ΔΠΜΣ «Ζώα: Ηθική, Δίκαιο, Ευζωία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) Ζώα: Ηθική, Δίκαιο, Ευζωία προκηρύσσει 50 θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Το ΔΠΜΣ Ζώα: Ηθική, Δίκαιο, Ευζωία διοργανώνεται από το Τμήμα Φιλοσοφίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ με την υποστήριξη του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ και την συνεργασία των επιστημονικών εταιρειών The Animals and Society Institute (ASI) και The Humane Society of the United States (HSUS).

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, με έναρξη τον Οκτώβριο του 2023. Το 3ο εξάμηνο αφορά μόνον την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας (δεν περιλαμβάνει διδασκαλία). Η παρακολούθηση του προγράμματος θα γίνει με μέσα εξ αποστάσεως διδασκαλίας.
Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται στο ποσό των επτακοσίων πενήντα (750) ευρώ ανά εξάμηνο. Η καταβολή τους γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ:
Η υποβολή της αίτησης και των συνοδευτικών δικαιολογητικών γίνεται ΜΟΝΟΝ ηλεκτρονικά με αποστολή στην διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας .

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση συμμετοχής (υπογεγραμμένη μέσω gov.gr)
 2. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών.
 3. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας των μαθημάτων Α’ κύκλου σπουδών.
 4. Πιστοποιητικό ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ (για πτυχιούχους αλλοδαπής).
 5. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2.
 6. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 7. Δύο συστατικές επιστολές (είτε ακαδημαϊκές είτε από εργοδότη)
 8. Συνοδευτική επιστολή (έως 500 λέξεις) όπου θα συζητήσετε γιατί πιστεύετε ότι είναι σημαντική η επιστημονική ενασχόληση με τα πεδία της Ηθικής, του Δικαίου και της Ευζωίας σε σχέση με τα ζώα.
 9. Βιογραφικό σημείωμα.

Επιθυμητά δικαιολογητικά:

 1. Δεύτερο πτυχίο, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό.
 2. Αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας. Αυτά μπορούν να είναι τριών τύπων:
  • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές (εάν υπάρχουν).
   Ως αποδεικτικό μπορείτε να αναφέρετε τον αριθμό doi (π.χ. https://doi.org/10.3390/ani8040053) ή να προσκομίσετε αντίγραφο της δημοσίευσης.
  • Ανακοινώσεις σε ελληνικά ή διεθνή επιστημονικά συνέδρια με κριτές (εάν υπάρχουν). Ως αποδεικτικό μπορείτε να επισυνάψετε αντίγραφο της περίληψης της ανακοίνωσης στα πρακτικά του συνεδρίου.
  • Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα (ευρωπαϊκά, συγχρηματοδοτούμενα, διεθνή, κλπ.). Ως αποδεικτικά πρέπει να προσκομίσετε βεβαίωση του Επιστημονικού Υπευθύνου του έργου, στην οποία θα αναφέρεται το ερευνητικό έργο που συμμετείχατε, το αντικείμενο της έρευνας και το χρόνο συμμετοχής σας, καθώς και αντίγραφο της σύμβασής σας.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ

Λήξη υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα https://animalethics.philosophy.uoa.gr/el/ ή να απευθύνονται στην Γραμματεία.
Τηλέφωνο: 210 727 7568 (Τρίτη-Τετάρτη, 13:00-15:00)
Ε-mail:

Share This Post

Recent Posts

ΔΠΜΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του

Read More »

Φυσικοί Πόροι, Γεωπεριβάλλον, Γεωπληροφορική και Γεωργική Μηχανική

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Φυσικοί Πόροι, Γεωπεριβάλλον, Γεωπληροφορική και Γεωργική Μηχανική» του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής (ΑΦΠ&ΓΜ) της Σχολής Περιβάλλοντος

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated