ΠΜΣ «Αναλογιστική Επιστήμη και Διαχείριση Κινδύνων» – ΠΑΡΑΤΑΣΗ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 1. Υποβολή υποψηφιοτήτων : Προϋποθέσεις  Προθεσμίες  Δικαιολογητικά

 

 Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΜΣ «Αναλογιστική Επιστήμη και Διαχείριση Κινδύνων» (Actuarial Science and Risk Management), πλήρους καθώς και μερικής φοίτησης θα δεχθεί αιτήσεις για την επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών,

μέχρι και 30/06/2021

 Όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται πιο κάτω και ενδιαφέρονται να αξιολογηθούν για το Πρόγραμμά μας, μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση ηλεκτρονικά (στη διεύθυνση ) ή να την ταχυδρομήσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

του Πανεπιστημίου Πειραιώς (1oς όροφος), Καραολή και Δημητρίου 80, Πειραιάς 18534 (τηλ. επικοινωνίας 210 4142083, 210

4142307, 210 4142222, 210 4142084).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσοι καταθέσουν την αίτηση τους ηλεκτρονικά θα πρέπει να προσκομίσουν τα αναγκαία δικαιολογητικά στην Γραμματεία μέχρι την ημερομηνία λήξης της σχετικής προθεσμίας.
 Αιτήσεις υποψηφιότητας για το ΠΜΣ μπορούν να καταθέτουν πτυχιούχοι και προπτυχιακοί φοιτητές οι οποίοι προσδοκούν να ολοκληρώσουν επιτυχώς τις προπτυχιακές τους σπουδές μέχρι και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2021, πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν.4485/2017.

Οι φοιτητές από Ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν αναγνώριση του τίτλου σπουδών του πρώτου κύκλου ομοταγούς Ιδρύματος της αλλοδαπής από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) , σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17.

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν ή να ταχυδρομήσουν οι υποψήφιοι, είναι τα εξής:

 

 1. Έντυπη αίτηση, την οποία μπορούν να παραλάβουν από τη Γραμματεία του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή να την εκτυπώσουν από το site του ΠΜΣ (http://stat.unipi.gr/actuarial).
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών.
 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός πτυχίου.
 5. Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη Δ.Ε.Π. Τα έντυπα των συστατικών αυτών παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος (μπορούν επίσης να εκτυπωθούν από το site του ΠΜΣ – (http://stat.unipi.gr/actuarial).
 6. Αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2.
 7. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 8. Δύο φωτογραφίες.

 

 1. Έκθεση για τα επιστημονικά και επαγγελματικά ενδιαφέροντα και τους λόγους για τους οποίους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται να πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές.

 

Θετικά θα αξιολογηθούν, αν υπάρχουν, επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις και ενδεχόμενη επαγγελματική εμπειρία, γι’ αυτό θα πρέπει να επισυναφθούν τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.

2. Αξιολόγηση Υποψηφίων

 Η αξιολόγηση των υποψηφίων του ΠΜΣ θα βασισθεί τόσο σε ποσοτικά όσο και σε ποιοτικά κριτήρια. Στα πλαίσια αυτά, θα αξιολογηθούν κυρίως :

 • Ο βαθμός πτυχίου
 • Η βαθμολογία σε σχετικά προπτυχιακά μαθήματα
 • Η βαθμολογία στην προσωπική συνέντευξη
 • Οι συστατικές επιστολές
 • Τυχόν επιστημονικές δημοσιεύσεις και ερευνητική και εργασιακή εμπειρία

Στα πλαίσια της αξιολόγησής τους, οι υποψήφιοι θα κληθούν για προσωπικές συνεντεύξεις.

3. Διάρκεια και Κόστος Σπουδών

 Η κανονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας (ΔΕ) και σε δύο επιπλέον εξάμηνα για το πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης.

 

Τα συνολικά τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 6.500 ευρώ.

Από τον Κανονισμό του ΠΜΣ προβλέπονται μέχρι 3 υποτροφίες ανά κύκλο σπουδών, οι οποίες επιτρέπουν τη μείωση των τελών φοίτησης.

 

Οι εργαζόμενοι σπουδαστές μπορούν να καλύψουν ένα μέρος των τελών φοίτησης τους από το ΛΑΕΚ.

4. Αντικείμενο του ΠΜΣ  Επαγγελματική προοπτική

 Στόχος του ΠΜΣ «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» είναι να προσφέρει ουσιαστική επιστημονική κατάρτιση στα πεδία του Αναλογισμού και της Διοικητικής (Διαχείρισης) Κινδύνων (Ασφαλιστικών και Τραπεζικών). Για τον σκοπό αυτό προσφέρει έναν συνδυασμό γνώσεων στον οποίο περιλαμβάνονται τα Μαθηματικά, η Στατιστική, οι Πιθανότητες, η Χρηματοοικονομική, ο Αναλογισμός και η Διαχείριση Κινδύνων.

Έτσι, οι απόφοιτοι μας, διαθέτουν τα αναγκαία προσόντα για να αναλύουν, να αξιολογούν και να ποσοτικοποιούν κρίσιμες παραμέτρους των επιχειρήσεων, ιδιαιτέρως δε των τραπεζών και των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Γιαυτό, μπορούν να εργασθούν με επιτυχία σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων και θέσεων εργασίας, όπως :

 

Τράπεζες (Διαχείριση πιστωτικού, συναλλαγματικού, λειτουργικού και άλλων κινδύνων).

 

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις (Διαχείρισης Ασφαλιστικών Κινδύνων – Αναλογισμός, Διαχείρισης Αποθεματικών, Underwriting).

 

Λοιπές επιχειρήσεις (Διαχείριση κινδύνων που συνδέονται με τις διακυμάνσεις των τιμών των πρώτων υλών και εμπορευμάτων, των ισοτιμιών (συναλλαγματικός κίνδυνος), τις επισφαλείς απαιτήσεις (πιστωτικός κίνδυνος), τις διακυμάνσεις των χρηματιστηριακών αγορών (κίνδυνος αγοράς), τις οργανωτικές – λειτουργικές αδυναμίες των επιχειρήσεων (λειτουργικός κίνδυνος), κ.λ.π.).

 

Επισημαίνεται ότι, οι απόφοιτοι μας, διαθέτουν την απαραίτητη υποδομή ώστε να μπορούν να αποκτήσουν τις σχετικές με τα πιο πάνω εργασιακά αντικείμενα άδειες / πιστοποιήσεις (π.χ. πιστοποίηση Αναλογιστή, πιστοποίηση GARP, PRMIA, CERA ), μετέχοντας σε αντίστοιχες εξετάσεις στην Ελλάδα ή και στο Εξωτερικό.

5. Σύνδεση με την Αγορά

 Στο Μεταπτυχιακό μας Πρόγραμμα έχει ξεκινήσει Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης των σπουδαστών του από τον Οκτώβριο 2014, το οποίο περιλαμβάνει κυρίως:

 

(α) Απασχόληση 3-4 μηνών σε μεγάλες Ασφαλιστικές εταιρείες και Τράπεζες (β) Αμοιβή

(γ) Ασφάλιση

 

Η πρακτική Άσκηση είναι ιδιαιτέρως επιτυχημένη δεδομένου ότι περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων και δίνεται στους σπουδαστές η ευκαιρία να αποκτήσουν πολύτιμη εργασιακή εμπειρία και να αντιληφθούν τις πρακτικές διαστάσεις των γνωστικών αντικειμένων που διδάχτηκαν στο Μεταπτυχιακό μας Πρόγραμμα.

Επίσης :

Για την ταχύτερη εξοικείωση των αποφοίτων μας με τις πραγματικές συνθήκες της Αγοράς, έχουμε αναθέσει τη διδασκαλία ενός μέρους των μαθημάτων του Μεταπτυχιακού μας Προγράμματος σε σημαντικούς επιστήμονες, οι οποίοι είναι ταυτόχρονα κορυφαία στελέχη τραπεζών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Οι διδάσκοντες αυτοί, μεταφέρουν στους σπουδαστές μας πολύτιμες γνώσεις και εμπειρίες από τους αντίστοιχους εργασιακούς τους χώρους, προετοιμάζοντας τους για την ομαλή ένταξη τους στην αντίστοιχη αγορά εργασίας.

6. Πρόσθετες πληροφορίες

 

Για πρόσθετες ή εξειδικευμένες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεσθε στη Γραμματεία του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Καραολή & Δημητρίου 80 (1ος όροφος), Πειραιάς 18534 (τηλ. επικοινωνίας 210- 4142083, 210-4142222, 210-4142084, 210-4142307)

αλλά και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: .

Επίσης, στο site του ΠΜΣ : www.sta.unipi.gr/actuarial.

Share This Post

Recent Posts

Ημέρες Erasmus 2023 ΕΛΜΕΠΑ

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο ATHENA European University Alliance και το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και το Erasmus Virtual Exchange Project IMPACT γιορτάζει τις

Read More »

Δημοσίευμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Έρευνας και Ανάπτυξης για κοινή ερευνητική εργασία ΠΑΔΑ και Πανεπιστημίου Αιγαίου

Δημοσίευμα με τίτλο: «Revolutionising image processing with photonics», φιλοξενεί η επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Έρευνας και Ανάπτυξης που αναδεικνύει τη συμβολή Ελλήνων ερευνητών στην

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated