ΠΜΣ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» – Προκήρυξη

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανακοινώνει ότι θα δέχεται αιτήσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης», για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, από 11 Μαΐου 2022 έως και 11 Ιουλίου 2022. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης όσοι/ες ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους και εκκρεμεί μόνο η καθομολόγησή τους (ορκωμοσία). Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από τη Γραμματεία του/της υποψήφιου/ας μέχρι 20 Ιουλίου 2022, στην οποία θα βεβαιώνεται η ολοκλήρωση των σπουδών και θα αναγράφεται ο βαθμός του πτυχίου (εφόσον έχει γίνει ήδη προσκόμιση των άλλων δικαιολογητικών μέχρι 10 Ιουλίου και εκκρεμεί μόνο η βεβαίωση ολοκλήρωσης).

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους των Σχολών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής καθώς και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. που έχουν παιδαγωγική επάρκεια. Το Πρόγραμμα διαρκεί τρία εξάμηνα. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής είναι η πιστοποιημένη από επίσημους φορείς γνώση της αγγλικής ή γερμανικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2 (όπως αυτή ορίζεται από τον Α.Σ.Ε.Π.). Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι κάτοχοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Αγγλόφωνου ή Γερμανόφωνου Πανεπιστημίου.

Τα τέλη φοίτησης ορίζονται σε 2.350 ευρώ για όλη τη διάρκεια σπουδών και καταβάλλονται σε τρεις δόσεις. Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες του Π.Μ.Σ. σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει η κείμενη νομοθεσία (άρθρο 35 του Ν. 4485/2017).Τα μαθήματα του ΠΜΣ «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» γίνονται κάθε Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί δια ζώσης και υπάρχει η δυνατότητα της διδασκαλίας των μαθημάτων με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέχρι του ποσοστού 35% του συνόλου των μαθημάτων σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις. Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται με βάση τον φάκελο κάθε υποψήφιας/υποψήφιου που έχει κατατεθεί στη Γραμματεία. Η αξιολόγηση γίνεται από την Επιτροπή επιλογής του Π.Μ.Σ. που έχει οριστεί από τη Συνέλευση του τμήματος.

Ο αριθμός των εισαγόμενων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο ΠΜΣ ορίζεται σε τριάντα τρεις (33). Ο αριθμός αυτός επιμερίζεται στις ακόλουθες ομάδες ως εξής: (α) 23 μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες από την ομάδα των υποψηφίων οι οποίες/οι διαθέτουν τουλάχιστον ένα (1) έτος προϋπηρεσία στη δημόσια ή στην ιδιωτική εκπαίδευση και (β) 10 μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες από την ομάδα των υποψηφίων οι οποίες/οι δεν διαθέτουν καθόλου προϋπηρεσία στη δημόσια ή στην ιδιωτική εκπαίδευση ή διαθέτουν προϋπηρεσία μικρότερη τους ενός (1) έτους. Σε περίπτωση που δεν καλύπτεται ο προβλεπόμενος αριθμός εισαγόμενων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών σε μια από τις δυο κατηγορίες τότε ο αριθμός αυτός συμπληρώνεται από την άλλη κατηγορία σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης. Η αρμόδια επιτροπή συντάσσει δυο καταλόγους, στους οποίους κατατάσσονται οι υποψήφιοι των δυο ομάδων ανάλογα με τον συνολικό αριθμό αξιολογικών μονάδων που συγκέντρωσαν. Μέσα στην προθεσμία που ανακοινώνεται, οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν τον φάκελο της υποψηφιότητάς τους στη Γραμματεία του ΠΜΣ.

Ο φάκελος θα περιέχει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση υποψηφιότητας σε ειδικό έντυπο https://www.uth.gr/sites/default/files/academics/2021/aitisi_1101305951.pdf
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο πτυχίου (με την αντίστοιχη αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ, αν προέρχεται από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού)
 • Πιστοποιητικό Σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών
 • Αναγνωρισμένα διπλώματα γνώσης ξένων γλωσσών
 • Βεβαίωση εκπόνησης πτυχιακής εργασίας (όπου να αναγράφονται το θέμα, ο βαθμός και οι επιβλέποντες καθηγητές) [εφόσον υπάρχει]
 • Αντίγραφα δημοσιεύσεων [εφόσον υπάρχουν]
 • Άλλα πτυχία Τμημάτων ΑΕΙ ή ΤΕΙ [εφόσον υπάρχουν, με την αντίστοιχη αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ, αν προέρχονται από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού
 • Μεταπτυχιακοί τίτλοι [εφόσον υπάρχουν, με την αντίστοιχη αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ, αν προέρχονται από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού ]
 • Διδακτορικός τίτλος [εφόσον υπάρχει, με την αντίστοιχη αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ, αν προέρχεται από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού]
 • Βεβαίωση προϋπηρεσίας στη δημόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση [εφόσον υπάρχει]
 • Βεβαίωση προϋπηρεσίας σε διοικητική θέση ευθύνης στην εκπαίδευση [εφόσον υπάρχει]
 • Βεβαιώσεις οργάνωσης καινοτόμων προγραμμάτων ή συμμετοχής σε διακρατικά προγράμματα ανταλλαγών [εφόσον υπάρχουν]
 • Βεβαιώσεις συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα [εφόσον υπάρχουν]
 • Βεβαίωση πιστοποιημένων γνώσεων πληροφορικής (ΤΠΕ)[εφόσον υπάρχει]
 • Άλλα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα μοριοδοτούμενα προσόντα

Πληροφορίες σχετικά με τη μοριοδότηση του φακέλου μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο:
https://www.uth.gr/sites/default/files/academics/2022/moriodothsh_fakelou_2953225.pdf

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται από την Τετάρτη 11 Μαΐου 2022 έως τη Δευτέρα 11 Ιουλίου 2022 να υποβάλουν εμπρόθεσμα, ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά ή αυτοπροσώπως κατόπιν ραντεβού (email: ), τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.

Διεύθυνση: Γραμματεία Π.Μ.Σ. «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (παραλιακό συγκρότημα), Νέο Κτήριο, 1ος όροφος, γραφείο 8, Αργοναυτών & Φιλελλήνων Τ.Κ. 38221, Βόλος, τηλ.: 24210 74881.
Τηλέφωνο γραμματείας: 2421074881
Ηλεκτρονική διεύθυνση: Ιστοσελίδα: https://www.uth.gr/node/2698

Ημέρες & ώρες επικοινωνίας:
Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη (ώρες 10:00 -13:00)
Τετάρτη (ώρες 17.30 – 20:00)
Παρασκευή (ώρες 17:00 – 20:00)
Σάββατο (ώρες 9:30 -12:00)

Η επικοινωνία γίνεται αποκλειστικά τις ώρες που αναφέρονται παραπάνω και η αυτοπρόσωπη παρουσία των ενδιαφερομένων γίνεται κατόπιν ραντεβού.

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Βιοτεχνολογία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (Ε.Π.Σ.) του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Βιολογίας του Ε.Κ.Π.Α. και του Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated