ΠΜΣ από το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης

Το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης δέχεται αιτήσεις εισαγωγής στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) που οργανώνει και λειτουργεί:

 

 1. ΠΜΣ «Χημεία» με τις εξής κατευθύνσεις: 1. Βιολογική και Οργανική Χημεία, 2. Αναλυτική και Περιβαλλοντική Χημεία, 3. Προηγμένα Υλικά -Φυσικοχημεία
 2. ΠΜΣ «Απομόνωση και Σύνθεση Φυσικών Προϊόντων με Βιολογική Δραστικότητα (ΑΣΦΔ)» (διατμηματικό σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης)
 3. ΠΜΣ «Επιστήμες και Μηχανική Περιβάλλοντος (ΕΜΠ)» (διϊδρυματικό σε συνεργασία με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.): Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών και Τμήμα Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να δηλώσουν στην αίτησή τους περισσότερα από ένα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), χωρίς περιορισμούς, αρκεί να τα δηλώσουν με σειρά προτεραιότητας.

Στα Προγράμματα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι, κατόπιν επιλογής, απόφοιτοι Ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής και της αλλοδαπής

 • Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών (Χημικοί, Βιολόγοι, Φυσικοί, Περιβαλλοντολόγοι, Γεωπόνοι και άλλες ειδικότητες)
 • Επιστημών Μηχανικού (Χημικοί Μηχανικοί και απόφοιτοι Πολυτεχνικών σχολών συναφούς γνωστικού αντικειμένου ή άλλων συναφούς με το Πρόγραμμα γνωστικού αντικειμένου)

με δεδομένο ότι οι παρεχόμενες από τα Ιδρύματα αυτά προπτυχιακές σπουδές παρέχουν επαρκές επιστημονικό υπόβαθρο για την επιτυχή φοίτηση στα ΠΜΣ που οργανώνει και λειτουργεί το Τμήμα Χημείας.

 

 Προϋπόθεση: ο βαθμός πτυχίου των αιτούντων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον επτά (7).

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές/τριες που αναμένεται να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν τις εγγραφές στα ΠΜΣ με την προϋπόθεση ότι ο τελικός βαθμός του πτυχίου τους θα είναι τουλάχιστον επτά (7).

Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι τέσσερα (4) Ακαδημαϊκά Εξάμηνα.

 

Η φοίτηση είναι πλήρης και η παρακολούθηση των διαλέξεων και των εργαστηρίων απαιτεί φυσική παρουσία, με την επιφύλαξη ενδεχόμενων έκτακτων καταστάσεων στις οποίες τα προγράμματα θα προσαρμόζονται βάσει των αποφάσεων τις Πολιτείας. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα.

 

Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ «ΧΗΜΕΙΑ» ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα (40) υποψήφιους ετησίως, στο ΠΜΣ «Απομόνωση και Σύνθεση Φυσικών Προϊόντων με Βιολογική Δραστικότητα (ΑΣΦΔ)» και στο ΠΜΣ «Επιστήμες και Μηχανική Περιβάλλοντος (ΕΜΠ)» σε δέκα (10) ετησίως.

 

Οι υπότροφοι του Ι.Κ.Υ. Έλληνες ή αλλοδαποί γίνονται δεκτοί προς εγγραφή ως υποψήφιοι Μ.Δ.Ε.

 

 Κριτήρια επιλογής:

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:

 • Βαθμός Πτυχίου
 • Χρόνος ολοκλήρωσης σπουδών
 • Συνέντευξη
 • Σχετική με το μεταπτυχιακό Διπλωματική/Πτυχιακή εργασία ή αυξημένος αριθμός ΔΜ (πχ απόφοιτοι Πολυτεχνικών σχολών)
 • Ερευνητική Δραστηριότητα (πχ δημοσιεύσεις ή συμμετοχή σε ερευνητικά έργα)
 • Συστατικές επιστολές

 

Η προφορική συνέντευξη καλύπτει θέματα ευρύτερου επιστημονικού ενδιαφέροντος και αποβλέπει: α) στην διαπίστωση της γενικής επιστημονικής κατάρτισης του/της υποψηφίου/ας, β) στην συνολικότερη αξιολόγηση του/της υποψηφίου/ας και γ) στον προσδιορισμό πιθανών ελλείψεων που θα επέβαλαν παρακολούθηση συμπληρωματικών προπτυχιακών μαθημάτων κ.λ.π. Υποψήφιοι από χώρες με σύστημα GRE, που αδυνατούν να παραστούν στις συνεντεύξεις, υποχρεούνται να υποβάλλουν πλέον των απαιτούμενων δικαιολογητικών, αποτελέσματα  εξετάσεων GRE στη Χημεία. Η προφορική συνέντευξη πραγματοποιείται από επιτροπή μελών ΔΕΠ. Η εν λόγω επιτροπή υποβάλλει εισήγηση προς έγκριση στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΕΜΣ) / (ΕΔΕ) και η απόφαση επικυρώνεται από την Συνέλευση του Τμήματος.

 

 Απαραίτητα Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση
 2. Βιογραφικό Σημείωμα
 3. Επιστολή ενδιαφέροντος (μέχρι 1 σελίδα) στην οποία θα διατυπώνονται τα βασικά κίνητρα, και οι λόγοι που κάνουν το ΠΜΣ ενδιαφέρον για τον/την υποψήφιο/α.
 4. Αντίγραφο Πτυχίου / Διπλώματος ή βεβαίωση της Γραμματείας ότι έχουν ολοκληρωθεί οι υποχρεώσεις για την απόκτηση του πτυχίου και εκκρεμεί η ορκωμοσία και ότι ο βαθμός πτυχίου είναι τουλάχιστον επτά(7).
 5. Αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ (όπου απαιτείται, για πτυχιούχους Πανεπιστημίων της αλλοδαπής)
 6. Αναλυτική Βαθμολογία Προπτυχιακών Σπουδών
 7. Στοιχεία Διπλωματικής/Πτυχιακής Εργασίας (εάν υπάρχει) (ειδίκευση, τίτλος,περίληψη)
 8. Δυο συστατικές επιστολές για την υποστήριξη της υποψηφιότητάς σας από μέλη ΔΕΠ ή ερευνητές αναγνωρισμένων Ερευνητικών Κέντρων, με πλήρη στοιχεία συντάκτη. Οι συστατικές επιστολές θα σταλούν υπογεγραμμένες στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Χημείας (κ. Β. Τσώλης e-mail:).
 9. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών (εάν υπάρχουν)
 10. Αποδεικτικά ερευνητικών δραστηριοτήτων (εάν υπάρχουν)
 11. Ένα ψηφιακό αντίγραφο της προσωπικής σας ταυτότητας ή του διαβατηρίου σας.

 

Προθεσμία

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών είναι η 30η Ιουνίου του 2021. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Χημείας (κ. Β.Τσώλης e-mail: ). Τα πρωτότυπα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν μετά την επιλογή των υποψηφίων.

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών για το χειμερινό εξάμηνο 2021-2022 θα πραγματοποιηθούν μέσω τηλεδιάσκεψης. Η ακριβής ημερομηνία, η πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης και η σειρά των συνεντεύξεων θα αναρτηθούν στις Ανακοινώσεις της ιστοσελίδας του Τμήματος Χημείας http://www.chemistry.uoc.gr.

 

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Βιοτεχνολογία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (Ε.Π.Σ.) του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Βιολογίας του Ε.Κ.Π.Α. και του Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated