Ευρωπαϊκός xώρος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

H διαδικασία της Μπολόνια (Bologna) είναι μια συλλογική προσπάθεια δημόσιων αρχών, πανεπιστημίων, διδασκόντων και φοιτητών, καθώς και ενώσεων ενδιαφερομένων, εργοδοτών, φορέων διασφάλισης ποιότητας, διεθνών οργανισμών και οργάνων, περιλαμβανομένης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η διαδικασία της Μπολόνια αποσκοπεί σε μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ των συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Με τη διαδικασία αυτή δημιουργήθηκε ο Ευρωπαϊκός Χώρος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για να διευκολυνθεί η κινητικότητα των σπουδαστών και του προσωπικού, να καταστεί η τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη πιο προσιτή και χωρίς αποκλεισμούς, καθώς και πιο ελκυστική και ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο.

Κύριοι στόχοι της είναι:

  • H καθιέρωση του συστήματος τριών κύκλων σπουδών (προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές)
  • H αυξημένη διασφάλιση της ποιότητας
  • H ευκολότερη αναγνώριση των τίτλων, των δεξιοτήτων και των προσόντων.

Οι εργαζόμενοι όταν πρόκειται να αλλάξουν δουλειά ή οι φοιτητές όταν θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους, εντός ή εκτός της χώρας τους, πρέπει να είναι σίγουροι ότι οι δεξιότητες και τα προσόντα τους αναγνωρίζονται γρήγορα και εύκολα. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για να βελτιωθεί το επίπεδο των δεξιοτήτων και να αυξηθεί η απασχολησιμότητα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναπτύξει διάφορα εργαλεία για να ενισχύσει τη διαφάνεια και την αναγνώριση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων, ώστε να είναι ευκολότερο για όλους να εργάζονται ή να σπουδάζουν οπουδήποτε στην Ευρώπη. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τα εξής:

  • Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (ΕΠΕΠ), το οποίο βοηθά στη σύγκριση των εθνικών συστημάτων επαγγελματικών προσόντων, των πλαισίων και των επιπέδων τους, καθιστώντας τα επαγγελματικά προσόντα πιο ευανάγνωστα και κατανοητά στις διάφορες χώρες και τα εκπαιδευτικά συστήματα της Ευρώπης.
  • Η επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης, που αποτελεί μέσο για την αναγνώριση όλων των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων ενός ατόμου, ανεξάρτητα από το αν αυτές έχουν αποκτηθεί εντός ή εκτός του επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος. Σε περίπτωση που επικυρωθούν (προσδιοριστούν, τεκμηριωθούν, αξιολογηθούν και/ή πιστοποιηθούν), οι μαθησιακές αυτές εμπειρίες θα είναι πιο αναγνωρίσιμες και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για περαιτέρω σπουδές ή εργασία. Οι χώρες της ΕΕ καλούνται να θεσπίσουν τις αναγκαίες ρυθμίσεις επικύρωσης έως το 2018. Ήδη καταρτίζονται κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή αυτών των ρυθμίσεων στα κράτη μέλη. Ένας ευρωπαϊκός κατάλογος επικαιροποιείται σε τακτική βάση για να παρέχει μια συνολική εικόνα των ορθών πρακτικών όσον αφορά την επικύρωση.
  • Το Europass, που αποτελείται από πέντε τυποποιημένα έγγραφα και ένα διαβατήριο δεξιοτήτων το οποίο διατίθεται δωρεάν σε 26 γλώσσες, έχει σχεδιαστεί για να βοηθά τους χρήστες να παρουσιάζουν τις δεξιότητες, τα επαγγελματικά προσόντα και τις εμπειρίες τους σε όλη την Ευρώπη.
  • Τα συστήματα μεταφοράς ακαδημαϊκών μονάδων, ECTS για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και το ECVET για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

 

Οι ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Περισσότερα για τη συνθήκη της Μπολόνια είναι διαθέσιμα εδώ.

Για την αναγνώριση δεξιοτήτων και προσόντων εδώ.

Ευρωπαϊκός xώρος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated