Ληξούρι

Στο Ληξούρι βρίσκεται το Τμήμα Εθνομουσικολογίας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου. Το τμήμα ιδρύθηκε το 2019.

Στη σύγχρονη επιστημονική και δημιουργική πραγματικότητα, το εννοιολογικό και επιστημονικό πλαίσιο της Εθνομουσικολογίας περιλαμβάνει τη μελέτη των κοινωνικών και πολιτισμικών όψεων της μουσικής σε τοπικό και σε παγκόσμιο πλαίσιο. Κατ’ επέκταση, πεδίο εκπαίδευσης των εθνομουσικολόγων είναι κυρίως η ανθρωπολογία και η μουσική. Η εθνομουσικολογία είναι αντικείμενο με διεπιστημονική φύση η οποία οδηγεί σε ερμηνευτικές διαφοροποιήσεις. Αρχική συνθήκη της εθνομουσικολογίας υπήρξε η διαφορετική πολιτισμική ταυτότητα του εθνομουσικολόγου από τον υπό μελέτη πολιτισμό καθιερώνοντας την διαπολιτισμική προσέγγιση ως προϋπόθεση της επιστήμης.

Οι περιοχές έρευνας της εθνομουσικολογίας ήδη από την δεκαετία του 1980 μετατοπίζονται και συμπεριλαμβάνουν παγκοσμιοποιημένες μουσικές τάσεις και μουσικές γλώσσες, την popular music καθώς και ταχέως αναπτυσσόμενες και τεχνολογικά υποστηριζόμενες νέες μορφές μουσικής. Η αλλαγή αυτή συνιστά μία από τις μεγαλύτερες μετατοπίσεις παραδείγματος στις ανθρωπιστικές επιστήμες.

Η ίδρυση του Τμήματος Εθνομουσικολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου βάσει των διατάξεων του Ν. 4559/2018 εντάσσεται στη στρατηγική επιλογή του Ιδρύματος περί μοναδικών γνωστικών αντικειμένων των Τμημάτων του. Θα πρέπει συνεπώς να ενισχύει, κατά το δυνατόν, τη διαφοροποίηση και συμπληρωματικότητα μεταξύ των υφιστάμενων Τμημάτων της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών. Σύμφωνα με την ανωτέρω οπτική το νέο τμήμα Εθνομουσικολογίας στοχεύει στο να:

 • ενισχύσει τις δυνατότητες εξωστρεφούς ανάπτυξης της Σχολής και σε διαπολιτισμικό επίπεδο.
 • δημιουργήσει νέες δυνατότητες για στενή συνεργασία μέσω συσχετισμού και συμπληρωματικότητας των προγραμμάτων σπουδών των τμημάτων Μουσικών Σπουδών και Τεχνών Ήχου και Εικόνας με αμφίδρομα πολλαπλασιαστικά οφέλη για το σύνολο της Σχολής.
 • συμπληρώσει και να επεκτείνει και εκτός του πλαισίου του αμιγώς δυτικού πολιτισμού το πεδίο μελέτης της μουσικής πράξης και επιστήμης το οποίο καλλιεργεί ήδη το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου,
 • ενισχύσει περαιτέρω με τις μεθόδους και τα εργαλεία της
εθνομουσικολογίας τις ήδη εν χρήσει μεθοδολογικές προσεγγίσεις και εθνομουσικολογικές πρακτικές στους διάφορους τομείς των μουσικών επιστημών όπως αυτές θεραπεύονται στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών.
 • υποστηρίξει τη μελέτη της μουσικής κάθε πολιτισμού πέραν του ανθρωπολογικού-κοινωνικού της πλαισίου και με την μελέτη της εκτελεστικής πρακτικής του μουσικού πολιτισμού υπό έρευνα. Στο σύνολο των διδακτικών αντικειμένων και ερευνητικών πεδίων του διδακτικού προσωπικού θα πρέπει να καλύπτονται και να ισορροπούν στο μέτρο του δυνατού η επιστημονική μεθοδολογία και έρευνα με την εκτελεστική εμπειρία.

Περισσότερα: https://ethnomus.ionio.gr/gr/department/aim/ 

Οι φοιτητές στο Ληξούρι έχουν τη δυνατότητα να σιτίζονται δωρεάν καθημερινά, μεσημέρι και βράδυ, σε ειδικό χώρο εντός του Τμήματος. Δικαίωμα δωρεάν σίτισης έχουν οι:

 • Ενεργοί φοιτητές εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, αντίστοιχα.
 • Οι εγγεγραμμένοι ως φιλοξενούμενοι φοιτητές, οι οποίοι προέρχονται από άλλα ΑΕΙ της ημεδαπής στο πλαίσιο εκπαιδευτικών ή ερευνητικών προγραμμάτων συνεργασίας.
 • Οι εγγεγραμμένοι ως φιλοξενούμενοι φοιτητές, οι οποίοι προέρχονται από ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής στο πλαίσιο εκπαιδευτικών ή ερευνητικών προγραμμάτων συνεργασίας
 • Οι φοιτητές που μετακινούνται προσωρινά από ένα Τ.Ε.Ι. σε άλλο της ημεδαπής
 • Αλλοδαποί υπότροφοι του ΥΠΕΠΘ που πραγματοποιούν προπτυχιακές σπουδές.    

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για χορήγηση κάρτας σίτισης είναι τα εξής:

 • Αίτηση (χορηγείται από τη Γραμματεία κάθε τμήματος)
 • Δυο (2) φωτογραφίες του φοιτητή
 • Βεβαίωση εγγραφής του φοιτητή στο Τμήμα που ανήκει
 • Ευκρινές φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Ευκρινές φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης
 • Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986(Α75) για τη μόνιμη κατοικία των γονέων, καθώς και για την ακρίβεια του περιεχομένων των υποβληθέντων δικαιολογητικών
 • Έγγραφο δημόσιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας (ΔΕΗ, ΟΤΕ)
 • Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος του τελευταίου οικονομικού έτους της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
 • Ευκρινές φωτοαντίγραφο της πράξης συνταξιοδότησης από δημόσια αρχή (αν υπάρχει)
 • Βεβαίωση Σπουδών άλλου αδελφού-αδελφής (αν υπάρχει)
 • Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας (αν υπάρχει)
 • Διαζευκτήριο γονέων (αν υπάρχει)
 • Ιατρική γνωμάτευση για φοιτητές με ειδικές ανάγκες
 • Ιατρική γνωμάτευση τυχόν άρρωστων γονέων
 • Βεβαίωση επιδότησης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ στα μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο ίδιος, ο γονέας του ή ο/η σύζυγος του
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντα γονέα (αν υπάρχει)     

Η δωρεάν σίτιση για τους δικαιούχους φοιτητές παρέχεται καθημερινά στο εστιατόριο του Ιδρύματος με την επίδειξη της κάρτας σίτισης, όλες τις ημέρες της εβδομάδας από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους έως την περάτωση των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου και διακόπτεται μόνο κατά τις διακοπές των εορτών των Χριστουγέννων και του Πάσχα, καθώς επίσης σε περιπτώσεις 1. στράτευσης και 2. διακοπής της φοίτησης, για όσο χρόνο αυτές διαρκούν. Η δωρεάν σίτιση μπορεί να διαρκεί για το σύνολο των ετών φοίτησης που προβλέπεται για την περίπτωση των σπουδών των φοιτητών, προσαυξανόμενα κατά το ήμισυ. Η κάρτα διαρκεί ένα ακαδημαϊκό έτος και η χρήση της γίνεται αποκλειστικά και μόνο από το φοιτητή που του χορηγήθηκε. Η κατάθεση των δικαιολογητικών, σε επικυρωμένα αντίγραφα, γίνεται από τον ίδιο το φοιτητή επιδεικνύοντας τη σπουδαστική του ταυτότητα ή από άλλο άτομο εξουσιοδοτημένο από δημόσια αρχή, σε όλη τη διάρκεια της παροχής του συσσιτίου. Σε περίπτωση απώλειας της κάρτας σίτισης γίνεται η επανέκδοσή της με τα ίδια δικαιολογητικά που έχει ήδη υποβάλει ο φοιτητής, καταθέτοντας μία υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, περί απώλειας. Η ισχύς της κάρτας σίτισης που χορηγείται σε κάθε φοιτητή μπορεί να παραταθεί για το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου του επομένου ακαδημαϊκού έτους, μετά από απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. (thmo.teiion.sitish.gr)

Ωστόσο, οι φοιτητές στο Ληξούρι δεν θα έχουν τη δυνατότητα να βρουν δωρεάν στέγη καθώς δεν διατίθεται εστία για τη διαμονή τους στο Ληξούρι. 

Οι σπουδαστές αποτελούν σαφώς το ζωτικότερο κομμάτι του τμήματος, και πιθανότατα και όλης της πόλης. Από πλευράς οργάνωσης, υπάρχει πενταμελές συμβούλιο το οποίο επιλαμβάνεται όλων των φοιτητικών θεμάτων. Άκρως ενεργό σε κινητοποιήσεις που αφορούν τη βελτίωση υποδομών, παροχών αλλά και εκπαιδευτικών θεμάτων γενικότερα, το πενταμελές αποτελεί κινητήριο όργανο του τμήματος, και μέσο για διάλογο (thmo.teiion.syllogoi.gr).

Στο κτίριο φιλοξενούνται η Γραμματεία του Τμήματος, η βιβλιοθήκη, τα γραφεία του διδακτικού προσωπικού και χώρος συσκέψεων, ενώ λειτουργούν και οι αίθουσες διδασκαλίας, το γραφείο φύλαξης, μία αίθουσα συναυλιών, αίθουσα προβών, το εργαστήριο Φυσικής, η αίθουσα μηχανημάτων, το στούντιο ηχογράφησης, όλα τα εργαστήρια των μουσικών οργάνων, το εργαστήριο Πληροφορικής, το εργαστήριο Μουσικής Τεχνολογίας, και διάφοροι αποθηκευτικοί χώροι.

Οι φοιτητές μπορούν να βρουν πληροφορίες για αναζήτηση στέγης στα παρακάτω links:

Στο παρακάτω link (www.xe.gr) παρουσιάζονται τα κόστη ενοικίασης φοιτητικής στέγης στο Ληξούρι. Ενδεικτικά, ένα διαμέρισμα  των 45 τ.μ. νοικιάζεται στην τιμή των 220 €, διαμέρισμα των 27 τ.μ. (γκαρσονιέρα) νοικιάζεται στην τιμή των 40 € ανά ημέρα σε συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη, διαμέρισμα των 38 τ.μ. νοικιάζεται στην τιμή των 240 €. Επίσης, μπορείτε να επισκεφθείτε το Link (www.spiti24.gr) για να βρείτε και να συγκρίνετε τιμές.

Το Ληξούρι δε διαθέτει αστική συγκοινωνία, ωστόσο οι τιμές των εισιτηρίων των ferry boat που εκτελούν το δρομολόγιο Ληξούρι- Αργοστόλι είναι 1,70 και 4,30€ ανά επιβάτη και αυτοκίνητο αντίστοιχα και η διαδρομή διαρκεί περίπου 20’ (www.pamediakopes.gr).

Είναι γνωστό, πως το Ληξούρι αποτελεί τη δεύτερη μεγάλη πόλη της Κεφαλονιάς, την οποία επιλέγουν πλήθος ανθρώπων από διάφορες χώρες για να περάσουν όμορφες και ήρεμες διακοπές. Κατά συνέπεια, η ζωή στην περιοχή είναι πιο ακριβή, αφού έναι ένας τουριστικός προορισμός. Ωστόσο, κατά τη χειμερινή περίοδο οι τιμές σε εστιατόρια, καφετέριες και μπαρ μπορούν να διαφοροποιηθούν έστω και λίγο και ειδικά για τους φοιτητές. Πιο συγκεκριμένα, η τιμή στον καφέ κυμαίνεται γύρω στα 3 €, για ένα ολοκληρωμένο γεύμα το άτομο πρέπει να υπολογίζει κανείς 10€ περίπου, ενώ για ένα γρήγορο γεύμα (σνακ) η τιμή κυμαίνεται στα 3-5 € και τέλος τα ποτά ανά ποτήρι γύρω στα 5-8 €.

Οι φοιτητές που επιθυμούν για την διασκέδασή τους να παρακολουθήσουν κάποια ταινία που τους ενδιαφέρει, θα πρέπει να μετακινηθούν μέχρι το Αργοστόλι, διότι το Ληξούρι δε διαθέτει κινηματογράφο. Πιο συγκεκριμένα, οι ταινίες προβάλλονται στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο Κέφαλος» και οι τιμές των εισιτηρίων για γενική είσοδο είναι 6,00 € και για προβολές 3D 8,00€. Στο παρακάτω link δίνεται αναλυτικά το πρόγραμμα για τις προβολές των ταινιών (kedike.programma-kinhmatografou.gr). Οι φοιτητές για την πρόσβασή τους μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ferry boat που συνδέει το Ληξούρι με το Αργοστόλι. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την παρακάτω διεύθυνση (www.prosvash-lixouri.gr).

Στο παρακάτω link (www.xe.gr) παρουσιάζονται τα κόστη ενοικίασης φοιτητικής στέγης στο Ληξούρι. Ενδεικτικά, ένα διαμέρισμα  των 45 τ.μ. νοικιάζεται στην τιμή των 220 €, διαμέρισμα των 27 τ.μ. (γκαρσονιέρα) νοικιάζεται στην τιμή των 40 € ανά ημέρα σε συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη, διαμέρισμα των 38 τ.μ. νοικιάζεται στην τιμή των 240 €. Επίσης, μπορείτε να επισκεφθείτε το Link (www.spiti24.gr) για να βρείτε και να συγκρίνετε τιμές.

Το Ληξούρι δε διαθέτει αστική συγκοινωνία, ωστόσο οι τιμές των εισιτηρίων των ferry boat που εκτελούν το δρομολόγιο Ληξούρι- Αργοστόλι είναι 1,70 και 4,30€ ανά επιβάτη και αυτοκίνητο αντίστοιχα και η διαδρομή διαρκεί περίπου 20’ (www.pamediakopes.gr).

Είναι γνωστό, πως το Ληξούρι αποτελεί τη δεύτερη μεγάλη πόλη της Κεφαλονιάς, την οποία επιλέγουν πλήθος ανθρώπων από διάφορες χώρες για να περάσουν όμορφες και ήρεμες διακοπές. Κατά συνέπεια, η ζωή στην περιοχή είναι πιο ακριβή, αφού έναι ένας τουριστικός προορισμός. Ωστόσο, κατά τη χειμερινή περίοδο οι τιμές σε εστιατόρια, καφετέριες και μπαρ μπορούν να διαφοροποιηθούν έστω και λίγο και ειδικά για τους φοιτητές. Πιο συγκεκριμένα, η τιμή στον καφέ κυμαίνεται γύρω στα 3 €, για ένα ολοκληρωμένο γεύμα το άτομο πρέπει να υπολογίζει κανείς 10€ περίπου, ενώ για ένα γρήγορο γεύμα (σνακ) η τιμή κυμαίνεται στα 3-5 € και τέλος τα ποτά ανά ποτήρι γύρω στα 5-8 €.

Οι φοιτητές που επιθυμούν για την διασκέδασή τους να παρακολουθήσουν κάποια ταινία που τους ενδιαφέρει, θα πρέπει να μετακινηθούν μέχρι το Αργοστόλι, διότι το Ληξούρι δε διαθέτει κινηματογράφο. Πιο συγκεκριμένα, οι ταινίες προβάλλονται στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο Κέφαλος» και οι τιμές των εισιτηρίων για γενική είσοδο είναι 6,00 € και για προβολές 3D 8,00€. Στο παρακάτω link δίνεται αναλυτικά το πρόγραμμα για τις προβολές των ταινιών (kedike.programma-kinhmatografou.gr). Οι φοιτητές για την πρόσβασή τους μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ferry boat που συνδέει το Ληξούρι με το Αργοστόλι. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την παρακάτω διεύθυνση (www.prosvash-lixouri.gr).

Οδικώς– Ακτοπλοϊκώς:

Η πρόσβασή σας στην Κεφαλονιά μπορεί να γίνει οδικώς ως την Κυλλήνη και από εκεί με το ferry boat θα προσεγγίσετε το λιμάνι του Αργοστολίου ή του Πόρου. Επίσης, κυρίως τη θερινή περίοδο, πραγματοποιούνται δρομολόγια από το λιμάνι της Πάτρας προς τη Σάμη. Τέλος, δρομολόγια συνδέουν την Κεφαλονιά με τη Λευκάδα (Νυδρί και Βασιλική) και τον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας.

Για περισσότερες πληροφορίες:

 • ΚΤΕΛ ΑΘΗΝΩΝ (Σταθμός Κηφισού) 210 5150785, 5124914
 • ΚΤΕΛ Κεφαλονιάς (Σταθμός Αργοστολίου) 26710 22281
 • ΚΤΕΛ Κεφαλονιάς (Σταθμός Ληξουρίου) 2671093200
 • Λιμεναρχείο Πατρών 2610 341002
 • Λιμεναρχείο Κυλλήνης 26230 92211
 • Λιμεναρχείο Αργοστολίου 26710 22224
 • Λιμεναρχείο Ληξουρίου 26710 94100
 • Λιμενικός Σταθμός Πόρου 26740 72460
 • Λιμενικός Σταθμός Σάμης 26740 22031
 • Λιμενικός Σταθμός Αστακού 2631022436

Το Αργοστόλι συνδέεται με το Ληξούρι δια θαλάσσης με ferry boat που εκτελούν δρομολόγια καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, μεταφέροντας επιβάτες και οχήματα. (www.prosvash-lixouri.gr)

Αεροπορικώς:

Καθημερινά πραγματοποιούνται πτήσεις από το αεροδρόμιο των Σπάτων προς το αεροδρόμιο της Κεφαλονιάς. Η πτήση διαρκεί περίπου μια ώρα. Επίσης, η Κεφαλονιά συνδέεται αεροπορικώς με τη Θεσσαλονίκη, τη Ζάκυνθο, τη Κέρκυρα, κ.ά.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Αεροδρόμιο Σπάτων 210 3530000

Αεροδρόμιο Κεφαλονιάς 26710 41511, 29900

(www.holiday-lixouri.gr)

Αστική συγκοινωνία στο Ληξούρι δεν υπάρχει, καθώς πρόκειται για μια μικρή περιοχή όπου οι κάτοικοι μπορούν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες τους χωρίς τη χρήση αστικών λεωφορείων.

Ταξί Ληξουρίου:

Τηλ.: 26710 91524

(www.taxi-lixouri.gr)

Εκτός από τις εντυπωσιακές παραλίες, στην πόλη θα μπορέσει κανείς να δει το άγαλμα του Ανδρέα Λασκαράτου το οποίο είναι τοποθετημένο στην παραλία του Ληξουρίου. Επιπλέον, μια από τις πλέον σημαντικές βιβλιοθήκες της Κεφαλονιάς, είναι η Ιακωβάτειος Βιβλιοθήκη, η οποία φιλοξενεί χιλιάδες τίτλους βιβλίων που χρονολογούνται από τις αρχές του 16ου αιώνα έως και σήμερα, αλλά και μουσείο με αντικείμενα της Κεφαλονιάς από την ίδια περίοδο. Ο προαύλιος χώρος της, ένας πλούσιος κήπος και η αυλή, διατίθεται για πολιτιστικές εκδηλώσεις, ειδικά κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περίοδος. Η ιστορική Μονή των Κηπουραίων αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό μνημείο, αφού ιδρύθηκε το 1759 και είναι χτισμένο σε πλάτωμα βράχου, 100 μέτρα πάνω από τη θάλασσα, σε ένα τοπίο μοναδικό. «Βλέπει» προς τη Δύση, με αποτέλεσμα από την αυλή της Μονής Κηπουραίων να μπορούν οι επισκέπτες να παρακολουθήσουν ένα από τα θεαματικότερα ηλιοβασιλέματα της Κεφαλονιάς. Τέλος, αξίζει κανείς να επισκεφτεί την κουνόπετρα, διότι πρόκειται για έναν μεγάλο βράχο μέσα στη θάλασσα ο οποίος κουνιόταν ασταμάτητα, φαινόμενο που παρατηρούνταν διά γυμνού οφθαλμού για εκατοντάδες χρόνια. Το φαινόμενο αυτό ανήκει στη σειρά γεωλογικών παραδόξων που συναντούμε στη φύση της Κεφαλονιάς και βρίσκεται στο νότιο τμήμα της χερσονήσου της Παλικής, στην περιοχή Ακρωτήρι, νότια του χωριού Μαντζαβινάτα.

Ο δήμος Παλικής εκτός από τα όμορφα μνημεία-αξιοθέατα που έχει, διαθέτει εξίσου ενδιαφέροντα μουσεία. Το Λαογραφικό Μουσείο Καμιναράτων αποτελεί τo “Το Στολίδι του Χωριού” σύμφωνα με τους κατοίκους της περιοχής και δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να δουν παλιά μηχανήματα που χρησιμοποιούσαν οι πρόγονοι τους για την επεξεργασία της ελιάς και την παραγωγή του ελαιόλαδου, καθώς και δεκάδες αντικείμενα και εργαλεία που προσέφεραν χωριανοί και φίλοι και τα οποία χρησιμοποιούσαν στην καθημερινή τους εργασία οι παππούδες και γιαγιάδες των ντόπιων.

Λαογραφικό Μουσείο Καμιναράτων (www.laografiko-mouseio-kaminaratwn.gr)

Επιπρόσθετα, περιλαμβάνει το δημοτικό θέατρο Ληξουρίου το οποίο είναι ένα έργο που ουσιαστικά ξεκίνησε το 1992. Το κτίριο είναι τριώροφο, με συνολική επιφάνεια 1486τ.μ. και χωρητικότητα 320 καθισμάτων. Περιλαμβάνει 5 ισόγεια καταστήματα, την αίθουσα του Θεάτρου στον πρώτο όροφο, αίθουσα διαλέξεων και γραφεία, ενώ στο δεύτερο όροφο υπάρχουν εξώστες, βοηθητικές αίθουσες και αίθουσες διαλέξεων.

Δημοτικό Θέατρο Ληξουρίου (www.dhmotiko-theatro-lixouri.gr)

Αρκετά ενδιαφέρουσες είναι και οι εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στο δήμο Παλικής κυρίως κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Ορισμένες από αυτές είναι η καλοκαιρινή συναυλία της φιλαρμονικής σχολής, η γιορτή της ριγανάδας σε συνοδεία με καντάδες, η βαρκαρόλα που γίνεται στο λιμάνι του Ληξουρίου και τέλος η γιορτή του κρασιού που πραγματοποιείται στα Μαντζαβινάτα. Ωστόσο, οι κάτοικοι της περιοχής ακολουθούν την παράδοση και τα έθιμα ώστε να τα διατηρήσουν και να τα παραδώσουν από γενιά σε γενιά. Κατά συνέπεια, γιορτάζουν τα Θεοφάνια και στο λιμάνι ρίχνουν το σταυρό, τις απόκριες διοργανώνουν ένα διαφορετικό καρναβάλι το οποίο έχει σατιρικό χαρακτήρα αλλά και το Πάσχα που γίνεται η περιφορά των επιταφίων στο κέντρο του Ληξουρίου και στο χωριό Μονοπωλάτα το κάψιμο του Ιούδα. (www.poiltistika-lixouri.gr), (www.politistikes-ekdhlwseis.gr)

Νοσοκομεία 

Νοσοκομείο Αργοστολίου Οδός Σουδίας: 26710 24641-6

Νοσοκομείο Ληξουρίου Σ. Τυπάλδου: 1 26710 91233- 92222

Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) Αργοστόλι: 26710 166

Περιφερειακό Ιατρείο Χαβδάτα: 26710 95011

Περιφερειακό Ιατρείο Αγίας Θέκλης: 26710 97208 

Αστυνομία 

Αστυνομικό Τμήμα Ληξουρίου: 26710 91207

Αστυνομική Διεύθυνση Κεφαλληνίας Ι. Μεταξά 52 Αργοστόλι: 26710 22300

Άμεση Επέμβαση Ι. Μεταξά 52 Αργοστόλι: 26710 100

Αστυνομία Κρατικού Αερολιμένα Αεροδρόμιο Μηνιές: 2671 41000

Άμεση Επέμβαση

Άμεση δράση: 100

ΕΚΑΒ Αργοστολίου: 166

Πυροσβεστική: 199

Πυρκαγιές: 191 

Αεροδρόμιο

Αεροδρόμιο Μηνιές: 26710-41511 Τελωνείο 

Αεροδρομίου Μηνιές: 26710 41150

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας Μηνιές: 26710 29900 

 Κ.Τ.Ε.Λ 

Αργοστολίου: 26710-22281

Αθήνας (Κηφισός): 210-5250785

Πάτρας: 2610-277854

Ληξουρίου  2671093200 

Λιμεναρχείο

Αργοστολίου: 26710-22224

Λιμενική Αστυνομία Αργοστόλι: 26710 22202

Ληξουρίου: 26710-94100 

Ταξί Ληξουρίου:

Τηλ.:  26710 91524

(www.taxi-lixouri.gr)

Δημοτική Ενότητα Παλικής

Τηλέφωνο: 2671360906

Α/Δήμαρχος

Τηλ.: 2671360950

(www.xrisima-thlefwna.gr)

Δημαρχείο Δήμου Κεφαλονιάς

Διεύθυνση:  Οδός Παναγή Βαλλιάνου 7, Αργοστόλι

Τηλ.: 26710 22933- 20047

(www.kefallonia.gov.gr)

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 

Αγροτική Τράπεζα Ληξουρίου Αφων Ιακωβάτων 4: 26710 91261

Εθνική Τράπεζα Ληξούρι: 26710 91100- 92366

ALPHA BANK Πλατεία Αφων Αλιβιζάτων: 26710 93636

ΜΟΥΣΕΙΑ-ΙΔΡΥΜΑΤΑ 

Αρχαιολογικό μουσείο Αργοστολίου: 26710-28300

Εκκλησιαστικό μουσείο Ι.Μ Αγίου Ανδρέα: 26710-69700

Ιακωβάτειος βιβλιοθήκη & μουσείο Ληξούρι: 26710 91325

Κοργιαλένειο ιστορικό & Λαογραφικό μουσείο: 26710-28221

Μουσείο Φυσικής ιστορίας Δαυγάτα: 26710 84400

Σχολή Φιλαρμονικής Ληξουρίου Γ. Λαμπράκη Ληξούρι: 26710 92386

 (mylixouri.gr), (www.kefallonia.gov.gr)

Χάρτης

Φωτογραφίες

Reinforcing bridges between Greek Universities and the Greek Diaspora

On the occasion of the celebration of the International Education Day and the bicentennial of the 1821 Greek Revolution, the General Secretariat of Higher Education of the Hellenic Ministry of Education and Religious Affairs and the General Secretariat of Public Diplomacy and Greeks Abroad of the Hellenic Ministry of Foreign Affairs, organize on Sunday, January 24 2021, at 14:30, the online conference: Reinforcing bridges between Greek Universities and the Greek Diaspora