Φλώρινα

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 72/2013 (ΦΕΚ 119/Α/28-5-2013), η ακαδημαϊκή δομή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην πόλη της Φλώρινας έχει διαμορφωθεί ως εξής:

Παιδαγωγική Σχολή 

Σχολή Γεωπονικών Επιστημών

Η Παιδαγωγική Σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τη Φλώρινα αποτελείται από τα Παιδαγωγικά Tμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών. Στα Tμήματα δεν έχουν συσταθεί τομείς. Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 544/1989 και άρχισε να λειτουργεί ως παράρτημα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από το ακαδημαϊκό έτος 1990-91. Το Παιδαγωγικό Tμήμα Νηπιαγωγών και ταυτόχρονα η Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας ιδρύθηκαν με το Προεδρικό Διάταγμα 99/1993. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) (www.uowm.gr ) ιδρύθηκε με το Π.Δ. 92/2003 (Φ.83/11-4-2003) και άρχισε τη λειτουργία του το 2003. Τα πρώτα Τμήματα του ΠΔΜ αποτέλεσαν τα τέσσερα Τμήματα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου που έδρευαν στη Δυτική Μακεδονία, μεταξύ αυτών και τα δύο Τμήματα της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας. Από 1-1-2004 μεταφέρθηκε και το προσωπικό ( μέλη ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και διοικητικό προσωπικό). Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 544/1989, το άρθρο 5 του Π.Δ. 99/1993 και στα πλαίσια της αποστολής του Πανεπιστημίου (άρθρο 1 του Ν. 1268/1982) τα Τμήματα έχουν ως αποστολή:

 1. να καλλιεργούν και να προάγουν τις Επιστήμες της Αγωγής με την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα,
 2. να παρέχουν στους/στις πτυχιούχους την απαραίτητη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη,
 3. να συμβάλλουν στην εξύψωση του επιπέδου της εκπαίδευσης και στην κάλυψη των αναγκών σε ζητήματα Παιδαγωγικής,
 4. να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση και επίλυση παιδαγωγικών εν γένει προβλημάτων, και
 5. να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της ανάγκης για συνεχιζόμενη εκπαίδευση και διαρκή επιμόρφωση.
 6. να χορηγούν πτυχίο, το οποίο παρέχει στους/στις κατόχους τη δυνατότητα να διορίζονται ως εκπαιδευτικοί λειτουργοί σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία.

(Πηγές: www.eled.uowm.gr & www.nured.uowm.gr)

Το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών με έδρα τη Φλώρινα ιδρύθηκε με το Π.Δ.181/31 Αυγούστου 2006. Η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας του Τμήματος και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών/τριών ορίζεται από το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007. Το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών έχει ως αποστολή:

α) Να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση στα επιστημονικά αντικείμενα της ζωγραφικής, της γλυπτικής και των εφαρμοσμένων τεχνών, όπως ιδίως της φωτογραφίας –  βίντεο, των ψηφιακών μορφών τέχνης (κινούμενο σχέδιο, τρισδιάστατη κινούμενη εικόνα – animation), της εικονογράφησης εντύπων, της μελέτης και σχεδίασης σύγχρονων αντικειμένων βιοτεχνικής και βιομηχανικής παραγωγής (design) και της διακόσμησης. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς και των επιρροών της από τα μεγάλα εικαστικά ευρωπαϊκά ρεύματα.

β) Να παρέχει στους φοιτητές και στις φοιτήτριες τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για καλλιτεχνική, επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία και

γ) Να παρέχει ειδική μόρφωση και κατάρτιση των φοιτητών/τριών για τη διδασκαλία των καλλιτεχνικών μαθημάτων στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ο αριθμός των κατ’ έτος εισακτέων στο Τμήμα ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 1 παρ. 5 του ν.1351/1983 (Α’ 56), όπως ισχύει κάθε φορά. Η εισαγωγή φοιτητών/τριών στο Τμήμα γίνεται με τη διαδικασία του εδαφ. γ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν.2525/1997 (Α’ 188), όπως ισχύει κάθε φορά και η ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης στο Τμήμα για τη λήψη του πτυχίου ορίζεται σε δέκα (10) εξάμηνα σπουδών.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις έχουν τη δυνατότητα επαγγελματικής ενασχόλησης σε φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι έχουν ως αντικείμενο δραστηριότητας την τέχνη σε μία ή περισσότερες κατευθύνσεις ή ειδικεύσεις από αυτές που λειτουργούν στο Τμήμα. Ακόμη έχουν τη δυνατότητα ενασχόλησης στην εκπαίδευση ή και ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Για το διορισμό στην εκπαίδευση απαραίτητη προϋπόθεση εκτός του πτυχίου είναι και η κατοχή πιστοποιητικού θεωρητικών και ιστορικών σπουδών, το οποίο χορηγείται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο πρόγραμμα και στον κανονισμό σπουδών του Τμήματος.

(Πηγή: http://www.eetf.uowm.gr)

Το Τμήμα Γεωπονίας έχει έδρα τη Φλώρινα και εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών για την οποία ο νόμος προβλέπει και δεύτερο τμήμα με τίτλο ‘Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφής’ και έναρξη λειτουργίας μετά από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Ο σκοπός του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας είναι να προσφέρει στους φοιτητές τις εξειδικευμένες γνώσεις που χρειάζονται, ώστε ως επιστήμονες να συμβάλλουν:

 1. στη διαρκή τεχνολογική αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού κλάδου.
 2. στην ανάπτυξη και υιοθέτηση καινοτομιών σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής, οργάνωσης και διάθεσης, οι οποίες θα αξιοποιούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των προϊόντων της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.
 3. στο προσανατολισμό του αγροτικού τομέα προς την κατεύθυνση της αειφόρου αξιοποίησης των φυσικών πόρων, της ελαχιστοποίησης των δυσμενών επιπτώσεων στο κλίμα και στη βιοποικιλότητα, της ευζωίας των παραγωγικών ζώων και της ποιότητας των παραγόμενων αγροτικών προϊόντων.
 4. στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη του αγροτικού χώρου μέσω της βέλτιστης αξιοποίησης των εργαλείων της αγροτικής και περιφερειακής πολιτικής.

Το Τμήμα Ψυχολογίας ιδρύθηκε το 2019.  Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ψυχολογίας του Π.Δ.Μ. έχουν το δικαίωμα να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του Ψυχολόγου (χωρίς ειδικότητα) κατόπιν αιτήσεώς τους στις Διευθύνσεις Υγείας των κατά τόπους περιφερειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 991/1979 (ΦΕΚ 278/20. 12. 1979 τ. Α’). Περισσότερες πληροφορίες για το Τμήμα Ψυχολογίας και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στον ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ.

Η φοιτητική μέριμνα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένη. Στη Φλώρινα, δε λειτουργούν φοιτητικές εστίες. Ωστόσο, για τη στέγαση ενός αριθμού φοιτητών όλων των τμημάτων της Φλώρινας διατίθενται δωμάτια που παραχωρήθηκαν από την Εύξεινο Λέσχη. Το πολιτιστικό κέντρο της Ευξείνου Λέσχης Φλώρινας είναι ιδιωτικό κτήριο τριών ορόφων με τις προαναφερθείσες φοιτητικές εστίες, αίθουσες διδασκαλίας, εκδηλώσεων, γραφεία κλπ.

Στο εστιατόριο της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας, από τις αρχές Σεπτεμβρίου μέχρι το τέλος Ιουνίου, με εξαίρεση τις ημέρες διακοπών των Χριστουγέννων και του Πάσχα, οι φοιτητές σιτίζονται αξιοπρεπώς.

Τόσο στο Πανεπιστήμιο όσο και στο ΤΕΙ Φλώρινας υπάρχουν οργανωμένοι φοιτητικοί σύλλογοι που βοηθούν στην επίλυση των προβλημάτων των φοιτητών, ενώ ταυτόχρονα συμμετέχουν στα κοινά της πόλης. Σημαντική είναι η συμβολή των φοιτητών του Τμήματος Καλών Τεχνών σε καλλιτεχνικά δρώμενα της πόλης αλλά και η χαρακτηριστική  μαζική κινητοποίηση των φοιτητών όλων των τμημάτων το 2011 – 12 για την επανεκκίνηση της σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης – Φλώρινας. 

Στους φοιτητές, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς, παρέχεται, επίσης, η υπηρεσία υγειονομικής περίθαλψης, ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής. Σε κάθε φοιτητή, εφόσον αυτός δεν έχει επιλέξει άλλον ασφαλιστικό φορέα, χορηγείται κατά την εγγραφή του στο τμήμα ατομικό βιβλιάριο υγειονομικής περίθαλψης. Το βιβλιάριο ανανεώνεται κάθε χρόνο από τη γραμματεία του τμήματος. Για τους φοιτητές που ταξιδεύουν ή διαμένουν για κάποιο διάστημα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας, που τους παρέχει την άμεσα αναγκαία υγειονομική περίθαλψη στο εξωτερικό.

Στους προπτυχιακούς φοιτητές χορηγούνται υποτροφίες με κριτήρια τη φοιτητική τους επίδοση και την οικονομική τους κατάσταση. Το ΙΚΥ χορηγεί υποτροφίες στους φοιτητές που διακρίθηκαν στις εξετάσεις: α) εισαγωγής στο τμήμα και β) επίδοσης στα εξάμηνα σπουδών κάθε ακαδημαϊκού έτους. Πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δίνονται από τη γραμματεία του τμήματος που φοιτούν.

Τα φοιτητικά χρόνια είναι η κατάλληλη εποχή για να συμμετέχετε σε σεμινάριαπανεπιστημιακές εκδηλώσεις ή ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus που είναι χρήσιμα να μπουν στο βιογραφικό σας. Αποτελούν αποδείξεις ότι δείχνατε ενδιαφέρον για την επαγγελματική σας σταδιοδρομία και συνεκτιμώνται θετικά στο μέλλον. Ακόμη, η πόλη και οι γύρω περιοχές σου προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες. Εκμεταλλευτείτε τη φοιτητική σας ιδιότητα για να ταξιδέψετε οικονομικά με τον ΟΣΕ ή με τα τοπικά ΚΤΕΛ για να εξερευνήσετε τη μαγεία της Μακεδονίας.

Τέλος, η οργάνωση στη μελέτη έχει βαρύνουσα σημασία. Πάντα να στοχεύεται υψηλά, αν θέλετε να πετύχετε.

Προσωρινή διαμονή

Η πόλη της Φλώρινας προσφέρει αρκετά καταλύματα τους χειμερινούς μήνες σε επισκέπτες που κάνουν αποδράσεις στα κοντινά χιονοδρομικά κέντρα, αλλά και σε φοιτητές που διαμένουν σε αυτά ένα μικρό χρονικό διάστημα μέχρι να βρουν μόνιμη στέγη.

Φοιτητική διαμονή

Οι περιοχές που ζουν οι φοιτητές στη Φλώρινα είναι το κέντρο της πόληςη περιοχή κοντά στο Παιδαγωγικό Τμήμα και η περιοχή πέριξ της πλατείας Ηρώων.

Αναλυτικότερα, η πλειονοψηφία των φοιτητών κατοικεί στο κέντρο, καθώς εκεί υπάρχει μεγάλη επιλογή παλαιών διαμερισμάτων με ενοίκια σε χαμηλές τιμές, πολλά μαγαζιά και κέντρα διασκέδασης. Από το κέντρο, εξάλλου, ξεκινάει η αστική συγκοινωνία που συνδέει την πόλη με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα και το ΤΕΙ. Κεντρικές αρτηρίες, όπως η Παύλου Μελά, η Μεγάλου Αλεξάνδρου, η Μόδη, η Σαρανταπόρου, η Κοντογούρη, η Ιωάννου Άρτη, η λεωφόρος Ελευθερίας και η Μακεδονομάχων προσφέρουν πολλά διαμερίσματα και στις οδούς αυτές κατοικεί ο μεγαλύτερος αριθμός φοιτητών. Ένας δεύτερος άξονας είναι στην περιοχή του Παιδαγωγικού Τμήματος, στα βορειοανατολικά της πόλης, με καινούρια διαμερίσματα που τα προτιμούν οι πρωτοετείς κυρίως φοιτητές που θέλουν να βρίσκονται κοντά στο Πανεπιστήμιο.

Στην Πλατεία Ηρώων και κυρίως στις οδούς Κοντοπούλου, Ηπείρου, Χρυσοστόμου Σμύρνης και Αβέρωφ κατοικούν φοιτητές του ΤΕΙ (που βρίσκεται σε μικρή απόσταση) σε καινούρια ή παλιά διαμερίσματα (Διαθέσιμο στον ιστότοπο: http://www.foithtikhzwhflwrina.blogspot.gr)

Τέλος, οι φοιτητές μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες για φοιτητική στέγη μέσω των τοπικών εφημερίδων, μέσω των ίδιων των ιδρυμάτων με αναρτήσεις  και μέσω επαγγελματικών ιστοσελίδων.

Οι τοπικές εφημερίδες είναι: «το Ελεύθερο Βήμα της Φλώρινας», «η Φωνή της Φλώρινας» και «ο Πολίτης».

Οι επαγγελματικές ιστοσελίδες που σας προτείνουμε είναι:

Οι τιμές στα μισθώματα κινούνται σε χαμηλά επίπεδααπό 150 έως 220 ευρώ. Μάλιστα, τα περισσότερα από τα διαμερίσματα είναι μερικώς ή πλήρως επιπλωμένα. Ο φοιτητής πρέπει πάντοτε να ρωτάει για το καθεστώς της θέρμανσης, γιατί κοστίζει. Η κεντρική θέρμανση δεν εξυπηρετεί έναν φοιτητή. Σας προτείνουμε μονάχα την ατομική θέρμανση. Δεν πρέπει κανείς να ξεχνά πως οι κρύες ημέρες στη Φλώρινα διαρκούν από τα τέλη τού Αυγούστου μέχρι μέσα του Μάη. Τα πιο οικονομικά σπίτια βρίσκονται στην Πλατεία Ηρώων, στο δυτικό άκρο της πόλης.

Το Πανεπιστήμιο απέχει από το κέντρο της πόλης δυόμισι χιλιόμετρα περίπου και πηγαίνει κανείς με το αστικό λεωφορείο. Οι αποστάσεις, βέβαια, σε θερμοκρασίες υπό το μηδέν πολλαπλασιάζονται, οπότε καλύτερα είναι ένας φοιτητής να βρει σπίτι στο κέντρο. Καλό είναι να αποφεύγονται οι επάνω όροφοι λόγω κρύου.

Σύμφωνα με έρευνα, το κόστος ζωής στη Φλώρινα και την ευρύτερη περιοχή έχει ως εξής:

Εστιατόρια

Μέση Τιμή σε 

Διακύμανση Τιμών σε 

Γεύμα σε κανονικό εστιατόριο

10.00

6.00 – 13.00

Γεύμα σε ταχυφαγείο

6.00

4.00– 7.50

Ντόπια μπύρα (0,5 lt)

3.50

2.50 – 4.00

Καπουτσίνο

3.00

1.50 – 3.50

Κόκα Κόλα

1.40

0.60 – 2.50

Νερό

0.50

0.50 – 0.50

Αγορά

Μέση Τιμή σε 

Διακύμανση Τιμών σε 

Γάλα (1 lt)

1.15

0.99 – 1.30

Φρατζόλα ψωμί (500 gr)

0.80

0.60 – 1.00

Ντόπιο τυρί (1 kg)

7.58

5.00 – 9.00

Στήθος κοτόπουλου (1 kg)

5.64

2.00 – 8.00

Μεταφορές

Μέση Τιμή σε 

Διακύμανση Τιμών σε 

Μονό εισιτήριο (αστικό κτελ)

1.00

0.60 – 1.20

Ταξί (κανονική ταρίφα)

3.20

1.70 – 3.50

Βενζίνη (1 lt)

1.47

1.30 – 1.58

Διασκέδαση

Μέση Τιμή σε 

Διακύμανση Τιμών σε 

Κινηματογράφος

7.00

7.00 – 8.00

 

(Πηγή: www.numbeo.com)

Η Φλώρινα έχει αποδεχτεί το γεγονός ότι φιλοξενεί μερικές χιλιάδες φοιτητές και οι κάτοικοι της έχουν δραστηριοποιηθεί ιδιαίτερα στον τομέα της ψυχαγωγίας και τις εστίασης. Καταστήματα, καφετέριες, μπαράκια, μπιραρίες και άλλα μέρη έχουν μετατραπεί σε φοιτητικά στέκια. Μέρη σαν αυτά, ένας φοιτητής μπορεί να τα βρει ανοιχτά καθ’ όλη τη διάρκεια της μέρας και σε πολλά σημεία της πόλης.

Ο Σακουλέβας, το ποτάμι που διασχίζει τον οικισμό της Φλώρινας, είναι το πεδίο αναφοράς της πόλης. Στις όχθες του, είναι χτισμένα τα ομορφότερα κτίρια, πολλά από τα μαγαζιά για διασκέδαση, ο «Αριστοτέλης» που ενσωματώνει σχεδόν όλη την πολιτιστική ζωή της πόλης, ο καθεδρικός ναός του Αγίου Παντελεήμονα.
Εδώ, επέλεξε να «στήσει» το σκηνικό του ο Θόδωρος Αγγελόπουλος, για το «Μετέωρο βήμα του πελαργού», αναστηλώνοντας και κάποια μισογκρεμισμένα κτίρια. Εδώ, ο πρωινός καφές με θέα το ποτάμι, αν δεν έχεις μάθημα, είναι ό,τι καλύτερο. Συγκεκριμένα, υπάρχουν τρεις καφετέριες στην εν λόγω περιοχή. Είναι πολύ όμορφες και ατμοσφαιρικές, όπως και η περιοχή γύρω τους, το ποτάμι, οι πλακόστρωτοι δρόμοι και η παλιά πόλη με τα όμορφα παλιά αρχοντικά!

Στην κεντρική πλατεία, ξεκινάει ο πεζόδρομος της Παύλου Μελά με τα πολλά “café” και μπαράκια. Μαγαζιά με στυλ και ταυτότητα, ιδανικά από το πρωί για καφέ μέχρι αργά το βράδυ με καλές μουσικές, συχνά “events” με γνωστούς “guest DJs” και επιλεγμένα “live”. Εδώ,  αρχίζει και η Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο δεύτερος «ισχυρότερος» οικιστικός πυρήνας, μετά από το ποτάμι, με πολλά εμπορικά καταστήματα και φοιτητικά διαμερίσματα.

Το μεσημέρι για φαγητό μπορεί κανείς να πάει στην ταβέρνα του Μπαρμπα-Θωμά που το φαγητό είναι πάντοτε φρέσκο και σε χαμηλή τιμή. Για όσους θέλουν ποικιλία και ποιότητα, εδώ είναι η λύση. Για τους λάτρεις του κρέατος, σημαντικό είναι το ψητοπωλείο του Παυλάρα που λειτουργεί από το μεσημέρι ως το βράδυ προσφέρονται κρασί σε πολύ χαμηλή τιμή. Η ταβέρνα Πρέσπα διακρίνεται για την ποιότητα των πιάτων της. Για γρήγορο φαγητό, ο “Donald” περιμένει για να δοκιμάσετε τις γλώσσες του και λίγο πιο κάτω το “Fresh”με γλώσσες κι άλλες λιχουδιές.

Η περιοχή της Φλώρινας έχει το πλεονέκτημα ότι διακρίνεται για μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων, τα οποία της δίνουν τη δυνατότητα να υποστηρίξει μια κουζίνα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και κυρίως με γεύσεις κι αρώματα. Στα εστιατόρια, σημαντικό ρόλο παίζουν οι πιπεριές από τους τοπικούς παραγωγούς και σε πολλές μαγειρικές εκδοχές (ψητές, γεμιστές, τουρσί). Δύο άλλα τοπικά προϊόντα έχουν επίσης την τιμητική τους στα εστιατόρια: οι γευστικότατες κίτρινες πατάτες του Σκλήθρου και τα γνωστά σε όλη την Ελλάδα φασόλια των Πρεσπών. Σε πολλά εστιατόρια σερβίρονται μανιτάρια που αφθονούν στην περιοχή (ακόμα και οι τρούφες), ενώ εξαιρετικό μέλι, παραδοσιακά ζυμαρικά αλλά και γλυκά του κουταλιού και λικέρ από φράουλες, βύσσινα και κεράσια πωλούνται σε παραδοσιακά μαγαζιά. Φημισμένα είναι και τα κρασιά Φλώρινας, κυρίως από την περιοχή του Αμύνταιου, όπως ο Ερυθρός ξηρός, ο Ροζέ αφρώδης, ο Ροζέ ξηρός και ημίξηρος κι ο Ερυθρός ημίγλυκος που προέρχονται από την ποικιλία Ξινόμαυρο (Διαθέσιμο στον ιστότοπο: http://www.visitflorina.com).

Το βράδυ, όσοι προτιμούν το έντεχνο μπορούν να πάνε στον Δον Κιχώτη με πολύ καλή μουσική και καλές τιμές. Άλλη καλή επιλογή για έντεχνο είναι το “Lord, ενώ για ένα υπέροχο βράδυ με λαϊκή μουσική αξίζει κανείς να πάει στο “YAB club” (Διαθέσιμο στον ιστότοπο: foithtikhzwhflwrina.blogspot.gr).

Τέλος, από τον Δήμο Φλώρινας οργανώνονται σημαντικά πολιτιστικά δρώμενα σε όλα τη διάρκεια του έτους.

Οι κυριότεροι οδικοί άξονες που συνδέουν τη Φλώρινα με άλλες περιοχές της Ελλάδας είναι:

 • Θεσσαλονίκη – Έδεσσα – Φλώρινα (171χλμ)
 • Θεσσαλονίκη – Βέροια – Κοζάνη – Φλώρινα (194χλμ)
 • Αθήνα – Λάρισα – Κοζάνη – Φλώρινα (560χλμ)
 • Ιωάννινα – Κοζάνη – Φλώρινα (221χλμ)

Υπάρχουν, επίσης, καθημερινά δρομολόγια των ΚΤΕΛ που συνδέουν τη Φλώρινα με την Κοζάνη, τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα. Η Φλώρινα συνδέεται με την Αθήνα με το ΚΤΕΛ Φλώρινας, στην οδό Κηφισού 100, με ένα πρωινό δρομολόγιο την ημέρα (και αντίστροφα). Από τη Θεσσαλονίκη υπάρχουν τακτικά δρομολόγια κάθε μέρα (μέσω Έδεσσας ή μέσω Εγνατίας Οδού) καθώς επίσης και σιδηροδρομική γραμμή. Απευθείας σύνδεση με ΟΣΕ από την Αθήνα δεν υπάρχει. Οι επιβάτες αποβιβάζονται στο Πλατύ Ημαθίας και στη συνέχεια επιβιβάζονται στην αμαξοστοιχία Θεσσαλονίκης – Φλώρινας.

Το αστικό ΚΤΕΛ Φλώρινας βρίσκεται στην οδό Καπετάν Βαγγέλη 26 και 25ης Μαρτίου. Διαθέτει σύγχρονα λεωφορεία που εξυπηρετούν τις διαδρομές από και προς  το Πανεπιστήμιο, το ΤΕΙ και τα χωριά Υδρούσα, Άνω Καλλινίκη, Μελίτη, Βεύη, Δροσοπηγή, Κάτω Κλεινές και αντίστροφα. Η πόλη εξυπηρετείται από υπηρεσίες ραδιοταξί με έδρες την Πλατεία Μόδη 19, την Νικολάου Χάσου 31 και την Πτολεμαίων 1.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι και τηλέφωνα για τις μετακινήσεις σας:

Η περιοχή της Φλώρινας είναι γεμάτη αρχαιολογικούς χώρους όλων των ιστορικών περιόδων. Περιδιαβαίνοντας την περιοχή, έχεις την εντύπωση ότι σε κάθε κομμάτι της υπάρχει και ένα αρχαιολογικό εύρημα. Οι πινακίδες που κατευθύνουν προς αρχαιολογικούς χώρους είναι πάρα πολλές, ενώ οι περισσότεροι χώροι είναι επισκέψιμοι και προστατευόμενοι. Σας παρουσιάζουμε κατωτέρω τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς τόπους της Φλώρινας:

Η Βασιλική του Αγίου Αχιλλείου
Βυζαντινά – Μεταβυζαντινά μνημεία Πρεσπών
Η Ελληνιστική Πόλη στην Φλώρινα 
Η Ελληνιστική Πόλη στις Πέτρες
Ο αρχαιολογικός χώρος στον Αγ. Παντελεήμονα
Το Αρχαιολογικό Μουσείο Φλώρινας

Σταυροδρόμι πληθυσμών και πολιτισμών η Φλώρινα, διαθέτει πολύμορφη πολιτιστική κληρονομιά και σύνθετη πολιτισμική ταυτότητα. Φλωριναίοι καλλιτέχνες είναι καταξιωμένοι σε πανελλήνιο και διεθνές επίπεδο. Την πολιτιστική υποδομή στην Περιφερειακή Ενότητα συγκροτούν:

Τα αρχαιολογικά ευρήματα, τα ιστορικά μνημεία των ελληνιστικών, βυζαντινών και μεταβυζαντινών χρόνων.
Τα μουσεία.
Τα διατηρητέα κτίρια, μακεδονίτικης και νεοκλασικής αρχιτεκτονικής που έχουν προκαλέσει έντονο επιστημονικό και δημοσιογραφικό ενδιαφέρον.
Το Ωδείο της Φλώρινας με έδρα την πόλη και παράρτημα στο Αμύνταιο.
Το Πολιτιστικό Κέντρο Φλώρινας όπου τρεις βραδιές τη βδομάδα η Λέσχη Πολιτισμού προβάλλει κινηματογραφικές ταινίες και το Πολύκεντρο Αμυνταίου (http://www.lpflorinas.gr/).
Τα εργαστήρια των Φλωριναίων ζωγράφων και τα αξιόλογα υπαίθρια γλυπτά.
Η συγγραφική παραγωγή λογοτεχνών και λαογράφων.
Οι τοπικοί μουσικοί και οι ορχήστρες με τα χάλκινα.
Τα ποικίλα χορευτικά συγκροτήματα παραδοσιακών χορών.
Οι εθιμικές εκδηλώσεις.
Οι σύγχρονες οργανωμένες πολιτιστικές εκδηλώσεις με κορυφαίες τις διεθνείς « Πρέσπες» κάθε Αύγουστο.
Οι πολυάριθμοι πολιτιστικοί Σύλλογοι με πιο γνωστούς τον Φ. Σ. Φ. «Ο Αριστοτέλης», «Στέγη Φιλοτέχνων», «Εύξεινος Λέσχη Φλώρινας», Λέσχη Πολιτισμού, «Αμύντας» Αμυνταίου, κ.ά.
Οι επισκέπτες, λοιπόν, μπορούν να γνωρίσουν την ιστορία του τόπου, μέσα από μια περιήγηση στον αρχαιολογικό χώρο της Ελληνιστικής Πόλης της Φλώρινας καθώς και στα μουσεία της πόλης, το Αρχαιολογικό και το Βυζαντινό τα οποία συστεγάζονται, το Λαογραφικό και το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Επίσης, λειτουργεί και η Πινακοθήκη Καλλιτεχνών Φλώρινας, όπου μπορεί κανείς να θαυμάσει έργα Φλωρινιωτών καλλιτεχνών.

Στην πόλη, δραστηριοποιούνται αρκετοί πολιτιστικοί σύλλογοι με μεγάλη ιστορία, όπως ο ΦΣΦ Αριστοτέλης που ιδρύθηκε το 1941, η Στέγη Φιλοτέχνων Φλώρινας, η Λέσχη Πολιτισμού Φλώρινας, η Εταιρεία Γραμμάτων και Τεχνών, το Λύκειο Ελληνίδων Φλώρινας, ο σύλλογος Ηπειρωτών, ο σύλλογος Θεσσαλών, η Εύξεινος Λέσχη, το ωδείο, ο σύλλογος Σάρισες με ομάδες πινγκ – πονγκ, ο σύλλογος Πας – Φλώρινας με ομάδες ποδοσφαίρου κ.ά.

Τα διεθνή Πρέσπεια, το μακροβιότερο πολιτιστικό Φεστιβάλ στην Περιφέρεια, στο βορειότερο άκρο της ελληνικής μεθορίου, περιλαμβάνουν συναυλίες στο νησάκι του Αγίου Αχιλλείου στη Μικρή Πρέσπα, στην πόλη της Φλώρινας, στο Αμύνταιο αλλά και στην παραλία της λίμνης Βεγορίτιδας, στον Άγιο Παντελεήμονα.

Σήμα κατατεθέν της Φλώρινας είναι οι χριστουγεννιάτικες φωτιές στις 23 Δεκεμβρίου. Είναι κομμάτι της ζωής του κάθε Φλωρινιώτη. Μπορεί να έχει τις ρίζες του σε παγανιστικές εκδηλώσεις στη λατρεία του ήλιου, στις μέρες μας, όμως, είναι συνυφασμένο με τη φωτιά που άναψαν οι βοσκοί στον μικρό Χριστό. Μόλις σημάνει μεσάνυχτα 23 προς 24 Δεκεμβρίου, κάθε γειτονιά της Φλώρινας ανάβει φωτιές ύψους 15 μέτρων και σε καθεμιά από αυτές κερνούν κρασί, γλυκά και φασολάδα. Γύρω από τη φωτιά, στήνεται χορός με μουσική από τα τοπικά συγκροτήματα.

Η κόκκινη πιπεριά έχει την τιμητική της στη Φλώρινα με τη Γιορτή Πιπεριάς που διοργανώνεται τέλος Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου και διαρκεί δύο ημέρες. Στα τραπέζια που στήνονται σε κεντρικά σημεία, προσφέρονται φαγητά πάντα με συνοδεία της κόκκινης πιπεριάς.

Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις με την επωνυμία «Λυγκήστεια» οργανώνονται από το Δήμο Φλώρινας και είναι αφιερωμένες στους απόδημους Φλωρινιώτες. Πραγματοποιούνται κάθε χρόνο, το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου, στην κεντρική πλατεία της πόλης της Φλώρινας.

(Διαθέσιμο στους ιστοτόπους: http://www.visitwestmacedonia.gr & http://www.cityoflorina.gr & http://el.wikipedia.org)

Χρήσιμα τηλέφωνα κατά τη διαμονή σας στη Φλώρινα είναι:

 • Νοσοκομείο Φλώρινας  23850 49049
 • Αστυνομικό Τμήμα Φλώρινας 23850 44230
 • Συγκοινωνίες Φλώρινας:
 • Αστικό Κτελ 23850 29547
 • Υπεραστικό Κτελ 23850 22430
 • Ταξί Φλώρινας 23850 22800
 • Δήμος Φλώρινας 23850 51010
 • Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 23850 51247

 

Χάρτης

Φωτογραφίες

Reinforcing bridges between Greek Universities and the Greek Diaspora

On the occasion of the celebration of the International Education Day and the bicentennial of the 1821 Greek Revolution, the General Secretariat of Higher Education of the Hellenic Ministry of Education and Religious Affairs and the General Secretariat of Public Diplomacy and Greeks Abroad of the Hellenic Ministry of Foreign Affairs, organize on Sunday, January 24 2021, at 14:30, the online conference: Reinforcing bridges between Greek Universities and the Greek Diaspora