Ξάνθη

Πολυτεχνικές Σχολές Ξάνθης

 • Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης)
 • Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης)
 • Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης)
 • Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης)
 • Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης)

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Σκοπός του Τμήματος είναι η καλλιέργεια και πρoαγωγή της Αρχιτεκτovικής και της Πoλεoδoμίας τόσo ως Επιστημώv, όσo και ως βασικώv παραμέτρωv της Τέχvης και τoυ Πoλιτισμoύ, καθώς και η κατάρτιση επιστημόvωv μηχαvικώv ικαvώv vα μελετoύv και vα ερευvoύv με συστηματικές και oρθoλoγικές μεθόδoυς κάθε θέμα, σύvηθες ή εξειδικευμέvo – σχετικό με τηv Αρχιτεκτovική Σύvθεση τηv Τεχvoλoγία και τov Πoλεoδoμικό και Χωρoταξικό Σχεδιασμό – τo oπoίo αvαφέρεται στη σύλληψη, τo σχεδιασμό, τηv κατασκευή και τη διαχείριση τoυ κτισμέvoυ περιβάλλovτoς από επιστημovική και τεχvoλoγική άπoψη, αλλά και από άπoψη καλλιέργειας, πρoστασίας και διατήρησης τωv πoλιτιστικώv και καλλιτεχvικώv αρχώv και παραδόσεωv

Σήμερα το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών αποτελείται από τέσσερις Τομείς. Αυτοί είναι:

 • Τομέας Δομικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
 • Τομέας Τεχνών και Ανθρωπιστικών Επιστημών
 • Τομέας Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Κατασκευών
 • Τομέας Πολεοδομικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού.

Οι προπτυχιακές σπουδές διαρκούν πέντε (5) χρόνια και χωρίζονται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Από τα υποχρεωτικά μαθήματα που χρειάζονται για το πτυχίο, τα 57 είναι υποχρεωτικά και τα 7 επιλογής. Επίσης οι φοιτητές πρέπει να έχουν καλύψει 4.329 ώρες διδασκαλίας για την λήψη πτυχίου.

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Tα μαθήματα του προγράμματος σπουδών κατανέμονται σε 9 διδακτικά εξάμηνα, ενώ το τελευταίο, το 10ο εξάμηνο είναι αφιερωμένο στην εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Tο πρόγραμμα σπουδών των πρώτων 5 εξαμήνων είναι κοινό για όλους τους φοιτητές και αναφέρεται ως Πρόγραμμα Κορμού ή Bασικός Kύκλος Σπουδών. Aπό το 7ο εξάμηνο οι φοιτητές κατατάσσονται στις Κατευθύνσεις Σπουδών Εξειδίκευσης δηλαδή επιλέγουν την Κατεύθυνση Σπουδών που θα ακολουθήσουν. Ως “κατευθύνσεις” νοούνται Ομάδες μαθημάτων Επιλογής τα οποία παρουσιάζουν επιστημονική συνάφεια και προσανατολίζουν τις γνώσεις του αποφοίτου Μηχανικού προς μια από τις βασικές κατευθύνσεις της επιστήμης του ΗΜΜΥ. Σημειώνεται ότι το χορηγούμενο Δίπλωμα είναι ενιαίο, αυτό του «Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών» και τονίζεται ότι τα υποχρεωτικά μαθήματα κορμού, που είναι κοινά για όλους τους αποφοίτους, εξασφαλίζουν τις απαιτούμενες γνώσεις για τη χορήγηση του ενιαίου Διπλώματος.

Στο Tμήμα HΜΜΥ του Δ.Π.Θ. οι Κατευθύνσεις Σπουδών Εξειδίκευσης είναι τρεις, η Κατεύθυνση Σπουδών του Ενεργειακού Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, η Κατεύθυνση Σπουδών του Hλεκτρονικού Hλεκτρολόγου Mηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, και η Κατεύθυνση Σπουδών του Τηλεπικοινωνιακού Ηλεκτρολόγου Μηχανικού. Στην αρχή του 9ου εξαμήνου γίνεται και η επιλογή της Διπλωματικής Eργασίας, η εκπόνηση της οποίας είναι υποχρεωτική για τη λήψη του διπλώματος. O Κανονισμός εκπόνησης της Διπλωματικής Eργασίας παρουσιάζεται στον Οδηγό Σπουδών και μπορείτε να το δείτε στην ιστοσελίδα του τμήματος.

Για τη λήψη του Διπλώματος του Hλεκτρολόγου Mηχανικού και Mηχανικού Yπολογιστών, απαιτούνται:

παρακολούθηση και λήψη προβιβάσιμου βαθμού σε 65 εξαμηνιαία μαθήματα: 51 υποχρεωτικά και 14 μαθήματα επιλογής. Ο τελικός βαθμός κάθε μαθήματος βασίζεται στην απόδοση του φοιτητή σε διάφορες δραστηριότητες, όπως ενδιάμεσες και τελικές εξετάσεις, εργασίες για το σπίτι και εργαστηριακές αναφορές, ανάλογα με το μάθημα. Τα υποχρεωτικά μαθήματα πιστώνονται με 5 ή 4 μονάδες ECTS, και τα επιλογής με 3 μονάδες ECTS. Η Διπλωματική εργασία ισοδυναμεί με το φόρτο των μαθημάτων ενός διδακτικού εξαμήνου και πιστώνεται με 30 μονάδες ECTS.

Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Το τμήμα έχει ως αποστολή την καλλιέργεια και προαγωγή της επιστήμης του Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης, με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη έρευνα και αναζήτηση και την παροχή στους φοιτητές των απαραίτητων εφοδίων που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη. Ειδικότερα, το Τμήμα ΜΠ&Δ εξυπηρετεί την αποστολή του με τη διδασκαλία, έρευνα και εφαρμογή συστηματικών τρόπων βελτίωσης της παραγωγικότητας (αύξηση της ποιότητας και της ποσότητας της παραγωγής με ταυτόχρονη μείωση των διατιθέμενων πόρων) και την κατάρτιση επιστημόνων μηχανικών ικανών να μελετούν, ερευνούν και ασχολούνται με το σχεδιασμό της δομής και της λειτουργίας σύγχρονων τεχνολογικών και διοικητικών συστημάτων. Ο διπλωματούχος μηχανικός του Τμήματος ΜΠ&Δ μπορεί να στελεχώσει τμήματα οργάνωσης, διοίκησης, μεθόδων προγραμματισμού και σχεδιασμού επιχειρήσεων. Επίσης, μπορεί να αναπτύξει κριτικές ικανότητες απαραίτητες για να οργανώνει ανθρώπινους, υλικούς και οικονομικούς πόρους. Μέσα από τις σπουδές του θα αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις για να διοικεί και να επικοινωνεί με τους συνεργάτες του. Η τάση εμβάθυνσης και εξειδίκευσης των μηχανικών παραδοσιακών ειδικοτήτων σε ολοένα και στενότερα γνωστικά αντικείμενα, λόγω της ραγδαίας αύξησης της γνώσης, απαιτεί να υπάρχουν μηχανικοί που συνδυάζουν γνώσεις, οι οποίες τους καθιστούν ικανούς να συντονίζουν την όλη παραγωγική διαδικασία, να σχεδιάζουν το όλο σύστημα, να διοικούν και να λαμβάνουν αποφάσεις. Οι διπλωματούχοι Μηχανικοί Παραγωγής και Διοίκησης μπορούν να απασχολούνται ως σύμβουλοι επιχειρήσεων για θέματα επενδύσεων εισαγωγής νέων τεχνολογιών, διασφάλισης ποιότητας (ISO), εργονομικού σχεδιασμού και ασφάλειας της εργασίας, καθώς και διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος, σε τμήματα έρευνας και ανάπτυξης προγραμματισμού και σχεδιασμού επιχειρήσεων του δευτερογενούς και του τριτογενούς τομέα.

Οι προπτυχιακές σπουδές διαρκούν πέντε (5) χρόνια και χωρίζονται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δ.Π.Θ., διπλωματούχος μηχανικός καθίσταται ο φοιτητής, όταν έχει:

α) παρακολουθήσει με επιτυχία όλα τα μαθήματα (56) του Προγράμματος Σπουδών,

β) ολοκληρώσει και παρουσιάσει τη Διπλωματική Διατριβή, και

γ) συγκεντρώσει 300 Πιστωτικές Μονάδες (Π.Μ.-ECTS).

Η δομή του Π.Σ. περιλαμβάνει 36 μαθήματα βασικού κορμού, τα οποία κατανέμονται στα έξι (6) πρώτα εξάμηνα, ενώ στα επόμενα τρία (3) εξάμηνα, με τη διδασκαλία 18 μαθημάτων, ακολουθεί η εξειδίκευση σε δυο διακριτές κατευθύνσεις:

α) Μηχανική Περιβάλλοντος με κατεύθυνση Ατμόσφαιρα – Ενέργεια και Κλιματικές Αλλαγές

β) Μηχανική Περιβάλλοντος με κατεύθυνση Τεχνολογίες Προστασίας Νερού και Εδάφους – Βιώσιμο Αστικό Περιβάλλον.

Στα μαθήματα κατεύθυνσης των τριών ανωτέρων εξαμήνων συμπεριλαμβάνονται και μαθήματα επιλογής. Τέλος, δυο (2) μαθήματα αναφέρονται στη διδασκαλία μιας ξένης γλώσσας, που επιλέγεται μεταξύ της Αγγλικής, της Γαλλικής και της Γερμανικής.

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Σκοπός του ΠΣ είναι ή δημιουργία άριστων εκπαιδευομένων επιστημόνων, οι οποίοι θα στηρίξουν τη χώρα στις διεθνείς εξελίξεις και θα διεισδύσουν σε νέους κλάδους της επιστήμης που καλύπτονται από το ΠΣ. Αναλυτικότερα σκοπός του ΠΣ είναι:

 1. Η μεταφορά γνώσης και η απόκτηση δεξιοτήτων:
 • στη χρήση και εφαρμογή νέων τεχνολογιών για τον έλεγχο των υφισταμένων κατασκευών με ή χωρίς
 • βλάβες, στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων των ελέγχων,
 • στο σχεδιασμό των αναγκαίων επεμβάσεων και
 • στην αποκατάσταση βλαβών που προκύπτουν από σεισμικές ή περιβαλλοντικές δράσεις στα τεχνικά έργα με χρήση νέων υλικών και τεχνολογιών.
 1. Η εμβάθυνση στις σύγχρονες αντιλήψεις σχεδιασμού κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, η εφαρμογή των νέων κανονισμών σκυροδέματος και αντισεισμικού καθώς και των προδιαγραφών και διατάξεων σχετικών με τις νέες τεχνολογίες και τη διάβρωση.
 2. Η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας που διεξάγεται διεθνώς στο πεδίο της επιστήμης του Πολιτικού Μηχανικού.
 3. Η μεγιστοποίηση της χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και των δυνατοτήτων που προσφέρει η τεχνολογία της πληροφορικής για την επίτευξη του παραπάνω στόχου.
 4. Η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των αναγκών και προβλημάτων μεγάλων τεχνικών έργων της χώρας τα οποία έχουν σχέση με τη χρήση νέων, ειδικών τεχνολογιών στο σχεδιασμό κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος.
 5. Η εμβάθυνση και η απόκτηση εξειδικευμένης γνώσης στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό και την αλληλεπίδραση με το περιβάλλον.

Η διάρκεια φοίτησης στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών είναι πέντε (5) έτη χωρισμένα σε δέκα εξάμηνα.

Στα πρώτα 9 εξάμηνα οι φοιτητές του τμήματος καλούνται να περάσουν έναν αριθμό υποχρεωτικών μαθημάτων και μαθημάτων επιλογής που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες διδακτικές μονάδες.

Οι εξεταστικές περίοδοι είναι τρεις (3) σε κάθε ακαδημαϊκό έτος. Μία στο τέλος κάθε εξαμήνου (Χειμερινή Εξεταστική Φεβρουάριου & Εαρινή Εξεταστική Ιούνιου), και μία επαναληπτική εξεταστική τον μήνα Σεπτέμβριο. Στη χειμερινή εξεταστική οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να δώσουν μαθήματα μόνο των μονών εξαμήνων (1ο, 3ο, 5ο, 7ο, 9ο) που έχουν παρακολουθήσει ενώ στην Εαρινή εξεταστική αντίστοιχα, οι φοιτητές δίνουν μαθήματα των ζυγών εξαμήνων που έχουν παρακολουθήσει. Στην εξεταστική Σεπτεμβρίου οι Φοιτητές μπορούν να εξεταστούν σε όλα τα μαθήματα που έχουν διδαχθεί ανεξαιρέτως εξαμήνου.

Το 10ο εξάμηνο είναι αφιερωμένο στην εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας και δεν διδάσκονται μαθήματα.

Η Φοιτητική Εστία (Φ.Ε.) Ξάνθης διαθέτει μεγάλο αριθμό δωματίων που είναι κατανεμημένα σε κτίρια εντός της Πανεπιστημιούπολης και στο κέντρο της πόλης. Διαθέτει επίσης εστιατόριο με δυνατότητα εξυπηρέτησης 1.000 ατόμων. Στην Πανεπιστημιούπολη υπάρχει αμφιθέατρο 700 περίπου ατόμων, τη διαχείριση του οποίου έχει το Πανεπιστήμιο.

Κριτήρια εισαγωγής στη Φοιτητική εστία (Φ.Ε.) είναι η οικονομική κατάσταση σε συνάρτηση με τον αριθμό των μελών της οικογένειας του φοιτητή και άλλα που ορίζονται από την Σύγκλητο του Δ.Π.Θ. στον κανονισμό λειτουργίας των Φ.Ε. Αιτήσεις με τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται για τους νεο-εισαγόμενους μέσα στη χρονική περίοδο που διαρκούν οι εγγραφές στις αντίστοιχες Σχολές. Πέραν της προθεσμίας αυτής ουδεμία αίτηση γίνεται δεκτή.

(Link: www.ee.duth.gr)

Οι φοιτητές στη Ξάνθη έχουν δημιουργήσει διάφορους συλλόγους ώστε να ασχολούνται με αρκετές δραστηριότητες εκτός των σχολών. Τέτοιοι είναι οι σύλλογοι Κρητών και Ποντίων όπου διοργανώνουν κατά καιρούς εκδηλώσεις παραδοσιακών χορών και τραγουδιών. Επίσης οι δύο φοιτητικοί σύλλογοι “Γέφυρα” και “Οικότροφων Φοιτητικής Εστίας Ξάνθης” διοργανώνουν πολιτιστικές εκδηλώσεις φωτογραφίας, κινηματογράφου κ.ά..

(Link: www.ee.duth.gr)

Οι φοιτητές του πανεπιστημίου της Ξάνθης ασχολούνται με διάφορες δραστηριότητες μέσω της  Γέφυρας στην Ξάνθη όπου είναι ο πολιτιστικός σύλλογος φοιτητών Ξάνθης. Ιδρύθηκε το 1994 για να δώσει στους φοιτητές την ευκαιρία να ασχοληθούν με κάποια πράγματα πέρα από την κύρια ενασχόληση τους στο Πανεπιστήμιο. Στο σύλλογο αυτό συναντάμε τις παρακάτω ομάδες:

Ομάδα Χορού: Ιδρύθηκε το 1996, στοχεύοντας στην άμεση γνωριμία των φοιτητών με τον παραδοσιακό χορό και τα λαογραφικά στοιχεία της Ξάνθης. Η ομάδα κατέχει δικές της παραδοσιακές στολές που αγοράστηκαν από το σύλλογο και χρησιμοποιούνται σε διάφορες εκδηλώσεις. Κατά διαστήματα οργανώνονται και εκδρομές σε λαογραφικά μουσεία αλλά και παραδοσιακούς οικισμούς της Θράκης και των γύρω νομών, ώστε να γνωρίσουν οι φοιτητές με εντονότερο πόθο το παραδοσιακό στοιχείο της πόλης.

Ομάδα Μουσικής: Η ομάδα διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό (ντράμς, ενισχυτή κιθάρας, κονσόλα ήχου και ηχεία) τον οποίο χρησιμοποιούν όλα τα μέλη της. Από την ομάδα διοργανώνονται συναυλίες και η ίδια πλαισιώνει με τη μουσική τις διάφορες εκδηλώσεις που γίνονται στον πανεπιστημιακό χώρο κατά καιρούς. Μία από αυτές τις ομάδες μάλιστα έκανε και δισκογραφία με μεγάλη επιτυχία, οι «Ψόφιοι κοριοί».

Ομάδα Θεάτρου: Ιδρύθηκε το 1999. Σκοπεύει να πλησιάσει τον υποκριτικό κόσμο μέσω θεατρικών παιχνιδιών και αυτοσχεδιασμών. Τα ίδια τα μέλη ετοιμάζουν τα θεατρικά έργα και φροντίζουν για τις λεπτομέρειες των παραστάσεων όπως είναι τα κουστούμια, τα σκηνικά, η μουσική, ο φωτισμός. Η ομάδα έχει ανεβάσει στο δημοτικό αμφιθέατρο Ξάνθης τα μονόπρακτα «’Ει, εσείς οι απ΄ έξω», «Ένα ηλιόλουστο πρωινό», «Ο Φαντάρος» καθώς και την παράσταση «Μήδεια» του Μποστ.

Ομάδα Κινηματογράφου: Η ομάδα μέσα από συναντήσεις των μελών της επιλέγει ταινίες από τη διεθνή και την ελληνική φιλμογραφία, οι οποίες προβάλλονται στο χώρο του αμφιθεάτρου του Πολυτεχνείου. Παράλληλα με την προβολή των ταινιών επιδιώκεται και η φιλοξενία των συντελεστών τους.

Ομάδα Φωτογραφίας: Οι φοιτητές καλούνται να γνωρίσουν τη μαγεία της φωτογραφίας τόσο στη λήψη της, όσο και στην επεξεργασία και εμφάνισή της. Ακόμη, πραγματοποιούνται και εκθέσεις σε χώρους του Πολυτεχνείου. Η ομάδα εκδίδει κάθε χρόνο ημερολόγιο με φωτογραφίες των μελών της, επίσης οργανώνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα αιμοληψίες στο χώρο του Πολυτεχνείου. Οι αιμοδοσίες αυτές γίνονται πάντα με όλα τα μέτρα ασφαλείας, με τη βοήθεια του Ερυθρού Σταυρού και στοχεύουν στη δραστηριοποίηση των φοιτητών σχετικά με ένα τόσο βαρυσήμαντο θέμα, όπως αυτό της προσφοράς αίματος, της προσφοράς ζωής.

Ομάδα Καρναβαλιού: Η ομάδα αυτή είναι υπεύθυνη για την οργάνωση της συμμετοχής του φοιτητικού συλλόγου στο καρναβάλι. Επιλέγει το θέμα της παρέλασης εμπνευσμένο από επίκαιρα, κωμικά και καυστικά γεγονότα. Επιπροσθέτως, η ίδια ομάδα είναι αυτή που διοργανώνει κάθε χρόνο το μεγάλο πάρτι μασκέ του Πολυτεχνείου στο χώρο της λέσχης.

Ομάδα Στρατηγικής και Φαντασίας: Σκοπός της ομάδας αυτής είναι να οδηγήσει τους φοιτητές σε φανταστικά μονοπάτια, γεμάτα δράση και μαγεία, οξύνοντας έτσι τον τρόπο σκέψης τους και την εφευρετικότητά τους. Η ομάδα χωρίζεται σε δύο τμήματα, την RPG (Role Playing Games) και την ομάδα στρατηγικής. Οι παίκτες υποδύονται έναν χαρακτήρα προσπαθώντας να ανατρέψουν την ιστορία και να βάλουν την προσωπική τους σφραγίδα σε αυτήν.

Ομάδα Βιβλίου: Η ομάδα αυτή διοργανώνει έκθεση βιβλίου, στην οποία προσκαλούνται όλα τα βιβλιοπωλεία της πόλης αλλά και εκδοτικοί οίκοι από την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη. Ακόμη, συνεργάζεται και με τα τοπικά βιβλιοπωλεία, προκειμένου να προσκαλέσει συγγραφείς και να οργανωθούν λογοτεχνικές βραδιές παρουσίασης των βιβλίων τους. (goo.gl/)

Εκτός της δωρεάν φοιτητικής εστίασης, το πανεπιστήμιο της Ξάνθης προσφέρει στους φοιτητές δωρεάν σίτιση, δωρεάν ιατρική, νοσοκομειακή και φαρμακευτική περίθαλψη. Επιπλέον το πανεπιστήμιο έχει φροντίσει για τη δωρεάν μετακίνηση των φοιτητών από και προς αυτό. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές εξυπηρετούνται (για τη μετακίνησή τους στη Πανεπιστημιούπολη όπου βρίσκονται τα δωμάτια της Φοιτητικής Εστίας και το εστιατόριο της Φοιτητικής Λέσχης), με μεταφορικά μέσα που επιλέγει το Πανεπιστήμιο, καθώς επίσης και με έκτακτα δρομολόγια Πανεπιστήμιο – Φοιτητική Λέσχη κατά τις ώρες φαγητού με αφετηρία το χώρο του Δημοτικού Κολυμβητηρίου.

Σε ό,τι αφορά την Ξάνθη, οι κατοικίες που έχουν ζήτηση είναι κυρίως στο κέντρο, καθώς εκεί μπορούν να καλυφθούν όλες οι ανάγκες των μετακινήσεων, της αγοράς και της διασκέδασης. Η Ξάνθη αυτή τη στιγμή διαθέτει πληθώρα ακινήτων με τα φθηνότερα να βρίσκονται εκτός των κεντρικών της σημείων.

Ακόμα μια περιοχή που προτιμάται από τους φοιτητές για διαμονή είναι ο αστικός συνοικισμός, υπάρχουν γκαρσονιέρες παλαιότητας δέκα έως δεκαπέντε ετών από 35 έως 45 τετραγωνικά μέτρα, ενώ υπάρχουν και στούντιο στην ίδια περιοχή. Από την άλλη πλευρά της πόλης, υπάρχει και ο συνοικισμός «Κωνσταντίνου και Ελένης» όπου μπορεί κανείς να νοικιάσει κάποιο στούντιο.

Οι φοιτητές που αναζητούν διαμονή στη Φοιτητική Εστία (Φ.Ε.), η Φ.Ε. διαθέτει μεγάλο αριθμό δωματίων που είναι κατανεμημένα σε κτίρια εντός της Πανεπιστημιούπολης και στο κέντρο της πόλης. Διαθέτει επίσης εστιατόριο με δυνατότητα εξυπηρέτησης 1.000 ατόμων. Κριτήρια εισαγωγής στη Φ.Ε. είναι η οικονομική κατάσταση σε συνάρτηση με τον αριθμό των μελών της οικογένειας του φοιτητή και άλλα που ορίζονται από τη Σύγκλητο του Δ.Π.Θ. στον κανονισμό λειτουργίας των Φ.Ε. Αιτήσεις με τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται για τους νεο-εισαγόμενους μέσα στη χρονική περίοδο που διαρκούν οι εγγραφές στις αντίστοιχες Σχολές. Πέραν της προθεσμίας αυτής, ουδεμία αίτηση γίνεται δεκτή.

Λόγω του ότι η Ξάνθη είναι μια μικρή φοιτητούπολη, η ενοικίαση κατοικιών ιδανικών για φοιτητές είναι πολύ φθηνή και προσιτή στους περισσότερους φοιτητές. Γενικά, στο κέντρο της πόλης, οι γκαρσονιέρες αν και όχι καινούριες, θα κοστίσουν περίπου 150-200 ευρώ, τιμές υπερβολικά χαμηλές σε σχέση με άλλες φοιτητουπόλεις της Ελλάδας.

Το εισιτήριο για Αστικές Συγκοινωνίες κοστίζει 0,60 ευρώ για διαδρομές εντός της πόλης και 0,80 ευρώ για διαδρομές εκτός της πόλης (σε κοινότητες γύρω από τη Ξάνθη). Πρέπει βέβαια να σημειωθεί ότι οι διαδρομές από και προς το Πανεπιστήμιο για τους φοιτητές είναι δωρεάν.

Όσον αφορά στα είδη πρώτης ανάγκης, η Ξάνθη είναι και πάλι πολύ οικονομική σε σχέση με άλλες πόλεις. Τα εστιατόρια της πόλης είναι πάμφθηνα, κάτι το οποίο τα κάνει να είναι πάντα γεμάτα από φοιτητές, ενώ τα σούπερ μάρκετ έχουν τα προϊόντα τους στις ίδιες τιμές όπως θα τα βρείτε και σε μεγάλες πόλεις όπως η Αθήνα. Θα περίμενε κανείς πως λόγω του ότι η Ξάνθη βρίσκεται μακριά από κάποιο λιμάνι ή βιομηχανική περιοχή, οι τιμές των προϊόντων θα ήταν στα ύψη, όμως δε συμβαίνει κάτι τέτοιο. Τέλος, τα φοιτητικά στέκια προσφέρουν ποτά και σνακ σε καλές τιμές και προσιτές για τον καθένα.

(Link: www.neolaia.gr)

Ο κινηματογράφος Odeon που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, είναι και αυτός αρκετά φθηνός με το κόστος του εισιτηρίου για τους φοιτητές να είναι στα 3,5 ευρώ.

(Link: http://odeon.gr/gr)

Άλλες μορφές ψυχαγωγίας που μπορεί κανείς να επιλέξει είναι τα διάφορα θεατρικά έργα που ανεβαίνουν κατά καιρούς στο δημοτικό θέατρο και του οποίου οι παραστάσεις είναι δωρεάν για φοιτητές. Επιπλέον, οι φοιτητές μπορούν να επισκεφτούν και τα Escape Rooms στο κέντρο της πόλης, όπου αν είσαι φοιτητής η τιμή ανέρχεται στα 7 ευρώ το άτομο. Αρκετά οικονομικό, αν αναλογιστούμε ότι τέτοιες προσφορές δε βρίσκει κάποιος σε μεγάλα αστικά κέντρα όπως η Αθήνα.

Η Ξάνθη είναι μία πόλη η οποία θα ικανοποιήσει και το πιο δύσκολο γούστο σε διασκέδαση.
Στον πεζόδρομο, στο κέντρο της πόλης, μπορεί κανείς να βρει αρκετά μπαράκια για να πιεί ένα ποτό.

Επίσης η πόλη διαθέτει και μπουζούκια τα οποία φημίζονται για το κέφι και τα οποία σφύζουν από φοιτητές, ενώ δε λείπουν και τα Club τα οποία δεν έχουν σε τίποτα να ζηλέψουν τα μεγάλα club της Αθήνας. Τέλος στα σοκάκια της Παλιάς Πόλης μπορεί κανείς να βρει διάφορα μαγαζάκια όπως το φημισμένο «Αερικό» με καλή μουσική σε ένα χώρο που συνδυάζει το παραδοσιακό με το μοντέρνο, Αξίζει να δοκιμάσετε ρακίτο, ρακί με διάφορες γεύσεις μεταξύ των οποίων αγριοκέρασο, τσιχλόφουσκα ή ξινόμηλο. Επιπλέον, στην Παλιά Πόλη της Ξάνθης, υπάρχουν παραδοσιακές ταβέρνες, καθώς και μεζεδοπωλεία και ουζερί για να δοκιμάσετε τοπικές γεύσεις και εδέσματα.

(Link: room5.trivago.gr )

Η τοπική κουζίνα αντανακλά το πολιτισμικό μωσαϊκό της Ξάνθης. Κεμπάπ όλων των ειδών, ρεβίθια με κολοκύθα και μπαχαρικά, αρνάκι με γιουφκάδες (μακρόστενες χυλοπίτε ), παστουρμαδόπιτες κ.ά.

Ενώ από γλυκά, πρέπει κάποιος να δοκιμάσει τις σοκολατένιες καριόκες, νουγκά και σαραγλί μέχρι αυθεντικά ανατολίτικα γλυκίσματα όπως, σιροπιαστό γκελίν μποχτσά, σεκέρ παρέ από σιμιγδάλι και φρέσκο βούτυρο και σουτζούκ λουκούμ. Φυσικά, τα παραπάνω θα πρέπει να τα δοκιμάσετε σε ένα από τα πιο φημισμένα ζαχαροπλαστεία της πόλης, τον «Παπαπαρασκευά».

(Link: http://www.athinorama.gr )

Τα φοιτητικά στέκια στη Ξάνθη βρίσκονται κυρίως στην Παλιά Πόλη, όπου η κίνηση αυξάνεται κατακόρυφα τις νυχτερινές ώρες. Τα πρωινά οι φοιτητές θα πιουν τον καφέ τους στην οδό Βασιλίσσης Σοφίας, η οποία είναι απέναντι από το πανεπιστήμιο και είναι γεμάτη με καφετέριες. Εναλλακτική λύση είναι η κεντρική Πλατεία της Ξάνθης όπου βρίσκεται το χαρακτηριστικό Ρολόι της πόλης, το σήμα κατατεθέν της. Εκεί μπορείτε να καθίσετε για καφέ στις καφετέριες γύρω από την πλατεία και να ευχαριστηθείτε την παραδοσιακή αίγλη της πόλης.

(Link: https://www.neolaia.gr)

Η Ξάνθη διοργανώνει κάθε χρόνο αρκετές εκδηλώσεις και προσελκύει αρκετούς τουρίστες από γειτονικές πόλεις. Κάθε χρόνο, διοργανώνεται το καλοκαίρι η Γιορτή της Μουσικής και γίνονται Συναυλίες σε διάφορα σημεία της πόλης και μάλιστα δωρεάν. Επίσης η Παλιά Πόλη της Ξάνθης γεμίζει από φοιτητές κάθε Σεπτέμβρη με τις Γιορτές της Παλιάς Πόλης. Τα τελευταία 8 χρόνια διοργανώνεται κάθε Οκτώβρη το Φεστιβάλ Μάνου Χατζηδάκη με πολυήμερες εκδηλώσεις και μουσικές παραστάσεις. Τέλος, δε μπορούμε να μην αναφέρουμε το γνωστό καρναβάλι της Ξάνθης, ένα από τα μεγαλύτερα της Ελλάδας και σίγουρα το μεγαλύτερο της Βορείου Ελλάδας όπου κάθε χρόνο προσελκύει χιλιάδες φοιτητές και όχι μόνο. Η πόλη γιορτάζει εκείνη την περίοδο επί μία βδομάδα και η διασκέδαση κρατάει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες!

(Link: https://www.cityofxanthi.gr)

Στην Ξάνθη μπορεί κανείς να φτάσει είτε αεροπορικώς, είτε με τις αστικές συγκοινωνίες, είτε οδικώς καθώς η πόλη απέχει 727 χλμ. από την Αθήνα, 219 χλμ. από τη Θεσσαλονίκη, 122 χλμ. από την Αλεξανδρούπολη και 57 χλμ. από την Κομοτηνή.

Το Αεροδρόμιο που εξυπηρετεί το νομό Ξάνθης ονομάζεται “Μέγας Αλέξανδρος” και βρίσκεται στη Χρυσούπολη Καβάλας, Νοτιοδυτικά της Ξάνθης, σε απόσταση 35 χιλιομέτρων από την πόλη.

Τηλ.: 25910-23601

Ένα από τα μεγαλύτερα και σπουδαιότερα λιμάνια της Περιφέρειας είναι αυτό της Ξάνθης.

Δέχεται εμπορικά, αλιευτικά σκάφη και θαλαμηγούς

Αρμόδια Λιμενική Αρχή: Υπολιμεναρχείο Λάγους

Τηλ.: 25410-96666

Fax.: 25410-96757

Τελωνείο Ξάνθης: Τηλ και Fax: 25410-96709

Η δυναμικότητα σε αριθμό σκαφών είναι κυμαινόμενη ανάλογα με το μέγεθος. Πάντως υπάρχει ευχέρεια. Στο λιμάνι μπορούν να πραγματοποιηθούν αφίξεις εξωτερικού. Υπάρχουν παροχές νερού, καυσίμων και εφοδίων. Υπάρχουν συνεργεία επισκευής σκαφών

Το ΚΤΕΛ Ξάνθης έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετήσει με άνεση μεγάλο αριθμό επιβατών. Υπάρχουν υπεραστικά δρομολόγια για όλη την Ελλάδα, καθώς επίσης και για τα περίχωρα και τα χωριά της πόλης.

Τηλ.: 25410-22684

Ο Σιδηροδρομικός Σταθμός Ξάνθης βρίσκεται στο τέρμα της οδού “Σιδηροδρομικού Σταθμού”. Καθημερινά υπάρχουν δρομολόγια για Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Αλεξανδρούπολη. Μπορείτε να μάθετε τα δρομολόγια με επικοινωνία με το σταθμό ή μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Τηλ.: 25410-22581

Για γρήγορη, ευχάριστη και με ασφάλεια μετακίνηση μέσα στην πόλη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο στόλος του Ραδιοταξί EuroΤaxi Ξάνθης, προς οποιονδήποτε προορισμό.

Τηλ.: 25410-72801

(https://goo.gl/9xKaAa)

Η Ξάνθη φημιζόταν για τον εξαιρετικό καπνό που παρήγε, πράγμα που την έκανε πλούσια. Παρά τους σεισμούς που κατέστρεψαν μεγάλο μέρος της πόλης, η Ξάνθη έχει μεγάλο αριθμό από καπναποθήκες, οι οποίες σήμερα στεγάζουν σημαντικές διοικητικές υπηρεσίες, ενώ άλλες χρησιμοποιούνται ως μουσεία και ως πολιτιστικά κέντρα. Την πόλη διασχίζει ο ποταμός Κόσυνθος, όπου παραπλεύρως του υπάρχουν καφετέριες. Στο βορειότερο τμήμα του βρίσκεται το δάσος της Ξάνθης, που αποτελείται από πεύκα. Η Πλατεία Βασιλέως Γεωργίου και κυρίως το ρολόι που βρίσκεται εκεί, αποτελούν το σήμα κατατεθέν της πόλης. Το σημαντικότερο σημείο της πόλης είναι η Παλιά της Πόλη. Αρχοντικά σπίτια και σπίτια εργατών διασώζονται χάρη σε νόμο που ψηφίστηκε το 1994 και απαγόρευε οποιαδήποτε εξωτερική αλλαγή των κατοικιών. Στην Παλιά Πόλη βρίσκεται και το παλιό δημαρχείο της πόλης, που ανήκε στον καπνέμπορο Μωυσή, και αποτελεί ίσως το ωραιότερο κτήριο στον οικισμό. Ακόμη, ένα φρούριο Ρωμαϊκών – Υστερορωμαϊκών χρόνων βρίσκεται βορειοδυτικά, στην κορυφή Αυγό ή Σταύρος Τσακίρης. Οι λιγοστές πληροφορίες για αυτό, προήλθαν από αρχαιολογική έρευνα που πραγματοποιήθηκε το Σεπτέμβριο του 2014 για την αδειοδότηση και την τοποθέτηση ελληνικής σημαίας.

(https://goo.gl/yc7Cv6)

Η πόλη έχει πλούσια ιστορία, παραδόσεις και έθιμα και είναι πνευματικό-πολιτιστικό κέντρο στην περιοχή. Θεωρείται επίσης πόλη πολυπολιτισμική και έχει χαρακτηριστεί ως “Ξάνθη, η πόλη με τα χίλια χρώματα”. Διάσημο στην πόλη είναι το Ξανθιώτικο Καρναβάλι (κάθε Φεβρουάριο), το οποίο είναι από τα πιο γνωστά καρναβάλια της Ελλάδας, ενώ εξίσου γνωστές είναι και οι Γιορτές Παλιάς Πόλης (αρχές του Σεπτεμβρίου). Επίσης γνωστό είναι το Παζάρι της Ξάνθης, που γίνεται κάθε Σάββατο στην πλατεία Εμπορίου, καθώς και το Φεστιβάλ Μάνος Χατζιδάκις που προσελκύει παγκόσμιο ενδιαφέρον.

Ακόμα, η πόλη της Ξάνθης έχει μια πληθώρα μουσείων, ορισμένα από τα οποία είναι το Λαογραφικό Μουσείο Ξάνθης, το Εκκλησιαστικό Μουσείο Μητροπόλεως Ξάνθης, η Δημοτική Πινακοθήκη Ξάνθης, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, το μοναστήρι Ταξιαρχών, το Μουσείο Παιδικής Τέχνης, το Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης, το Μουσείο Καπνού, το Μουσείο Παλιάς Πόλης και το Μουσείο Μάνου Χατζιδάκι. (goo.gl/yc7Cv6)

Ο θεσμός με τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής είναι αυτός του Ξανθιώτικου Καρναβαλιού – Θρακικών Λαογραφικών Εορτών που ξεκίνησε το 1966. Γεννημένο σε μια εποχή αστικοποίησης και εκβιομηχάνισης – μια εποχή κρίσιμη σε θέματα οικονομικά αλλά και ζητήματα ταυτότητας-, έχει διαγράψει μια πορεία σαράντα και πλέον ετών, που πέρασε ποικίλες φάσεις εξέλιξης και μετάλλαξης φθάνοντας έως τις μέρες μας. Το Ξανθιώτικο Καρναβάλι έχει να επιδείξει μια σειρά εκδηλώσεων γύρω από τη μουσική, το χορό και το θέατρο, εκθέσεις με εικαστικό ή άλλο περιεχόμενο, διαλέξεις, παρουσιάσεις βιβλίων και προβολές ταινιών. Στη διάρκεια των δύο αυτών εβδομάδων εκδηλώσεων στην πόλη της Ξάνθης, πολύ σημαντική θέση κατέχει και μια άλλη μορφή κοινωνικής επιτέλεσης, το γλέντι, το οποίο συναντά κανείς σε πολλούς διαφορετικούς χώρους και μορφές. Ο θεσμός κλείνει με την καρναβαλική παρέλαση και το έθιμο της καύσης του ομοιώματος του Τζάρου.

Ο δεύτερος εορταστικός θεσμός στην Ξάνθη είναι οι γιορτές Παλιάς Πόλης, οι οποίες αδιάλειπτα από το 1991 λαμβάνουν χώρα με την έλευση του Φθινοπώρου. Το μεγαλύτερο μέρος των εκδηλώσεων αυτών πραγματοποιείται στον παραδοσιακό διατηρητέο οικισμό της Ξάνθης, τη λεγόμενη «Παλιά Πόλη», στα σοκάκια της οποίας στήνονται τα στέκια των πολιτιστικών και καρναβαλικών συλλόγων για να προσφέρουν φαγητό και ποτό. Στα στέκια των συλλόγων στήνονται γλέντια, ενώ παράλληλα πραγματοποιούνται εκδηλώσεις αντίστοιχες με αυτές του καρναβαλιού.

Δήμος Ξάνθηςhttps://www.cityofxanthi.gr/contact/telephones

Γραφείο Δημάρχου

Τηλ.: 25413-50810, 25410-75555

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων & Διοικητικής Βοήθειας

Τηλ.: 25413-50801, 25410-73707

Νομική Υπηρεσία

Τηλ.: 25410-83241

Χάρτης

Φωτογραφίες

Reinforcing bridges between Greek Universities and the Greek Diaspora

On the occasion of the celebration of the International Education Day and the bicentennial of the 1821 Greek Revolution, the General Secretariat of Higher Education of the Hellenic Ministry of Education and Religious Affairs and the General Secretariat of Public Diplomacy and Greeks Abroad of the Hellenic Ministry of Foreign Affairs, organize on Sunday, January 24 2021, at 14:30, the online conference: Reinforcing bridges between Greek Universities and the Greek Diaspora