ΠΜΣ «Αρχαιολογία και Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου»- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το ΠΜΣ: «Αρχαιολογία και Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου: από την Απώτατη Προϊστορία έως την Ύστερη Αρχαιότητα–Archaeology and History of the Ancient World: from the Early Prehistory to Late Antiquity» του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που ιδρύθηκε με την απόφαση 676/24-04-2018 (ΦΕΚ 1729/Β΄/17-05-2018) και λειτουργεί βάσει του Κανονισμού του (αρ. απόφ. 638/2-5-2018, ΦΕΚ 1887, τ. Β΄, 24-05-2018), προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 διαγωνισμό εισαγωγής 45 σπουδαστών/στριών.

Η διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα ή σε έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα (μόνο για αποδεδειγμένα εργαζόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες ή για ειδικές περιπτώσεις φοιτητών/τριών που αναφέρονται στον Κανονισμό του Προγράμματος).

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις ειδικεύσεις:
α) Προϊστορική Αρχαιολογία
β) Κλασική Αρχαιολογία
γ) Αρχαία Ιστορία

Οι ενδιαφερόμενοι/ες οφείλουν να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική αίτηση κατά το χρονικό διάστημα: Από 6-6-2022 έως και 6-7-2022

Οι υποψηφιότητες μπορούν να υποβληθούν ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά. Αιτήσεις που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο δεν θα γίνονται δεκτές.

Κατά την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης απαιτούνται:

  1. Βιογραφικό σημείωμα
  2. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών*. Οι φοιτητές/τριες από ιδρύματα της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον
    ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ. 34, παρ. 7 του Ν. 4485/17
  3. Αναλυτική βαθμολογία
  4. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας ή περισσοτέρων γλωσσών (επιπέδου τουλάχιστον Β2)
  5. Διπλωματική εργασία ή σεμιναριακές εργασίες, εάν υπάρχουν, ιδιαιτέρως όσες σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο ειδίκευσης
  6. Βεβαιώσεις συμμετοχής σε ανασκαφές, σεμινάρια, συνέδρια κ.ά.
  7. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν
  8. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν

 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την προκήρυξη του προγράμματος παρακάτω.

Share This Post

Recent Posts

Virtual Open Day HUA 2024 – 13.06.2024

Virtual Open Day – Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Σχολή Περιβάλλοντος Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών | 13.06.2024 Virtual Open Day – Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Σχολή Περιβάλλοντος Γεωγραφίας

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated