ΠΜΣ «Ακοολογία & Νευροωτολογία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Ακοολογία & Νευροωτολογία» (Audiology & Neurotology) και σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4485/2017, η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ
Το γνωστικό αντικείμενο της Ακοολογίας & Νευροωτολογίας είναι η μελέτη της φυσιολογίας και της παθολογίας του συστήματος ακοής και του αιθουσαίου συστήματος με σκοπό την διαγνωστική διερεύνηση, θεραπεία και αποκατάσταση προβλημάτων ακοής και ισορροπίας, τόσο στα παιδιά όσο και στους ενήλικες. Η Ακοολογία & Νευροωτολογία απαιτεί πλέον εξειδικευμένες γνώσεις συνδυάζοντας πρόσφατες εξελίξεις στην βιοφυσική, την φυσιολογία, τη γενετική, τη μοριακή βιολογία, και τις γνωσιακές επιστήμες. Παράλληλα η σύγχρονη άσκηση της ιατρικής επιστήμης δίνει έμφαση στη διεπιστημονική προσέγγιση του ασθενή, που απαιτεί τη δυνατότητα συνεργασίας επιστημόνων από διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα.

Ποιοι γίνονται δεκτοί:
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων:
(1) κάτοχοι τίτλου του Ά κύκλου σπουδών των τμημάτων ή σχολών Ιατρικής, της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής

(2) απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ ιδρυμάτων της αλλοδαπής (πχ Πολυτεχνικές ή Φυσικομαθηματικές Σχολές, Σχολές ή Τμήματα Βιοϊατρική Τεχνολογίας, Ακοολογίας, Λογοθεραπείας, Μουσικών Σπουδών, Νοσηλευτικής) με ερευνητικό ή επαγγελματικό ενδιαφέρον στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο.

Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τριάντα (30). Επίσης, γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΤ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17.

Διάρκεια σπουδών και Τέλη φοίτησης:
Το πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης. Η προβλεπόμενη διάρκεια σπουδών είναι τρία (3) Ακαδημαϊκά Εξάμηνα. Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει τον Οκτώβριο 2022.

Η παρακολούθηση του προγράμματος προϋποθέτει τέλει φοίτησης 1.000,00€ ανά εξάμηνο φοίτησης.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
Οι αιτήσεις θα γίνουν δεκτές μέχρι την Τρίτη 31 Μαΐου 2022.
Η αίτηση υποβάλλετε ηλεκτρονικά μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (σκαναρισμένα) σε pdf μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του μεταπτυχιακού

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την προκήρυξη του προγράμματος εδώ.

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Στατιστική» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς ανακοινώνει την έναρξη του 23ου κύκλου σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην «Εφαρμοσμένη Στατιστική». Το

Read More »

Subscribe to

Our Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated