Μυτιλήνη

Το  Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει έδρα του την πόλη της Μυτιλήνης. Εδώ, βρίσκονται η Πρυτανεία και οι κεντρικές υπηρεσίες Διοίκησης του Ιδρύματος, η κεντρική Βιβλιοθήκη και η Επιτροπή Ερευνών. Η Πανεπιστημιακή Μονάδα Λέσβου αναπτύσσεται στην πόλη της Μυτιλήνης και περιλαμβάνει τη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και τη Σχολή Περιβάλλοντος (Διαθέσιμο στον ιστότοπο: www.aegean.gr).

Η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών αποτελείται από τα εξής Τμήματα:

 • Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

Οι προπτυχιακές σπουδές οργανώνονται σε δύο κύκλους, καθένας από τους οποίους διαρκεί τέσσερα εξάμηνα. Στον πρώτο κύκλο σπουδών προσφέρονται μαθήματα εισαγωγικού χαρακτήρα, ενώ εκείνα του δεύτερου κύκλου είναι περισσότερο εξειδικευμένα. Ο πρώτος κύκλος σπουδών περιλαμβάνει το βασικό κορμό των μαθημάτων στην Κοινωνική Ανθρωπολογία και την Ιστορία, καθώς και υποστηρικτικά μαθήματα Πολιτικής Οικονομίας, Γλωσσολογίας και Πολιτικής Φιλοσοφίας, τα οποία διευρύνουν τους γνωστικούς ορίζοντες των φοιτητών και φοιτητριών και προσφέρουν τη δυνατότητα καλύτερης εξοικείωσης με τους επιστημονικούς κλάδους που υπηρετεί το Τμήμα. Στο δεύτερο κύκλο σπουδών προσφέρεται ένας μεγάλος αριθμός μαθημάτων, στη βάση των οποίων οι φοιτητές μπορούν να αναπτύξουν τα ενδιαφέροντά τους ή να εξειδικευτούν επιλέγοντας μαθήματα με συγγενή θεματολογία. Το πρόγραμμα μαθημάτων κάθε έτους καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος και γνώμονα την αρτιότερη κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.sah.aegean.gr.

 • Τμήμα Γεωγραφίας

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου φιλοδοξεί να απαντήσει στην πρόκληση της σύγχρονης, διεπιστημονικής και συνθετικής θεώρησης της επιστήμης της Γεωγραφίας, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα γνώσεων και δεξιοτήτων. Οι προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Γεωγραφίας επιδιώκουν να επιτύχουν τους τρεις παρακάτω στόχους: 1. Ο πρώτος στόχος αφορά στην απόκτηση και εμπέδωση επιστημονικού και ερευνητικού υπόβαθρου, το οποίο επιτρέπει στους απόφοιτους γεωγράφους να συνεχίσουν και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της Γεωγραφίας και της γεωγραφικής έρευνας, 2. Ο δεύτερος στόχος αφορά στην εκπαίδευση γεωγράφων οι οποίοι θα απασχοληθούν στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, σε εφαρμογές γεωγραφικού περιεχομένου και χαρακτήρα, 3. Ο τρίτος στόχος αφορά στη δημιουργία αποφοίτων οι οποίοι θα στελεχώσουν την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση για τη διδασκαλία του μαθήματος της Γεωγραφίας στη σύγχρονη και επίκαιρη μορφή του. Αυτοί οι τρεις στόχοι αποτελούν τους άξονες συγκρότησης του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών, το οποίο αναθεωρείται διαρκώς με σκοπό τη συνεχή ενημέρωση και τελειοποίησή του στο πνεύμα των ευρύτερων επιστημονικών, τεχνολογικών και κοινωνικοοικονομικών εξελίξεων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις σπουδές στο τμήμα επισκεφθείτε το geography.aegean.gr.

 • Τμήμα Κοινωνιολογίας

Στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος περιέχονται ολοκληρωμένοι κύκλοι μαθημάτων σε μια πλειάδα θεματικών για την πολύπλευρη εκπαίδευση και κατάρτιση των νέων κοινωνιολόγων. Καλύπτεται μια ευρεία γκάμα γνωστικών αντικειμένων τόσο στην κλασσική και σύγχρονη κοινωνιολογική θεωρία όσο και στην εφαρμοσμένη κοινωνιολογία και την εμπειρική έρευνα. Τέτοια γνωστικά αντικείμενα είναι η Ιστορική Συγκριτική Ανάλυση, η Κοινωνική Πολιτική και η Πολιτική Κοινωνιολογία, η Αστική Κοινωνιολογία, η Κοινωνιολογία του Πολιτισμού και του Περιβάλλοντος, η Κοινωνιολογία των Θεσμών, οι Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και η Κοινωνική Ψυχολογία, η Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και η Εγκληματολογία. Παράλληλα, διδάσκονται συστηματικά Μέθοδοι και Τεχνικές Ποιοτικής και Ποσοτικής Κοινωνικής Έρευνας, Στατιστική, Πληροφορική και Κοινωνική Δημογραφία, και διεξάγονται μια σειρά από εμπειρικές κοινωνικές έρευνες. Στο πλαίσιο αυτών των αντικειμένων διδάσκονται και μελετώνται διεξοδικά τα κοινωνικά κινήματα, η ιστορική ανάλυση και εξέλιξη του κράτους πρόνοιας, οι εξελίξεις στην εργασία, οι μεταβαλλόμενες πολιτικές γύρω από τη μετανάστευση, οι κοινωνικές συγκρούσεις και ο πόλεμος, οι διαδικασίες συγκρότησης της κοινωνικής ταυτότητας και η κοινωνικοποίηση, αλλά και ζητήματα όπως η διαχείριση της υγείας, και η ένταξη και ο αποκλεισμός από την αγορά εργασίας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.soc.aegean.gr.

 • Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Οι στόχοι του Τμήματος μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: 1. Καλλιέργεια και προαγωγή της γνώσης για τον πολιτισμό και την πολιτισμική κληρονομιά, 2. Αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής σε θέματα πολιτισμού και πολιτισμικής διαχείρισης, 3. Σχεδιασμός, παραγωγή, διαχείριση και διάδοση πολιτισμικών αγαθών και υπηρεσιών, με στόχο τη διατήρηση, προβολή και κοινωνική αξιοποίηση της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα στο πολυπολιτισμικό πλαίσιο της Ε.Ε. και της παγκόσμιας κοινότητας. Για να ενημερωθείτε σχετικά με το τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος μπορείτε να επισκεφθείτε το www.ct.aegean.gr.

Η Σχολή Περιβάλλοντος αποτελείται από το:

 • Τμήμα Περιβάλλοντος

Σκοπός του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Περιβάλλοντος είναι η δημιουργία επιστημόνων ικανών να κατανοούν και να αναλύουν το περιβάλλον και τα περιβαλλοντικά προβλήματα, και να καταρτίζουν σχέδια και προγράμματα διαχείρισης του περιβάλλοντος και αντιμετώπισης περιβαλλοντικών προβλημάτων. Το Π.Π.Σ. διακρίνεται σε δύο κύκλους μαθημάτων: Α’ Κύκλος (1ο και 2ο έτος), περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα και προσφέρει στο φοιτητή το αναγκαίο γενικό υπόβαθρο για τη συνέχιση των σπουδών του, Β’ Κύκλος (3ο και 4ο έτος) περιλαμβάνει μαθήματα επιλογής και υποχρεωτική εκπόνηση πτυχιακής εργασίας, επιτρέποντας την εξειδίκευση και την εμβάθυνση. Σημαντικό ρόλο παίζει η καθοδήγηση του φοιτητή από τον καθηγητή – Σύμβουλο Σπουδών. Τα προσφερόμενα μαθήματα στο Τμήμα Περιβάλλοντος, είναι οργανωμένα σε τρεις (3) κατευθύνσεις μαθημάτων: Περιβαλλοντικών Επιστημών, Εφαρμοσμένων Περιβαλλοντικών Επιστημών και Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις σπουδές στο τμήμα Περιβάλλοντος επισκεφθείτε το www.env.aegean.gr.

 • Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών

Το Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών διεξάγει έρευνα και προσφέρει σπουδές στις φυσικές, χημικές, βιολογικές και γεωλογικές διεργασίες του θαλάσσιου περιβάλλοντος (Ωκεανογραφία), την Αλιεία και τις Υδατοκαλλιέργειες, καθώς και την Διαχείριση των Θαλάσσιων Οικοσυστημάτων και Πόρων, αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες (π.χ. Τηλεπισκόπηση, GIS, Υδροακουστική Τεχνολογία, Μοντέλα) για την εκπαίδευση στις Θαλάσσιες και Παράκτιες Εφαρμογές. Το Τμήμα είναι το μοναδικό πανεπιστημιακό τμήμα της χώρας που προσφέρει προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών στην Ωκεανογραφία, τις Θαλάσσιες Βιοεπιστήμες και τη Διαχείριση του Παράκτιου Περιβάλλοντος, εκτελώντας διεθνούς επιπέδου εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο σε συνεργασία με κορυφαία ερευνητικά Ινστιτούτα και Πανεπιστήμια.

Περισσότερα:https://www.aegean.gr/departments/τμήμα-ωκεανογραφίας-και-θαλασσίων-βιοεπιστημών

Φοιτητική διαμονή

Για πρώτη φορά, από τη δεκαετία του 1980 που ιδρύθηκε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το 2016 λειτούργησαν στη Μυτιλήνη ιδιόκτητες φοιτητικές κατοικίες για 130 δικαιούχους δωρεάν στέγασης από τα έξι τμήματα του ιδρύματος που εδρεύουν στο νησί. Το Δεκέμβριο του ίδιου έτους μετακόμισαν στις νεόδμητες φοιτητικές εστίες της Μυτιλήνης οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που βρίσκονται στην Καλλιθέα, απέναντι από το κτίριο των Επαγγελματικών Λυκείων, σε οικόπεδο δωρεάς του Κληροδοτήματος «Δ. Ραπτέλλη». Λόγω του ότι οι 130 κλίνες δεν επαρκούν για να καλύψουν συνολικά τις ανάγκες των φοιτητών που δικαιούνται φιλοξενία στην εστία, το Πανεπιστήμιο προχώρησε ήδη σε σχετικό διαγωνισμό για τη μίσθωση επιπλέον μονόκλινων δωματίων για την κάλυψη των αναγκών που υπάρχουν. Οι φοιτητικές εστίες, που η ανέγερση ξεκίνησε το πρώτο τρίμηνο του 2014, αποτελούνται από τέσσερα κτίρια, με υπόγειο, ισόγειο και δύο ορόφους, συνολικής επιφανείας ωφέλιμων χώρων περίπου τα 3.800 τ.μ. Ειδικότερα, οι χώροι διημέρευσης καταλαμβάνουν συνολική επιφάνεια περίπου 2.150 τ.μ., ενώ οι χώροι κοινωνικού τομέα αντίστοιχη επιφάνεια 630 τ.μ. Τα τρία κτίρια είναι αμιγώς δωμάτια φοιτητών, αλλά υπάρχουν και κοινόχρηστοι χώροι, όπως κουζίνα, χώρος συνάντησης, υποστηρικτικοί χώροι στα υπόγεια κ.λπ. Το τέταρτο κτίριο, θα περιλαμβάνει ορισμένα μονόκλινα δωμάτια και κάποια διαμερίσματα έως δύο δωματίων, που θα προορίζονται για παντρεμένους φοιτητές ή επισκέπτες, καθώς και γραφεία διοίκησης, ιατρείο, μίνι μάρκετ, χώρο υποδοχής, χώρο συγκέντρωσης και χώρο πολλαπλών χρήσεων για διαλέξεις, εκθέσεις κ.λπ. (Διαθέσιμο στον ιστότοπο: www.lesvospost.com).

Δραστηριότητες

Φοιτητικός Ραδιοφωνικός Σταθμός «Lofos Radio»

Ο ραδιοφωνικός σταθμός «Lofos Radio» αποτελεί πρωτοβουλία μιας ομάδας φοιτητών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με έδρα τη Μυτιλήνη, Λέσβου. Η ραδιοφωνική ομάδα, γνωστή αλλιώς ως «Radio Lofos», άρχισε τη λειτουργία της μόλις το Νοέμβριο του 2012, αλλά υπάρχει ήδη μεγάλη ευχαρίστηση και φιλοδοξία για το εγχείρημα. Ο σκοπός της ομάδας είναι η άμεση ψυχαγωγία και ενημέρωση όλου του ακαδημαϊκού κόσμου και όχι μόνο. Στο πρόγραμμα του σταθμού υπάρχει θέση για οποιοδήποτε εκπομπή μουσικής, αλλά και οποιασδήποτε μορφής ψυχαγωγίας (και διασκέδασης), όπως επίσης υπάρχει θέση και για εκπομπές ενημερωτικού, ειδησεολογικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα. (Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το my.aegean.gr).

Καταδυτική ομάδα «Τρίτων»

Ασχολούμενη κυρίως με τις καταδύσεις, η ομάδα αυτή αποτελείται από φοιτητές που είναι εκπαιδευμένοι ή αρχάριοι δύτες. Δεν παραδίδει μαθήματα κατάδυσης, καθώς αυτό δεν επιτρέπεται, αλλά συνεργάζεται με σχολή εκπαίδευσης, η οποία κάνει ειδικές τιμές για φοιτητές. Πρόκειται για ένα οργανωμένο Σωματείο (με καταστατικό) που υλοποιεί καταδυτικές δραστηριότητες με στόχο τη γνωριμία με το βυθό, τη δημιουργική αναψυχή αλλά και την προστασία του βυθού. Τα μέλη της ομάδας συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα όπως η «Ωκεανογραφική περιβαλλοντική προκαταρκτική μελέτη υποθαλάσσιων περιοχών της Λέσβου για ανάπτυξη καταδυτικών πάρκων» του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας. Η φωτογράφηση του βυθού είναι μια από τις πολύ ενδιαφέρουσες ασχολίες του «Τρίτωνα», ενώ οι καθαρισμοί βυθού που συχνά πραγματοποιούνται, δείχνουν το ενδιαφέρον της ομάδας για τα θαλάσσια οικοσυστήματα (Διαθέσιμο στον ιστότοπο: my.aegean.gr).

Χορευτικός Σύλλογος «Ορφέας»

Ο «Ορφέας» έχει αρκετά χρόνια λειτουργίας (από το 1992) και μεγάλη παράδοση στην οργάνωση και συμμετοχή σε χορευτικές εκδηλώσεις στα νησιά του Αιγαίου, την υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Πρόκειται για έναν οργανωμένο Σύλλογο με καταστατικό, ο οποίος ασχολείται κατά βάση με τους παραδοσιακούς ελληνικούς χορούς. Στεγάζεται στο κτίριο «Χατζηγιάννη» και διαθέτει παραδοσιακές φορεσιές, που είναι απαραίτητες για τα χορευτικά. Οι συστηματικές συναντήσεις – πρόβες δίνουν την ευκαιρία σε φοιτητές που δεν γνωρίζουν χορούς να εξοικειωθούν με αυτούς και να γίνουν πλήρη μέλη του Συλλόγου. Όμως και εκείνοι που ήδη γνωρίζουν χορούς, μπορούν να βελτιωθούν, αφού διδάσκουν και διδάσκονται ταυτόχρονα από τα άλλα μέλη. Είναι μια από τις μεγαλύτερες σε αριθμό ενεργών μελών ομάδες (Διαθέσιμο στον ιστότοπο: my.aegean.gr).

Αιγαιακός Πανεπιστημιακός Αθλητισμός

Η πρωτοβουλίας αυτή αποτελεί την οργανωτική «ομπρέλα» όλων των αθλητικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου στη Μυτιλήνη. Με όποιο άθλημα κι αν ενδιαφέρεστε να ασχοληθείτε (π.χ. τένις, ποδόσφαιρο, tae kwon do, στίβο, κολύμβηση, ξιφασκία, μπάσκετ, βόλεϊ, πόλο, πινγκ-πονγκ) εδώ θα βρείτε ένα έτοιμο πρόγραμμα δραστηριοτήτων και κάποιες ομάδες για να ενταχθείτε. Ορισμένες ομάδες έχουν διακριθεί σε πανελλήνια φοιτητικά πρωταθλήματα και άλλους αγώνες. Ο Νίκος Μαστρογιαννόπουλος, που είναι υπεύθυνος του τομέα, έχει φροντίσει να εξασφαλίσει τους κατάλληλους αθλητικούς χώρους στη Μυτιλήνη και να οργανώσει πολύ ενδιαφέρουσες δραστηριότητες. Ταυτόχρονα, εκδίδει το ηλεκτρονικό περιοδικό «Άθληση και Υγεία» με εξαιρετικά χρήσιμα θέματα (Διαθέσιμο στον ιστότοπο: my.aegean.gr).

Δραστηριότητες ανά Τμήμα

Σε κάθε τμήμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στη Μυτιλήνη, πολλές δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα για τους φοιτητές. Συγκεκριμένα, στο τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας πραγματοποιούνται δραστηριότητες οι οποίες περιλαμβάνουν Διαλέξεις-Ημερίδες-Συνέδρια, Διεθνή Θερινά Σχολεία καθώς και Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης Μέσω E-Learning. Για την καθεμία από αυτές μπορείτε να βρείτε πληροφορίες και περισσότερες λεπτομέρειες στο www.sah.aegean.gr.

Όσον αφορά στο Τμήμα Γεωγραφίας, το Τμήμα αναπτύσσει έντονη δραστηριότητα στο πλαίσιο της διοργάνωσης Θερινών Σχολείων, στο πλαίσιο των οποίων νέοι και ώριμοι επιστήμονες, ερευνητές και υποψήφιοι διδάκτορες από όλο τον κόσμο, συμμετέχουν σε state-of-the-art ερευνητικές δραστηριότητες και ανταλλάσσουν καινοτόμες ιδέες και μεθόδους. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο geography.aegean.gr.

Το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας διοργανώνει τακτικά συνέδρια και επιστημονικές δραστηριότητες (ημερίδες, εκθέσεις, συζητήσεις, κινηματογραφικές προβολές κ.ά.) με στόχο τη συγκέντρωση ειδικών στη Μυτιλήνη και την ανταλλαγή πληροφοριών σε συγκεκριμένους γνωστικούς χώρους που άπτονται των διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων των διδασκόντων του. Από την ίδρυση του Τμήματος, το 2000, διοργανώθηκαν πλήθος εκδηλώσεων με εξέχοντες επιστήμονες και καλλιτέχνες, οι οποίες, επιπλέον, ενίσχυσαν την επικοινωνία του Τμήματος με ακαδημαϊκούς και επιστημονικούς κλάδους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αλλά και έφεραν πιο κοντά την τοπική κοινωνία στις δραστηριότητες και τα ενδιαφέροντα του Τμήματος. Για τα Συνέδρια και τις Ημερίδες/Εκδηλώσεις μπορείτε να ενημερωθείτε στην παρακάτω ιστοσελίδα www.ct.aegean.gr.

Σχετικά με το Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, εκτός από την παροχή σύγχρονης εκπαίδευσης,  επικεντρώνει τις δραστηριότητές του στην καλλιέργεια και προαγωγή έρευνας σε συνεργασία με ελληνικά ή διεθνή πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, και σε γνωστικά αντικείμενα που εκτείνονται από τη Φυσική Ωκεανογραφία και τις Βιογεωχημικές Διεργασίες, έως τη διαχείριση θαλασσίων πόρων. Η ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχεται σε πανεπιστημιακό επίπεδο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την πρόσβαση και τη συμμετοχή του προσωπικού και των φοιτητών στην αιχμή του παγκόσμιου ερευνητικού γίγνεσθαι. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της διεξαγωγής έρευνας στο θαλάσσιο περιβάλλον είναι η ανάγκη για διεπιστημονική προσέγγιση. Συνεπώς, οι ερευνητικές δραστηριότητες του τμήματος καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος γνωστικών αντικειμένων, τα οποία εκτείνονται από τη Φυσική Ωκεανογραφία και τις Βιογεωχημικές Διεργασίες έως τη διαχείριση θαλασσίων πόρων και τη μελέτη των περιβαλλοντικών και κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων της αλληλεπίδρασης ανθρώπου και φύσης στον παράκτιο χώρο. Περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο www.mar.aegean.gr.

Υπηρεσίες 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου παρέχει στους φοιτητές και στις φοιτήτριές του υπηρεσίες. Συγκεκριμένα, η φοιτητική περίθαλψη περιλαμβάνει ιατρική εξέταση, νοσοκομειακή εξέταση, φαρμακευτική περίθαλψη, παρακλινικές εξετάσεις, εξέταση στο σπίτι, τοκετούς, φυσιοθεραπεία, οδοντιατρική περίθαλψη, ορθοπεδικά είδη. Περισσότερα μπορείτε να μάθετε στο www.aegean.gr.

Όσον αφορά το συμβουλευτικό σταθμό, αυτός απευθύνεται κυρίως στους/στις φοιτητές /τριες όλων των Τμημάτων Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους, καθώς και στο Προσωπικό του Ιδρύματος. Για πληροφορίες σχετικά με το ωράριο και το χώρο όπου στεγάζεται θα βρείτε στο www.aegean.gr.

Περιοχές διαμονής φοιτητών

Κέντρο

Είναι η κεντρική περιοχή της Μυτιλήνης, γύρω από την οδό Ερμού και την αγορά της πόλης. Έχει κηρυχθεί παραδοσιακή, αφού εδώ υπάρχουν δημόσια και ιδιωτικά κτήρια αξιόλογης αρχιτεκτονικής και εξυπηρετεί καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη, αφού τα πάντα βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής, γύρω σας! Η ζήτηση στην περιοχή είναι μεγάλη και έτσι χτίζονται όλο και περισσότερες διπλοκατοικίες ή ανακαινίζονται παλιά εγκαταλειμμένα κτίρια, που μετατρέπονται σε γκαρσονιέρες ή δυάρια.

Επάνω Σκάλα

Η Επάνω Σκάλα, είναι η περιοχή που βρίσκεται στο βόρειο λιμάνι της Μυτιλήνης – το παλιό λιμάνι της πόλης – και είναι μια από τις πιο ιστορικές περιοχές, αφού μαρτυρεί πολύ έντονα τη σχέση της Μυτιλήνης με τη Μικρά Ασία. Σε αυτήν την περιοχή εγκαταστάθηκαν πολλοί Μικρασιάτες πρόσφυγες το 1922, με την ανταλλαγή των πληθυσμών. Η Επάνω Σκάλα είναι, αν μη τι άλλο, μια πολύ όμορφη, ήσυχη σχετικά και βολική περιοχή.

Χρυσομαλλούσα

Πυκνοκατοικημένη περιοχή στο νοτιοδυτικό άκρο της Μυτιλήνης. Ενώ μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα ήταν γεμάτη περιβόλια και κήπους, σήμερα θυμίζει περισσότερο γειτονιά της Αθήνας. Εδώ θα βρείτε διαμερίσματα σε παλιές κυρίως, αλλά και καινούργιες πολυκατοικίες, γκαρσονιέρες και δυάρια, τα οποία όμως δεν θα είναι σίγουρα και επιπλωμένα. Μπορείτε, ωστόσο, να βρείτε και οικονομικά διαμερίσματα, ενώ το μόνο αρνητικό της περιοχής μπορεί να θεωρηθεί ότι βρίσκεται λίγο πιο μακριά από το κέντρο. Οι αποστάσεις της Μυτιλήνης είναι όμως μικρές και σε 10 με 15 λεπτά με τα πόδια μπορείτε να βρεθείτε και πάλι στην Ερμού. Επιπλέον, είναι μια περιοχή αυτόνομη, αφού διαθέτει ό,τι μπορείτε να χρειαστείτε κατά τη διάρκεια της ημέρας, είτε για τα ψώνια σας (φούρνοι, περίπτερα, μίνι-μάρκετ), είτε για τη διασκέδασή σας (βίντεο-κλαμπ).

Κιόσκι

Είναι η περιοχή που βρίσκεται στο λόφο, νότια του Κάστρου της Μυτιλήνης. Εκεί βρίσκεται το Υπουργείο Αιγαίου (παλιό Οθωμανικό Διοικητήριο), το Δικαστήριο (παλιό Οθωμανικό Γυμνάσιο) και λίγο πιο κάτω, το Αρχαιολογικό Μουσείο. Λόγω του ότι βρίσκεται πολύ κοντά στο ιστορικό κέντρο της Μυτιλήνης και βολεύει στις μετακινήσεις των φοιτητών, είναι από τις πρώτες περιοχές που κατοικήθηκαν από φοιτητές και γι’ αυτό η παρουσία τους εκεί είναι ιδιαίτερα έντονη. Πολλά από τα σπίτια που βρίσκονται στο Κιόσκι είναι ανακαινισμένα και τα τετραγωνικά τους προσφέρονται για συγκατοίκηση, κάτι που σημαίνει και «μοίρασμα» του ενοικίου. Σημαντικό είναι ότι πολλά από τα σπίτια στο Κιόσκι παραδίδονται επιπλωμένα και πλήρως εξοπλισμένα με οικιακές συσκευές και έτσι κερδίζετε χρόνο από τη σχετική έρευνα αγοράς.

Ο αριθμός των φοιτητών που σπουδάζουν στα έξι τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου αυξάνεται ολοένα την τελευταία δεκαετία και μαζί με αυτόν αυξάνονται και οι διαθέσιμες κατοικίες, αφού συνέχεια δημιουργούνται ή χτίζονται καινούρια στούντιο και γκαρσονιέρες. Οι γειτονιές που βρίσκονται γύρω από το Ιστορικό Κέντρο της πόλης είναι σίγουρα οι πιο βολικές για τις περιηγήσεις σας στη Μυτιλήνη. Ωστόσο, υπάρχουν και περιοχές που μπορεί να μην είναι πολύ κοντά στο κέντρο αλλά ίσως θεωρείτε ότι σας ταιριάζουν περισσότερο είτε λόγω… ψυχοσύνθεσης, είτε επειδή θα χρειάζεται να ανεβαίνετε στο Λόφο Ξενία για τις σπουδές σας. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, έχετε να επιλέξετε ανάμεσα σε μεγάλη ποικιλία σπιτιών, από άνετα επιπλωμένα στούντιο και γκαρσονιέρες, μέχρι όμορφες, παλιές μονοκατοικίες με αυλές. Όπως ισχύει και σε διάφορες άλλες πόλεις, έτσι και στη Μυτιλήνη τα ενοίκια έχουν πέσει τον τελευταίο καιρό, ειδικά στα παλιότερα σπίτια. Η πιο οικονομική περιοχή για να νοικιάσετε σπίτι είναι σίγουρα η Λαγκάδα, ενώ ακολουθούν οι Καμάρες και ο Συνοικισμός. Πιο οικονομικά σε σχέση με το κέντρο, πάντως, είναι και τα σπίτια στις γειτνιάζουσες περιοχές ΒαρειάΑκλειδιούΑκρωτήρι και Βίγλα.

Όπως ισχύει και σε διάφορες άλλες πόλεις, έτσι και στη Μυτιλήνη τα ενοίκια έχουν πέσει τον τελευταίο καιρό, ειδικά στα παλιότερα σπίτια. Έτσι, ένα δυάρι διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης – από το Γήπεδο μέχρι το ΙΚΑ – κοστίζει περίπου 350 ευρώ, ένα τριάρι 400 ευρώ, οι επιπλωμένες γκαρσονιέρες και στούντιο από 280 έως 300 ευρώ και οι μη επιπλωμένες γύρω στα 260 ευρώ. Η πιο οικονομική περιοχή για να νοικιάσετε σπίτι είναι σίγουρα η Λαγκάδα, ενώ ακολουθούν οι Καμάρες και ο Συνοικισμός. Πιο οικονομικά σε σχέση με το κέντρο, πάντως, είναι και τα σπίτια στις γειτνιάζουσες περιοχές Βαρειά, Ακλειδιού, Ακρωτήρι και Βίγλα, στις παρυφές της Μυτιλήνης όπου, ανάλογα με τον όροφο, τα καινούρια στούντιο και γκαρσονιέρες και τα δυάρια, κοστίζουν από 250 έως 350 ευρώ.

Το κόμιστρο των αστικών συγκοινωνιακών φορέων για τους φοιτητές είναι 0,60€. Ωστόσο, το φοιτητικό κόμιστρο μπορεί να διαφέρει για μετακινήσεις σε άλλες περιοχές. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τιμές των εισιτηρίων των αστικών συγκοινωνιών μπορείτε να επισκεφθείτε το www.astika-mitilinis.gr.

Η Λέσβος θεωρείται ένας γαστρονομικός παράδεισος. Τα εστιατόρια, οι ταβέρνες και τα ουζερί δε προσφέρουν απλά φαγητό αλλά μοναδικές γαστρονομικές απολαύσεις, με κάθε είδους τοπικές σπεσιαλιτέ της παραδοσιακής λεσβιακής κουζίνας. Θα βρείτε μερικά από τα “fast food”, τις πιτσαρίες, τις ταβέρνες, τα εστιατόρια και τα ψητοπωλεία που διαθέτει η Μυτιλήνη στον παρακάτω σύνδεσμο www.lesvosgreece.gr.

Επιπλέον, στο σύνδεσμο  www.numbeo.com  μπορείτε να δείτε μερικά βασικά καταναλωτικά αγαθά όπως είναι το γάλα, το ψωμί, το τυρί, διάφορα φρούτα και λαχανικά, το ρύζι ή το κοτόπουλο και να μάθετε κατά προσέγγιση τις τιμές τους.

Στην πόλη της Μυτιλήνης, βρίσκεται ο κινηματογράφος “cine Αρίων”. Βρίσκεται στην οδό Σμύρνης 9 και το τηλέφωνο είναι το 2251044456. Μπορείτε να βρείτε το email του κινηματογράφου όπως και τη σελίδα του στο facebook στο cinearion.blogspot.gr.

Οι τιμές των εισιτηρίων του κινηματογράφου είναι:

Κανονικό: € 8

3D ταινίες: € 10

Παιδικές ταινίες (2D): € 7

Παιδικές ταινίες (3D): € 8

Κάθε Τετάρτη: Γενική Είσοδος: € 7, 3D ταινίες: € 9

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του κινηματογράφου στο cinearion.blogspot.gr.

Η Μυτιλήνη δεν «έρχεται στη ζωή» μόνο το καλοκαίρι με τους επισκέπτες, αλλά έχει έντονη κινητικότητα όλη τη διάρκεια της χρονιάς, κυρίως χάρη στην παρουσία των χιλιάδων φοιτητών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ακολούθως, παρέχεται ένας προσανατολισμός όσον αφορά στα μαγαζιά που μπορεί να σας ενδιαφέρουν, ανάλογα με το είδος της διασκέδασης που σας αρέσει, με τα σημεία της πόλης όπου μπορείτε να βρείτε.

Τα μαγαζιά της προκυμαίας είναι τα πρώτα που συναντά όποιος έρχεται στη Μυτιλήνη. Εκεί, βρίσκονται τα περισσότερα από τα πιο μεγάλα και πολυσύχναστα καφέ – μπαρ, τα οποία κατακλύζονται από φοιτητές – και όχι μόνο – όλη τη διάρκεια της ημέρας, παίζοντας τα πιο καινούρια χιτάκια και με συχνές διοργανώσεις διαφόρων events, με γνωστούς djs πανελλαδικής ή και παγκόσμιας φήμης. 

Στα στενά γύρω από την προκυμαία και στους δρόμους πίσω από αυτή, αλλά και στο κομμάτι του λιμανιού που βρίσκεται διαμετρικά αντίθετα από την πλατεία Σαπφούς, στην περιοχή Φανάρι, μπορείτε να βρείτε ορισμένα ακόμη καφέ – μπαρ, καθώς και Internet καφέ.

Στους δρόμους πίσω από την προκυμαία και κυρίως στην περιοχή «Λαδάδικα» μπορείτε να βρείτε και καφέ – μπαρ διαφορετικής αισθητικής και ύφους, όπου θα ακούσετε και διαφορετικά είδη μουσικής (ροκ, τζαζ, μπλουζ, μουσική από ταινίες, κλπ.). Για καφέ ή αναψυκτικό προσφέρονται, χειμώνα καλοκαίρι και τα καφέ-μπαρ που βρίσκονται στον Δημοτικό Κήπο και μέσα στο πάρκο της Αγίας Ειρήνης, στην αρχή της Καβέτσου.

Τα περισσότερα μπαρ από όσα θα βρείτε στις περιοχές που αναφέραμε, παραμένουν ανοιχτά μέχρι τις τρεις τα ξημερώματα. Ωστόσο, για όσους από εσάς θέλουν να συνεχίσουν κάπου αλλού, υπάρχουν πάντα και αρκετά κλαμπ, τα οποία σας υπόσχονται διασκέδαση με ξένη ή ελληνική μουσική, μέχρι το πρωί. Ορισμένα από αυτά βρίσκονται διάσπαρτα πάνω στην προκυμαία ή στα Λαδάδικα, ενώ οι λάτρεις των μπουζουκιών μπορείτε να κάνετε μια βόλτα από την περιοχή της Παγανής, στην έξοδο της πόλης για Καλλονή ή στον Καρά – Τεπέ, στην έξοδο της πόλης για Παναγιούδα. 

Η Λέσβος, εκτός από τις φυσικές της ομορφιές και τον πολιτισμό της, είναι ένα νησί που παράγει ελληνικά παραδοσιακά προϊόντα και έχει να επιδείξει μοναδικά εδέσματα, τα οποία περιστρέφονται γύρω από τα κύρια διατροφικά αγαθά της. Τα βασικά προϊόντα της Λέσβου, που τυποποιούνται και εξάγονται από το νησί, είναι το ελαιόλαδο, τα τυροκομικά με τρία ΠΟΠ τυριά (φέτα, κασέρι, λαδοτύρι), το κρασί, το μέλι, καθώς και μία ευρεία ποικιλία από παραδοσιακά εδέσματα που φτιάχνονται με σπιτικές συνταγές, όπως μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού, γλυκά ταψιού (την πλαντζέτα, ένα είδος μπακλαβά), ζυμαρικά, χυλοπίτες, σάλτσες και παξιμάδια, αμυγδαλωτά, κουλουράκια, αλλά και τις περίφημες χάχλες (μορφοποιημένος τραχανάς σε σχήμα βαρκούλας) που παράγονται από οικοτεχνίες και γυναικείους συνεταιρισμούς.

Βασικό διατροφικό στοιχείο της γαστρονομικής κουλτούρας της Λέσβου αποτελούν τα ψάρια και τα οστρακοειδή, που ψαρεύονται στις καθαρές θάλασσες του νησιού. Κάποια από αυτά αποτελούν διεθνώς σπάνια είδη, όπως τα χτένια, οι σαρδέλες Καλλονής (παπαλίνες, σαρδέλες ωμές τις στιγμής με αλάτι) και τα νοστιμότατα χταπόδια της Λέσβου. Από το πλούσιο και ιδιαίτερα γευστικό τραπέζι του νησιού δεν θα μπορούσε να απουσιάζει το φημισμένο ούζο, που συνδυάζει τη διατροφή με την κουλτούρα και την παράδοση, δημιουργώντας μία μοναδική γαστρονομική εμπειρία. Περισσότερα για την κουζίνα της Μυτιλήνης θα βρείτε στο www.greekgastronomyguide.gr.

Στη Μυτιλήνη, πολλά είναι τα μαγαζιά, τα οποία προσελκύουν πολλούς φοιτητές τόσο στην πλατεία Σαπφούς όσο και στην προκυμαία. Μερικά στέκια, τα οποία προτιμούν οι φοιτητές μπορείτε να βρείτε στο www.lesvosgreece.gr.

Επίσης, έχετε τη δυνατότητα να γνωρίσετε την ιστορία και τον πολιτισμό της πόλης της Μυτιλήνης μέσα από τις γιορτές και τα πανηγύρια που λαμβάνουν χώρα. Ενδεικτικά, κάποια από αυτά είναι:

Αγίου Θεοδώρου, προστάτη της πόλης, στη Μητρόπολη (17/2)

Παναγίας στην συνοικία της Χρυσομαλλούσας (15/8)

Παναγίας – Ζωοδόχου Πηγής στη συνοικία της Λαγκάδας (Παρασκευή του Πάσχα)

(Διαθέσιμο στον ιστότοπο: www.aegean.gr)

Βέβαια, υπάρχουν και οι γιορτές εκτός της πόλης της Μυτιλήνης για εσάς που θέλετε να τις ανακαλύψετε περισσότερο. Ειδικότερα:

Γιορτή της σαρδέλας στη Σκάλα Καλλονής όπου περισσότερα μπορείτε να δείτε στο www.lesvosgreece.gr.

Γιορτή κάστανου στην Αγιάσο για την οποία μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο www.lesvosgreece.gr.

Παρακάτω, θα βρείτε ένα βίντεο με πολύ όμορφα πλάνα από τη νυχτερινή ζωή της Μυτιλήνης www.youtube.com.

Από το λιμάνι του Πειραιά αναχωρούν καθημερινά πλοία για το λιμάνι της Λέσβου και η διαδρομή με στάσεις και σε άλλα νησιά κρατάει περίπου 12 και 10 ώρες αντίστοιχα. Το λιμάνι της Λέσβου βρίσκεται στην πρωτεύουσα του νησιού, τη Μυτιλήνη. Σε απόσταση 8 περίπου χιλιομέτρων από τη Μυτιλήνη θα βρείτε και το αεροδρόμιο του νησιού. Από και προς το αεροδρόμιο μπορείτε να μετακινηθείτε με τα αστικά λεωφορεία ή με ταξί. Αεροπορικά το νησί συνδέεται με Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λήμνο, Σάμο, Χίο, Ρόδο, Αλεξανδρούπολη και Κρήτη καθώς και με πτήσεις charter με διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις. Ακτοπλοϊκά το νησί συνδέεται με περισσότερα από 10 ελληνικά λιμάνια. Τα πλοία πραγματοποιούν δρομολόγια από και προς Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Καβάλα και Βόλο με ενδιάμεσες στάσεις σε νησιά, όπως τη Χίο, τη Σάμο, την Ικαρία και τη Λήμνο.

(www.aktoploika.grwww.lesvosgreece.gr)

Αεροδρόμιο Μυτιλήνης

Το αεροδρόμιο της Μυτιλήνης “Οδυσσέας Ελύτης” ξεκίνησε να λειτουργεί το 1948 και από την πρώτη ημέρα λειτουργείας του έως και σήμερα έχουν γίνει πολλές εργασίες επέκτασης και βελτίωσης των εγκαταστάσεων. Διαθέτει αεροδιάδρομο 2.400 μέτρων και τερματικό σταθμό έκτασης 2.000 τ.μ.. Πραγματοποιούνται προγραμματισμένες πτήσεις όλη τη διάρκεια του έτους που ενώνουν το νησί της Λέσβου με την ηπειρωτική Ελλάδα, ενώ κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου υπάρχουν πτήσεις και από αεροδρόμια της Ευρώπης. Το επιβατικό κοινό μπορεί να μεταβεί από το αεροδρόμιο σε κάθε σημείο του νησιού με ταξί αλλά και με λεωφορείο, στάσεις των οποίων υπάρχουν έξω από τον τερματικό σταθμό.

(travelsales.gr)

Αστικές συγκοινωνίες

Η επίσημη ιστοσελίδα για το αστικό ΚΤΕΛ Μυτιλήνης είναι www.astika-mitilinis.gr όπου μπορείτε να βρείτε τα καθημερινά δρομολόγια των λεωφορείων.

Για να επικοινωνήσετε μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο 22510 46436 και στο κινητό 697 8814001. Η διεύθυνση είναι Πλατεία Σαπφούς, Μυτιλήνη, ΤΚ: 81100.

www.astika-mitilinis.gr )

Ταξί

Η επίσημη ιστοσελίδα για τα ραδιοταξί Μυτιλήνης είναι radiotaxi-mytilene.gr όπου μπορείτε να βρείτε τις υπηρεσίες που προσφέρουν καθώς και τον τιμοκατάλογο.

Για να επικοινωνήσετε μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο 22510 23500 ή να στείλετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση . Η διεύθυνση είναι Αλκαίου 1, Μυτιλήνη, Λέσβος, ΤΚ: 81100.

(http://bit.ly/2okyNJY)

Κάστρο Μυτιλήνης

Στο βόρειο μέρος της πόλης, ανάμεσα σε ένα καταπράσινο πευκώνα και στη θάλασσα, υψώνονται τα απομεινάρια του κάστρου της Μυτιλήνης. Πιθανολογείται ότι κτίσθηκε τη βυζαντινή εποχή στους χρόνους του Ιουστινιανού. Στο χώρο του κάστρου σώζεται επίσης μια ρωμαϊκή ή βυζαντινή δεξαμενή φτιαγμένη από αδιάβροχο υλικό. Στις πύλες και σε διάφορα άλλα σημεία του κάστρου υπάρχουν οικόσημα των Παλαιολόγων και των Γατελούζων. Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες μπορείτε να απολαύσετε εσωτερικά των τειχών πληθώρα θεατρικών παραστάσεων, συναυλιών και εκθέσεων, αφού λειτουργεί ως χώρος εκδηλώσεων του Δήμου Λέσβου και της Περιφέρειας Β. Αιγαίου (Διαθέσιμο στον ιστότοπο: http://www.lesvosgreece.gr).

Αρχαίο Θέατρο Μυτιλήνης

Το αρχαίο θέατρο Μυτιλήνης χρονολογείται από τα πρώιμα ελληνιστικά χρόνια. Σήμερα, σώζεται στην τελευταία οικοδομική του φάση. Περιβάλλεται από στηθαίο, κτισμένο με ξερολιθιά. Η όψη του τοιχίου ήταν καλυμμένη με ορθομαρμάρωση, στερεωμένη με ασβεστοκονίαμα. Το σύνολο είχε επίστεψη από ενεπίγραφες μαρμάρινες πλάκες. Στο δυτικό μέρος της ορχήστρας υπάρχουν δύο καμαροσκέπαστα δωμάτια, σκαμμένα στο βράχο του κοίλου. Σήμερα, αν και έχει υποστεί μεγάλη φθορά, φιλοξενεί κατά καιρούς ποιητικές, μουσικές και θεατρικές εκδηλώσεις. Ο επισκέπτης βρισκόμενος ανάμεσα στα χαλάσματα, μπορεί να πάρει μία μικρή γεύση της παλαιότερης αίγλης του  (Διαθέσιμο στον ιστότοπο: http://www.lesvosgreece.gr).

Γενί Τζαμί

Tο Γενί – Tζαμί (το Nέο Tέμενος), σημαντικό για τη Mυτιλήνη ιστορικό μνημείο της τρίτης δεκαετηρίδας του 19ου αιώνα είναι το μεγαλύτερο και λαμπρότερο μουσουλμανικό τέμενος της πόλης, κι ένα απ’ τα χαρακτηριστικότερα της εποχής αυτής στον Eλλαδικό χώρο. Το Γενί Τζαμί, μετά τις εργασίες ανάπλασης και αναστήλωσής του, λειτουργεί ως εκθεσιακός χώρος και φιλοξενεί εκδηλώσεις του Δήμου (Διαθέσιμο στον ιστότοπο: http://bit.ly/2nCKWeO).

Πινακοθήκη

Έναν μοναδικό χώρο πολιτισμού και εικαστικών διαθέτει ο Δήμος Mυτιλήνης, μετά από την οργάνωση και λειτουργία της Δημοτικής Πινακοθήκης Mυτιλήνης. H Δημοτική Πινακοθήκη στεγάζεται σε ένα παλιό τριώροφο αρχοντικό (Xαλίμ Mπέη), χαρακτηριστικό δείγμα της τοπικής αρχιτεκτονικής, που δεσπόζει στην περιοχή της Eπάνω Σκάλας. Mεταξύ των άλλων στη Δημοτική Πινακοθήκη εκτίθενται έργα του Γιάννη Tσαρούχη, του Γ. Γουναρόπουλου, του Aντ. Πρωτοπάτση, του Oρ. Kανέλλη, του Πικάσο, του Mατίς, του Mόραλη, του Φασιανού, του Xρ. Mπότσογλου, χαρακτικά της Bάσως Kατράκη και μια σειρά από πίνακες πολλών άλλων σημαντικών Eλλήνων ζωγράφων (Διαθέσιμο στον ιστότοπο: http://bit.ly/2nCKWeO).

Αν και βρίσκονται έξω από την πόλη, σημαντικά, επίσης, αξιοθέατα είναι και το Κάστρο Μολύβου, το Κάστρο Σιγρίου και το Απολιθωμένο δάσος, επίσης, στο Σίγρι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το http://www.lesvosgreece.gr/ .

Μουσεία

Αρχαιολογικό Μουσείο Μυτιλήνης

Σε μικρή απόσταση από το παλαιό κτήριο του Αρχαιολογικού Μουσείου (βρίσκεται κοντά στο άγαλμα της Ελευθερίας, στη γωνία των οδών Αργύρη Εφταλιώτη και 8ης Νοεμβρίου), στην περιοχή «Κιόσκι» βρίσκεται το νέο κτίριο του Αρχαιολογικού Μουσείου Μυτιλήνης. Στις τρεις αίθουσες του πρώτου ισόγειου ορόφου εκτίθενται ψηφιδωτά δάπεδα, τοιχογραφίες και κινητά ευρήματα από ρωμαϊκές επαύλεις, που η αρχαιολογική σκαπάνη αποκάλυψε στο λόφο της Αγίας Κυριακής στη Μυτιλήνη, ενώ στους τρεις συνεχόμενους χώρους του δεύτερου ισόγειου ορόφου τοποθετήθηκαν γλυπτά (ανάγλυφα, πορτραίτα και ολόγλυφα). Στις αίθουσες της περιοδικής έκθεσης φιλοξενούνται εκθέματα που αναφέρονται σε ρωμαϊκά συμπόσια (Διαθέσιμο στον ιστότοπο: http://www.lesvosgreece.gr/).

Μουσείο Λαϊκής Τέχνης

Στεγάζεται στο αναπαλαιωμένο κτίριο του παλιού λιμεναρχείου στην οδό Κουντουριώτου, στην Προκυμαία. Εκτίθενται πολλά δείγματα της αγγειοπλαστικής που ανθεί στην Αγιάσο και το Μανταμάδο, πιάτα με παραστάσεις από τη ζωή στο νησί, οικιακά σκεύη και μικροέπιπλα, παλιά όπλα υπέροχα κεντήματα και παραδοσιακές φορεσιές (Διαθέσιμο στον ιστότοπο: http://www.lesvosonline.gr/gr/mitilini.html 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μουσεία της Μυτιλήνης επισκεφθείτε τον ιστότοπο http://www.lesvosonline.gr.

Πολιτιστικοί Σύλλογοι

Φιλοτεχνικός Όμιλος Μυτιλήνης

Το Πολιτιστικό Κέντρο Φιλοτεχνικός Όμιλος Μυτιλήνης «Ο ΘΕΟΦΙΛΟΣ» είναι ένας πνευματικός και καλλιτεχνικός όμιλος, ένας ζωντανός πυρήνας πολιτισμού που δημιουργήθηκε το 1977 από ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών της Μυτιλήνης. Στόχος τους ήταν και παραμένει η ανάπτυξη και η διάδοση της καλλιτεχνικών στοιχείων της Λέσβου, η διατήρηση και η ανάδειξη της πνευματικής κληρονομιάς του νησιού, τηρώντας μια γνήσια λαϊκή παράδοση γραμμή και η διάσωση του λαϊκού πολιτισμού του νησιού (Διαθέσιμο στον ιστότοπο: http://bit.ly/2niTIeC).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ομίλου http://www.fom.gr/.

Γιορτές και Πανηγύρια

 • Του Αγίου Θεοδώρου, προστάτη της πόλης, στη Μητρόπολη (17/2)
 • Της Παναγίας στην συνοικία της Χρυσομαλλούσας (15/8)
 • Της Παναγίας – Ζωοδόχου Πηγής, στη συνοικία της Λαγκάδας (Παρασκευή του Πάσχα)

(Διαθέσιμο στον ιστότοπο: http://www.aegean.gr/)

Ήθη και Έθιμα

Η Κάθοδος του Χριστού στον Άδη (Πασχαλινό έθιμο)

Σε αρκετούς ναούς του νησιού, όπως στον Αγ. Θεράποντα στο κέντρο της Μυτιλήνης, γίνεται η αναπαράσταση της Καθόδου του Χριστού στον Άδη, ένα έθιμο που έρχεται από τις Βυζαντινές εποχές. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Χριστός λίγο πριν αναστηθεί, κατέβηκε στον Άδη για να χαρίσει φως και αιώνια ζωή στους νεκρούς. Έτσι, τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου, όταν όλη η πομπή με τους ιερείς και τον υπόλοιπο κόσμο, έχουν γιορτάσει την Ανάσταση στο προαύλιο του ναού και πρόκειται να επιστρέψουν στο ναό, διαδραματίζονται τα ακόλουθα: Κλείνει η κεντρική πύλη του ναού και στο προαύλιό του μένει όλη η πομπή με τον επικεφαλής κληρικό, ενώ μέσα στο ναό στέκεται κάποιος (συνήθως ένας ψάλτης). Ο επικεφαλής κληρικός αναπαριστά το Χριστό, ενώ ο άλλος αναπαριστά τον Άδη και γίνεται ένας διάλογος, ώστε να ανοιχτεί η πύλη του ναού. Με το που ανοίγει η πύλη, ο επικεφαλής κληρικός και όλη η πομπή μπαίνουν ορμητικά στο ναό, ψάλλοντας όλοι μαζί δυνατά το «Χριστός Ανέστη» (Διαθέσιμο στον ιστότοπο: http://www.agronews.gr/).

Οι κούνιες (Πασχαλινό έθιμο)

Το Πάσχα συνηθίζουν να φτιάχνουν κούνιες με σκοινιά που δένουν ψηλά στα κλαριά των δέντρων. Παλιά, οι νέοι έφτιαχναν μια κούνια σε κάθε γειτονιά και κουνούσαν όλους όσους κάθονταν και περίμεναν στη σειρά τραγουδώντας τραγούδια «της κούνιας». Για αντάλλαγμα, δέχονταν λαμπριάτικα κουλούρια, τα οποία κρέμαγαν στην κούνια. Στο τέλος η κούνια κατέληγε ολοστόλιστη. Tο παιχνίδι αυτό, ιδιαίτερα αγαπητό στα παιδιά, κράταγε έως την Ανάληψη. Στο Πολιχνίτο και στην Kλειού ακόμα και σήμερα οι κούνιες της Λαμπροδευτέρας συγκεντρώνουν όλο τον κοριτσόκοσμο. Στην Καλλονή, την Λαμπροτρίτη οι κάτοικοι πήγαιναν στο εκκλησάκι του Χριστού στο Μετόχι και αναβίωναν το έθιμο της κούνιας ενώ από την κοσμοσυρροή, έπρεπε να περιμένεις ώρες ώσπου να έρθει η σειρά σου να ανέβεις (Διαθέσιμο στον ιστότοπο: http://www.agronews.gr/).

Θεοφάνια ή Φώτα

Τα Θεοφάνια, ή Φώτα, ή Επιφάνεια γιορτάζουμε την βάπτιση του Ιησού Χριστού από τον Ιωάννη τον Πρόδρομο ή Βαπτιστή. Στην Ελλάδα ο αγιασμός γίνεται για πρώτη φορά την παραμονή των Θεοφανίων και λέγεται «Μικρός Αγιασμός» ή «Πρωτάγιαση» ή «Φώτιση». Με την Πρωτάγιαση, ο ιερέας τριγυρίζει σε όλα τα σπίτια και με το Σταυρό και ένα κλωνί βασιλικό «αγιάζει» ή «φωτίζει» (ραντίζει) τους χώρους των σπιτιών για να φύγει μακριά κάθε κακό. Ο μεγάλος αγιασμός γίνεται ανήμερα τα Θεοφάνια στις 6 Ιανουαρίου. Το πιάσιμο του Σταυρού γίνεται από κολυμβητές, τους λεγόμενους Βουτηχτάδες, κατά την τελετή της Κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού. Νεαρά κυρίως άτομα βουτούν στα παγωμένα νερά για να πιάσουν το Σταυρό και να λάβουν την ευλογία του ιερωμένου, αλλά και να δεχθούν τις τιμές και τις ευχές των συντοπιτών τους (Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το http://bit.ly/2njdVkz).

Μερικά τηλέφωνα που μπορούν να σας φανούν χρήσιμα είναι:

 • Δήμος Λέσβου: 22510-27777
 • Νομαρχία Λέσβου: 22513-54801
 • Δ.Ε.Η. Μυτιλήνης: 22510-28860, 125
 • Νοσοκομείο Μυτιλήνης: 22510-57700

Περισσότερα χρήσιμα τηλέφωνα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.lesvosgreece.gr.

Χάρτης

Φωτογραφίες

Reinforcing bridges between Greek Universities and the Greek Diaspora

On the occasion of the celebration of the International Education Day and the bicentennial of the 1821 Greek Revolution, the General Secretariat of Higher Education of the Hellenic Ministry of Education and Religious Affairs and the General Secretariat of Public Diplomacy and Greeks Abroad of the Hellenic Ministry of Foreign Affairs, organize on Sunday, January 24 2021, at 14:30, the online conference: Reinforcing bridges between Greek Universities and the Greek Diaspora