ΠΜΣ «Αλληλεπίδραση Ανθρώπου – Υπολογιστή» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ -ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ» στην υπ’ αριθμ. 5/25-5-2023 συνεδρίασή της αποφάσισε την προκήρυξη τριάντα (30) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Στο Δ.Π.Μ.Σ. συμμετέχουν τα Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής 1) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΗΜΤΥ) και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (ΜΗΥΠ) του Πανεπιστημίου Πατρών.

Σκοπός του ΔΠΜΣ−ΑΑΥ είναι
Η παροχή εξειδικευμένων θεωρητικών γνώσεων, αλλά και η παραγωγή νέας εφαρμοσμένης γνώσης, σε θέματα που αφορούν τη μελέτη, σχεδίαση και ανάπτυξη διαδραστικών τεχνολογιών, δηλαδή τεχνολογιών που αλληλεπιδρούν με τους χρήστες τους, καθώς και την μελέτη των φαινομένων που σχετίζονται με την αλληλεπίδραση των χρηστών με σύγχρονες τεχνολογίες. Ως προστιθέμενη αξία, οι απόφοιτοι σχολών Υπολογιστών και Πληροφορικής αλλά και απόφοιτοι σχολών θετικών επιστημών και άλλων πολυτεχνικών σχολών, με επαρκές υπόβαθρο στην επιστήμη και τεχνολογία των υπολογιστών, θα αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να συμπληρώσουν την τεχνική/θετική τους κατάρτιση και θα τους καταστήσουν ολοκληρωμένους επαγγελματίες, ικανούς να σχεδιάσουν καινοτόμες τεχνολογίες διαδραστικού χαρακτήρα και να παρέχουν υπηρεσίες σχεδίασης και αξιολόγησης διαδραστικών συστημάτων σε φορείς έρευνας και ανάπτυξης του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα στη χώρα μας ή διεθνώς.

Κατηγορίες Πτυχιούχων:Στο Δ.Π.Μ.Σ γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι/πτυχιούχοι των Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων/Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Φυσικής, Μαθηματικών και Πληροφορικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Εφόσον ο τίτλος σπουδών προέρχεται από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, η αναγνώριση διαπιστώνεται από το αρμόδιο όργανο του Δ.Π.Μ.Σ. από τα ιδρύματα που συμπεριλαμβάνονται στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και στο Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων, σύμφωνα με τα άρθρα 298 και 304 του Ν. 4957/2022, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Επιπλέον, αν ο τίτλος σπουδών έχει εκδοθεί από ιδρύματα που περιλαμβάνονται στον «Κατάλογο των αλλοδαπών ιδρυμάτων που απονέμουν τίτλους σπουδών που οργανώνονται μέσω συμφωνίας δικαιόχρησης με ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα» απαιτείται Βεβαίωση Τόπου Σπουδών. Αν ως τόπος σπουδών ή μέρος αυτών βεβαιώνεται η ελληνική επικράτεια, ο τίτλος σπουδών δεν αναγνωρίζεται, εκτός αν το μέρος σπουδών που έγιναν στην ελληνική επικράτεια βρίσκεται σε δημόσιο Α.Ε.Ι. Τέλος, αν ίδρυμα ή τίτλος σπουδών δεν έχει καταχωρηθεί από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. στα προαναφερόμενα μητρώα, το Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. εξετάζει, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αιτήματος του αρμοδίου οργάνου του Δ.Π.Μ.Σ, αν πληρούνται οι προϋποθέσεις και με απόφασή του τα εντάσσει στα μητρώα.

Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι των ανωτέρω Τμημάτων/Σχολών, που δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής υποψηφιότητας, για τυπικούς λόγους (π.χ. μη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εξετάσεων). Σε αυτούς με απόφαση της Ε.Π.Σ επιτρέπεται η παρακολούθηση των μεταπτυχιακών μαθημάτων (Μ.Φ. υπό προϋποθέσεις). Οι αιτήσεις αυτές αξιολογούνται εφόσον τελικά ο υποψήφιος περαιώσει επιτυχώς τις σπουδές του στην τρέχουσα εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου και υποβάλει Βεβαίωση Περάτωσης των Σπουδών του και το βαθμό Διπλώματος/Πτυχίου το αργότερο μέχρι 1 Νοεμβρίου.

Επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών
Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων: α) το γενικό βαθμό του διπλώματος/πτυχίου, β) τη βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με τα μαθήματα του Δ.Π.Μ.Σ., γ) το βαθμό της διπλωματικής εργασίας, δ) την τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου και ε) την συνέντευξη του υποψήφιου.

Χρονική διάρκεια
Η ελάχιστη διάρκεια των σπουδών είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα συμπεριλαμβανομένου του χρόνου εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΔΕ). Το Δ.Π.Μ.Σ.- «Αλληλεπίδραση Ανθρώπου –Υπολογιστή» απονέμει Διατμηματικό Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Μ.Σ) στη «ΑΑΥ». Κατά την διάρκεια των σπουδών τους οι υποψήφιοι υποχρεούνται στην παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μαθημάτων, καθώς και να εκπονήσουν επιτυχώς τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται στην Αγγλική/Ελληνική γλώσσα και η συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας γίνεται στην Αγγλική γλώσσα. Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική και η διδασκαλία γίνεται με φυσική παρουσία. Θα γίνει προσπάθεια όμως να υποστηριχτούν φοιτητές που επιθυμούν μέρος των σπουδών τους να γίνει με εξ αποστάσεως διδασκαλία.

Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει τον Οκτώβριο του 2023.

Η υποβολή υποψηφιοτήτων γίνεται σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση έχει καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων και δικαιολογητικών μέχρι τις 15 Ιουλίου 2023 σύμφωνα με την απόφαση της ΕΠΣ (αρ. συν. 5/25-5-2023) του ΔΠΜΣ. Οι θέσεις που δεν θα συμπληρωθούν κατά την πρώτη φάση μπορούν να συμπληρωθούν κατά την δεύτερη φάση υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών, η οποία θα έχει καταληκτική ημερομηνία τις 31 Αυγούστου 2023.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους μέσω της δικτυακής πύλης: https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#

Δικαιολογητικά υποψηφιότητας

  1. Αίτηση (η οποία βρίσκεται στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση)
  2. Βιογραφικό σημείωμα.
  3. Έκθεση ενδιαφερόντων σε σχέση με την περιοχή εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.
  4. Αποδεικτικά στοιχεία καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (επιπέδου τουλάχιστον Β2 ή μεγαλύτερο του κρατικού τίτλου γλωσσομάθειας) ή και δεύτερης ξένης γλώσσας.
  5. Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές σε φακέλους σφραγισμένους (τα στοιχεία των συνταξάντων αναγράφονται και στην αίτηση του υποψηφίου). Οι συστατικές επιστολές υπογεγραμμένες, μπορούν να αποστέλλονται από τους συντάξαντες και ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση
  6. Αντίγραφα ερευνητικών εργασιών και αποδεικτικά στοιχεία επαγγελματικής εμπειρίας σχετικής με το αντικείμενο του ΔΠΜΣ (αν υπάρχουν).
  7. Τίτλους Σπουδών, αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας όλων των ετών φοίτησης. Προϋπόθεση για την επιλογή μεταπτυχιακού φοιτητή είναι να έχει βαθμό αποφοίτησης της τάξης 7/10 ή ισοδύναμο αυτού.
  8. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
  9. Μία πρόσφατη φωτογραφία

Πληροφορίες
Σχετικές πληροφορίες παρέχονται:
α) http://hcimaster.upatras.gr
β) στη Γραμματεία του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών
Τηλ.: 2610-996493

http://www.ece.upatras.gr

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Βιοτεχνολογία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (Ε.Π.Σ.) του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Βιολογίας του Ε.Κ.Π.Α. και του Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated