ΠΜΣ «Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια» – ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ

To Τμήμα Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, διοργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με έναρξη από το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 και διάρκεια 4 εξάμηνα, το οποίο οδηγεί στην απονομή του τίτλου «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στα » –MSc in Stroke σύμφωνα με το ΦΕΚ της έγκρισης επανίδρυσης (ΦΕΚ τ’ Β αρ.2746/10-7-2018) και του Κανονισμού Λειτουργίας (ΦΕΚ τ’ Β αρ.3433/17-8-2018)

 

Το πρόγραμμα αποσκοπεί (α) στην  κατάρτιση−εξειδίκευση στην αιτιολογία, κλινική εικόνα, εργαστηριακή διερεύνηση, αντιμετώπιση, πρόληψη και αποκατάσταση των ασθενών με αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια (β) στην παροχή εφοδίων στους συμμετέχοντες μεταπτυχιακούς φοιτητές/-τριες ώστε να εξοικειωθούν στη διαχείριση των ασθενών με ΑΕΕ από την οξεία φάση έως την χρόνια διαδικασία της αποκατάστασης και (γ) στο να βοηθήσει στη δημιουργία εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού στην ολιστική διαχείριση των ΑΕΕ.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί με ποσόστωση που καθορίζεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας Πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Ψυχολογίας, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Κοινωνικής Διοίκησης και Θετικών επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς επίσης και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ νοσηλευτικής, φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας, λογοθεραπείας και κοινωνικής εργασίας. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή/τρια του/της οποίου/ας ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α ́ 80). Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ ́ ανώτατο όριο σε σαράντα (40).

Το πρόγραμμα αρχίζει το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, η διάρκειά του είναι 4 εξάμηνα. Το ύψος των προβλεπόμενων τελών φοίτησης για το σύνολο του προγράμματος καθορίζεται στο ποσό των 3.600 ευρώ με δυνατότητα τμηματικής καταβολής τους ανά εξάμηνο σπουδών (900Ε/εξάμηνο). Τα σχετικά θέματα περιγράφονται στο άρθρο 20 του κανονισμού. Προβλέπεται η χορήγηση υποτροφιών  μετά την ολοκλήρωση του 3ου εξαμήνου σπουδών.

Με την παρούσα πρόσκληση καλούνται όσοι επιθυμούν να μετέχουν στην διαδικασία επιλογής και πληρούν τις αναφερόμενες προϋποθέσεις να υποβάλουν αίτηση και τα παρακάτω δικαιολογητικά το αργότερο έως τις 26-1-2021                (σφραγίδα ταχυδρομείου/εταιρείας ταχυμεταφοράς για ταχυδρομική αποστολή)

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

  1. Αίτηση συμμετοχής
  2. Αντίγραφο πτυχίου και άλλων τίτλων σπουδών

(με τις απαιτούμενες μεταφράσεις και αναγνωρίσεις για τίτλους της αλλοδαπής)

  1. Φωτοτυπία ταυτότητας
  2. Μία πρόσφατη φωτογραφία
  3. Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας ή υπεύθυνη δήλωση ικανοποιητικής γνώσης (θα αξιολογηθεί κατά την προφορική συνέντευξη).

Αποδεικτικό άλλης γλώσσας προαιρετικά

  1. Σύντομο Βιογραφικό σημείωμα

(σπουδές, επιστημονική, ερευνητική,  επαγγελματική εμπειρία)

  1. Αντίγραφα δημοσιεύσεων (αντίγραφο της πλήρους δημοσίευσης σε περιοδικό ή πλήρη στοιχεία του περιοδικού και αντίγραφο της περίληψης, ανακοινώσεων (αντίγραφο της περίληψης από το βιβλίο περιλήψεων)
  2. Συστατική (ές) επιστολή(ες) έως 2 προαιρετικά
  3. Δικαιολογητικά σχετικά με τα αναφερόμενα κριτήρια μοριοδότησης.

Όσοι πληρούν τις βασικές, τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν στην Επιτροπή Επιλογής Υποψηφίων του ΠΜΣ. Θα υπάρξει δυνατότητα διαδικτυακής σύνδεσης για την προφορική συνέντευξη για όσους υποψηφίους δεν είναι εφικτή η αυτοπρόσωπη παρουσία.

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Τα κριτήρια επιλογής εφαρμόζονται ανά κατηγορία υποψηφίων.

Α. Βαθμός πτυχίου (x1 αντιστοιχία σε μόρια-Μονάδες βαθμολόγησης)

Β. Ενεργός Εργασία σε τομέα σχετικό με το θέμα του ΠΜΣ (0-2 Μονάδες)

Γ. Συμμετοχή σε δημοσιεύσεις σε διεθνή ιατρικά περιοδικά (0-3 Μονάδες, ανάλογα με τον αριθμό)

Δ. Συμμετοχή με ανακοινώσεις σε Συνέδρια σε συναφές θέμα (0-1 Μονάδα εάν υπάρχουν)

Ε. Εθελοντική εργασία σε δομές που σχετίζονται με το θέμα ή με υποστήριξη σε Νευρολογικά Νοσήματα (+1 Μονάδα)

ΣΤ. Βαθμολογία στην προφορική συνέντευξη (0-6 Μονάδες- συνυπολογίζονται η ποιότητα των προπτυχιακών και τυχόν μεταπτυχιακών σπουδών, το επίπεδο γλωσσομάθειας, η ποιότητα της εργασιακής απασχόλησης και η υποκειμενική εκτίμηση των συνεντευκτών ως προς το κατά πόσο ο υποψήφιος θα μπορούσε να
ωφεληθεί από την παρακολούθηση του μεταπτυχιακού)

Αν σε κάποια κατηγορία εισακτέων όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό οι υποψήφιοι είναι λιγότεροι ή συγκεντρώσουν χαμηλή βαθμολογία στην προφορική συνέντευξη θα καλυφθούν από συναφή κατηγορία κατά την κρίση της Επιτροπής.

 

Υποβολή δικαιολογητικών έως τις 26-1-2021  στην παρακάτω διεύθυνση:

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ, Δραγάνα, Αλεξανδρούπολη 68100 τηλ 2551030911

Με την αποστολή του φακέλου των δικαιολογητικών  στην Γραμματεία του Τμήματος οι υποψήφιοι παρακαλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά ταυτόχρονα στην  διεύθυνση του ΠΜΣ (strokeduth@gmail.com) την αίτηση συμμετοχής και σύντομο βιογραφικό ώστε να λάβουν email επιβεβαίωσης. Επικοινωνία για πληροφορίες:  Γραμματεία ΠΜΣ :   , τηλ  2551030491, 2551030405

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Βιοτεχνολογία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (Ε.Π.Σ.) του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Βιολογίας του Ε.Κ.Π.Α. και του Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated