προέρχεται από τμήμα συγγενές με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. στις Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές ή εφόσον προκύπτει από το πτυχίο τους ότι έχουν παρακολουθήσει ικανό αριθμό σχετικών μαθημάτων. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. αποτελεί επίσης η επαρκής γνώση μίας τουλάχιστον γλώσσας πέραν της γλώσσας διεξαγωγής του Π.Μ.Σ.

Πληροφορίες : Γραμματεία Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας τηλ. 28310/77379 & 2831077337 & στην ιστοσελίδα http://www.history-archaeology.uoc.gr

Share This Post

Recent Posts

Virtual Open Day HUA 2024 – 13.06.2024

Virtual Open Day – Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Σχολή Περιβάλλοντος Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών | 13.06.2024 Virtual Open Day – Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Σχολή Περιβάλλοντος Γεωγραφίας

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated