Π.Μ.Σ. «Γλωσσικές Λογοτεχνικές και Διαπολιτισμικές Σπουδές στο Γαλλόφωνο και Ευρωπαϊκό Χώρο» Ειδίκευση: Μεταφρασεολογία-Μετάφραση Λογοτεχνίας και Επιστημών του Ανθρώπου – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ., σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης αριθμ. 371/22-4-2021, προκηρύσσει, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, δώδεκα (12) θέσεις στο Π.Μ.Σ. «Γλωσσικές Λογοτεχνικές και Διαπολιτισμικές Σπουδές στο Γαλλόφωνο και Ευρωπαϊκό Χώρο» που οδηγούν σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην ειδίκευση Μεταφρασεολογία-Μετάφραση Λογοτεχνίας και Επιστημών του Ανθρώπου.

Οι υποψήφιοι που έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για να παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ. είναι:

 1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής
 2. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α’ 80).
 3. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν.4485/2017, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ’ έτος ανά Π.Μ.Σ., που οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα σπουδών και η φοίτηση είναι υποχρεωτική.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν είναι:

Υποχρεωτικά
 1. Αίτηση (κατεβάστε την από εδώ)
 2. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος. Οι ελληνικοί τίτλοι σπουδών κατατίθενται σε απλό φωτοαντίγραφο. Οι τίτλοι της αλλοδαπής κατατίθενται σε απλό φωτοαντίγραφο συνοδευόμενοι από επικυρωμένη μετάφραση πρωτότυπη ή φωτοαντίγραφο αυτής.
 3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας ή παράρτημα διπλώματος προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών. Οι ελληνικοί τίτλοι σπουδών κατατίθενται σε απλό φωτοαντίγραφο. Οι τίτλοι της αλλοδαπής κατατίθενται σε απλό φωτοαντίγραφο συνοδευόμενοι από επικυρωμένη μετάφραση πρωτότυπη ή φωτοαντίγραφο αυτής.
 4. Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (όπου απαιτείται)
 5. Βιογραφικό σημείωμα
 6. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας σε μία ευρωπαϊκή ξένη γλώσσα: Επίπεδο Γ2. Οι ελληνικοί τίτλοι σπουδών κατατίθενται σε απλό φωτοαντίγραφο (πχ. Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας). Οι τίτλοι της αλλοδαπής κατατίθενται σε απλό φωτοαντίγραφο συνοδευόμενοι από επικυρωμένη μετάφραση πρωτότυπη ή φωτοαντίγραφο αυτής (πχ Cambridge, Michigan, Sorbonne κ.λπ.). Σημείωση: Γίνονται δεκτά τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας τα οποία έχει εγκρίνει το Α.Σ.Ε.Π. και περιλαμβάνονται στο Προσοντολόγιο. Τεκμαίρεται η γλωσσομάθεια και με την κατάθεση: (α) Πτυχίου Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής, (β) Προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής που έχει εκπονηθεί στην αγγλική γλώσσα, (γ) Απολυτήριο ή τίτλο ισότιμό των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή. Διευκρινίζεται ότι η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (Π.Δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας.
 7. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
 8. Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία.
Προαιρετικά
 • Πρόσθετοι τίτλοι σπουδών. Οι ελληνικοί τίτλοι σπουδών κατατίθενται σε απλό φωτοαντίγραφο. Οι τίτλοι της αλλοδαπής κατατίθενται σε απλό φωτοαντίγραφο συνοδευόμενοι από επικυρωμένη μετάφραση πρωτότυπη ή φωτοαντίγραφο αυτής.
 • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας άλλων ξένων γλωσσών. Οι ελληνικοί τίτλοι σπουδών κατατίθενται σε απλό φωτοαντίγραφο (πχ. Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας). Οι τίτλοι της αλλοδαπής κατατίθενται σε απλό φωτοαντίγραφο συνοδευόμενοι από επικυρωμένη μετάφραση πρωτότυπη ή φωτοαντίγραφο αυτής.
 • Συστατικές επιστολές
 • Αποδεικτικά ερευνητικών δραστηριοτήτων
 • Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλουν την αίτηση τους με τα ανωτέρω δικαιολογητικά το διάστημα από 01 Σεπτεμβρίου 2021 έως 10 Σεπτεμβρίου 2021 στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας .

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

 • Γραπτή εξέταση: 75%
 • Προφορική συνέντευξη: 25%

Η διαδικασία εξέτασης και επιλογής των υποψηφίων, κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης γίνεται από Τριμελή Επιτροπή Εξέτασης και Επιλογής απαρτιζόμενη από μέλη Δ.Ε.Π. που συμμετέχουν στο Π.Μ.Σ.

Η Τριμελής Επιτροπή Επιλογής ελέγχει τα δικαιολογητικά, απορρίπτει όσους δεν πληρούν τα κριτήρια που έχουν καθοριστεί και καλεί τους/τις προκρινόμενους/ες υποψηφίους/ιες σε γραπτή εξέταση.

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται κατόπιν εξετάσεων στη μετάφραση κειμένων από τη γαλλική και την αγγλική προς την ελληνική.

Οι ημερομηνίες εξετάσεων, οι αίθουσες και οι ώρες θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος www.frl.auth.gr μετά το τέλος των αιτήσεων.

Σε περίπτωση επαναφοράς των περιοριστικών μέτρων για τον Covid-19, δεν θα διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία του προγράμματος.

Οι γραπτές εξετάσεις, που αποτελούν το πρώτο και βασικό στάδιο της διαδικασίας επιλογής των υποψηφίων, αξιολογούν:

 • την άριστη κατανόηση της δεύτερης / ξένης γλώσσας
 • την ικανότητα έκφρασης με άνεση και ακρίβεια στη μητρική γλώσσα
 • την ικανότητα ανάλυσης και αποτελεσματικής οργάνωσης πληροφοριών
 • καλή γενική παιδεία και ενημέρωση σε θέματα της επικαιρότητας

Οι υποψήφιοι/ες θα έχουν στη διάθεσή τους το χρονικό διάστημα των 2 ωρών μέσα στο οποίο θα πρέπει να μεταφράσουν ένα απόσπασμα δοκιμιακού κείμενου από τα γαλλικά προς τα ελληνικά και ένα απόσπασμα δοκιμιακού κειμένου από τα αγγλικά προς τα ελληνικά. Διευκρινίζεται ότι επιτρέπεται η χρήση έντυπων λεξικών (όχι ηλεκτρονικών) κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. Γενικά απαγορεύεται η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρονικής συσκευής κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.

Ελάχιστος βαθμός επιτυχίας στις εξετάσεις θεωρείται το έξι (6) στην κλίμακα 1-10. Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να επιτύχουν την ελάχιστη αυτή απόδοση και στις δύο γλώσσες στις οποίες εξετάζονται. Υποψήφιοι/ες οι οποίοι/ες λαμβάνουν βαθμό κάτω του ελάχιστου σε μία ή στις δύο γλώσσες αποκλείονται από τις υπόλοιπες διαδικασίες αξιολόγησης.

Βιβλιογραφία

Για τους λόγους που διαφαίνονται στην παραπάνω περιγραφή, δεν υπάρχει συγκεκριμένη βιβλιογραφία για τις γραπτές εξετάσεις. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιδείξουν την ικανότητα να μεταφράσουν δύο ξενόγλωσσα κείμενα μέσης δυσκολίας.

Η Τριμελής Επιτροπή Εξέτασης μετά την ανακοίνωση της βαθμολογίας στη γραπτή εξέταση καλεί σε συνέντευξη τους υποψηφίους και τις υποψήφιες που έχουν προβιβάσιμο βαθμό.

Οι ημερομηνίες συνέντευξης θα ανακοινωθούν μετά την ολοκλήρωση της γραπτής εξέτασης.

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης με βάση τον φάκελο δικαιολογητικών, τη γραπτή εξέταση και τη συνέντευξη, καταρτίζεται ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων. Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων αφού επικυρωθεί από την Συνέλευση αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Π.Μ.Σ. και στην ιστοσελίδα του προγράμματος. (www.frl.auth.gr)

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Πληροφορική» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Kαινοτόμο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ανακατεύθυνσης του Department of Informatics and Telematics “Εφαρμοσμένη Πληροφορική” (https://applied.dit.hua.gr/ )💻💻 Υποβολή αίτησεων ηλεκτρονικά έως τις 28/06/2024 στον σύνδεσμο: https://application.hua.gr/ Για

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated