Εθνικό πλαίσιο προσόντων

To Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων είναι ένα πλαίσιο με οκτώ (8) επίπεδα, στα οποία κατατάσσονται αρχικά οι τίτλοι σπουδών /τα προσόντα, που έχουν αποκτηθεί μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος και της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης μετά από πιστοποίηση. Μελλοντικά αναμένεται να αναπτυχθεί σύστημα κατάταξης των προσόντων που αποκτώνται μέσω της μη τυπικής εκπαίδευσης και άτυπης μάθησης.

Τα 8 επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των προσόντων από την πρωτοβάθμια έως την ανώτατη εκπαίδευση. Κάθε επίπεδο περιλαμβάνει ένα σύνολο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που καθορίζουν τα μαθησιακά αποτελέσματα. Τα μαθησιακά αποτελέσματα συγκροτούν τα προσόντα του αντίστοιχου επιπέδου. Όλες οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον παρακάτω σύνδεσμο: proson.eoppep.gr

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού – Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (www.eoppep.gr) είναι ο αρμόδιος φορέας για την ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων – ΕΠΠ (www.nqf.gov.gr) και την αντιστοίχισή του με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων – EQF (ec.europa.eu/ploteus).

 

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ


ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 


1

  


ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

 
 


2

  


ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 
 


3

 

ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3

  (ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Σ.Ε.Κ.) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ)
  
 


4

 

ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑ.Σ. 
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΕΠΑ.Λ.) ΕΠΙΠΕΔΟΥ 4

(ΙΣΟΤΙΜΟ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ),

  (ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ Γ΄ΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΕΠΑ.Λ.)
  ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)
 


ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 4

  ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ Γ΄ΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΕΠΑ.Λ.) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)

 


ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 4

  (ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (Γ.Ε.Λ.) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)
 
 


5

 

ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5,


(ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ 
ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΑ.Λ. 
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ)

 

ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5,

  (ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ Ι.Ε.Κ.  ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ)
  

ΔΙΠΛΩΜΑ/ΠΤΥΧΙΟ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΣΧΟΛΗΣ

  (ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)
  
 


6

  

ΠΤΥΧΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ /ΤΕΙ)

 


7

  

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΔΙΠΛΩΜΑΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

 


8

  

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

 

Reinforcing bridges between Greek Universities and the Greek Diaspora

On the occasion of the celebration of the International Education Day and the bicentennial of the 1821 Greek Revolution, the General Secretariat of Higher Education of the Hellenic Ministry of Education and Religious Affairs and the General Secretariat of Public Diplomacy and Greeks Abroad of the Hellenic Ministry of Foreign Affairs, organize on Sunday, January 24 2021, at 14:30, the online conference: Reinforcing bridges between Greek Universities and the Greek Diaspora