ΠΜΣ από το τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για την εισαγωγή φοιτητών το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος:

 

  • Προχωρημένη Φυσική (διάρκειας 12 μηνών) ΦΕΚ. B1524/04.05.2018
  • Φωτονική και Νανοηλεκτρονική (διάρκειας 18 μηνών) ΦΕΚ. Β1399/25.04.2018

 

Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών είναι η 9η Ιουλίου 2021.

Το Τμήμα Φυσικής στοχεύει στην προσέλκυση πολύ καλών υποψηφίων, ικανών να εκμεταλλευθούν την προσφερόμενη μεταπτυχιακή εκπαίδευση για δυναμική σταδιοδρομία στην έρευνα της Φυσικής και των εφαρμογών της.

Οι φοιτητές έχουν πολλές δυνατότητες να εκπονήσουν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία με οικονομική στήριξη σε κάποια από τις συνεργαζόμενες ερευνητικές ομάδες. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης σε υποτροφία από το κληροδότημα της «Μαρίας Μιχαήλ Μανασσάκη» και χορηγία του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) ΑΕ., μια υποτροφία ανά Π.Μ.Σ.

 

Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών

Υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://postgrad.cict.uoc.gr

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει α) να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη, β) να επεξεργαστούν την αίτηση τους, συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία της ιστοσελίδας και αναρτώντας (upload) αρχεία για τα υπόλοιπα στοιχεία, και γ) στο τέλος να πραγματοποιήσουν την οριστική υποβολή, πριν τη λήξη της προθεσμίας.

 

  • Αίτηση υποψηφιότητας στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα.
  • Έκθεση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στην οποία να αναφέρονται συνοπτικά α) τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου που τον οδήγησαν να επιλέξει το συγκεκριμένο πρόγραμμα, β) οι σχετικές γνώσεις και η εμπειρία του, από παρακολούθηση μαθημάτων, πτυχιακή/διπλωματική εργασία, εργαστηριακή ή ερευνητική απασχόληση και γ) οι προοπτικές σταδιοδρομίας που διαβλέπει μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών.
  • Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ολοκλήρωσης των απαιτήσεων για την απόκτηση πτυχίου, στην περίπτωση προπτυχιακών σπουδών σε Α.Ε.Ι. της Ελλάδος.

Οι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής πρέπει επιπροσθέτως να υποβάλουν:

Έγγραφα αιτήσεων ή αναγνωρίσεων Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., όπως προβλέπονται στις διατάξεις του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών (βλέπε http://gradstudy.physics.uoc.gr ).

 Διευκρίνηση: Είναι δυνατή η υποβολή υποψηφιότητας και σε περιπτώσεις που αναμένεται η δυνατότητα προσκόμισης «βεβαίωσης περάτωσης σπουδών» πριν την λήξη της περιόδου εγγραφών στα ΠΜΣ (Οκτώβριος 2021). Αντί πτυχίου θα πρέπει να δηλωθούν (στο αντίστοιχο πεδίο) οι εκκρεμότητες για την επίτευξη του.

 

 

Επιπλέον στοιχεία όπως άλλοι τίτλοι σπουδών, υποτροφίες (όπως ΙΚΥ), επιδόσεις σε εξετάσεις (πχ GRE, TOEFL) ή διαγωνισμούς ακαδημαϊκού χαρακτήρα (Διαγωνισμοί Μαθηματικών, Φυσικής, κλπ.) επαφίενται στην επιλογή του υποψηφίου.

Για τα αναρτώμενα σαρωμένα πιστοποιητικά και λοιπά αρχεία

Μπορείτε να επισυνάψετε μόνο αρχεία τύπου pdf. Μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου = 2MB. Συνολικό μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αρχείων = 20MB.

Για τη Φωτογραφία

Μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία τύπου: .png, .jpeg Μέγιστο Μέγεθος: 2MB

Διαστάσεις: 200px x 200px

Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. «Προχωρημένη Φυσική» είναι δεκαπέντε (15). Επίσης, ο μέγιστος αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. «Φωτονική και Νανοηλεκτρονική» είναι δεκαπέντε (15).

Τα Π.Μ.Σ. «Προχωρημένη Φυσική» και Π.Μ.Σ. «Φωτονική και Νανοηλεκτρονική» του Τμήματος Φυσικής δεν έχουν τέλη φοίτησης.

Διαδικασία Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Οι αιτήσεις μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας προωθούνται στη Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ., η οποία τις εξετάζει.

Για την αξιολόγηση των υποψηφίων, η Σ.Ε. ακολουθεί τις διεθνείς πρακτικές δίνοντας ιδιαίτερη, αλλά όχι αποκλειστική, έμφαση στην ακαδημαϊκή επίδοση του υποψηφίου κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών του σπουδών και εκτιμώντας κατά πόσο μπορεί να ενταχθεί αρμονικά στο ακαδημαϊκό και ερευνητικό περιβάλλον του Τμήματος και να ολοκληρώσει τις σπουδές του επιτυχώς.

Ενδεικτικά κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων είναι: α) η ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών στην προβλεπόμενη χρονική διάρκεια, β) οι βαθμοί σε βασικά μαθήματα Φυσικής, γ) η συνάφεια των μαθημάτων επιλογής που παρακολούθησε ο υποψήφιος με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο οποίο κάνει αίτηση, καθώς και η επίδοσή του σε αυτά, δ) ο συνολικός βαθμός πτυχίου, ε) η επίδοση σε πτυχιακή/διπλωματική εργασία (αν υπάρχει), στ) τα ακαδημαϊκά κίνητρα του υποψηφίου για τις μεταπτυχιακές σπουδές, όπως ο ίδιος τα περιγράφει στην αίτησή του, και ζ) η γνώμη παλαιών καθηγητών του υποψηφίου, δια μέσου των γραπτών συστατικών επιστολών τους ή και προφορικά, για το πώς αυτός θα ενταχθεί και θα ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του μεταπτυχιακού προγράμματος, καθώς και πώς θα αξιοποιήσει τις δυνατότητες που θα του προσφέρει το Τμήμα Φυσικής.

Η επιλογή των εισακτέων στα δύο Π.Μ.Σ. του Τμήματος γίνεται από τη Συνέλευση Τμήματος μετά από εισήγηση του Διευθυντή εκάστου Π.Μ.Σ. ως προεδρεύοντος της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ., η οποία εκτελεί χρέη επιτροπής επιλογής των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν από τη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών των Π.Μ.Σ. σχετικά με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των αιτήσεων το αργότερο μέχρι τις 2 Αυγούστου 2021.

 Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φυσικής (κα Μ. Ματαλλιωτάκη, τηλ. 2810394004, ) και από την ιστοσελίδα: http://gradstudy.physics.uoc.gr

Share This Post

Recent Posts

Παράταση περιόδου υποβολής αιτήσεων εγγραφής στα Προγράμματα Σπουδών του ΕΑΠ

Λόγω του υψηλού ενδιαφέροντος των υποψηφίων φοιτητών, παρατείνεται η περίοδος υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών που αφορούν τα προγράμματα σπουδών του ΕΑΠ με έναρξη φοίτησης

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated