ΔΠΜΣ ΖΩΑ: ΗΘΙΚΗ, ΔΙΚΑΙΟ, ΕΥΖΩΙΑ

Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) Ζώα: Ηθική, Δίκαιο, Ευζωία προκηρύσσει 50 θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Το ΔΠΜΣ Ζώα: Ηθική, Δίκαιο, Ευζωία διοργανώνεται από το Τμήμα Φιλοσοφίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ με την υποστήριξη του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ και την συνεργασία των επιστημονικών εταιρειών The Animals and Society Institute (ASI) και The Humane Society of the United States (HSUS). Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΤ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17. Η χρονική διάρκεια φοίτησης ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, με έναρξη τον Οκτώβριο του 2021. Το 3ο εξάμηνο αφορά μόνον την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας (δεν περιλαμβάνει διδασκαλία). Οι παραδόσεις γίνονται διαδικτυακά (εξ αποστάσεως). Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται στο ποσό των επτακοσίων πενήντα (750) ευρώ ανά εξάμηνο. Η καταβολή τους γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση συμμετοχής (υπογεγραμμένη).
 2. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών.
 3. Επικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας πτυχίου.
 4. Πιστοποιητικό ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ (για πτυχιούχους αλλοδαπής).
 5. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2.
 6. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 7. Δύο συστατικές επιστολές (είτε ακαδημαϊκές είτε από εργοδότη).
 8. Συνοδευτική επιστολή (έως 500 λέξεις) όπου θα συζητήσετε γιατί πιστεύετε ότι είναι σημαντική η επιστημονική ενασχόληση με τα πεδία της Ηθικής, του Δικαίου και της Ευζωίας σε σχέση με τα ζώα.

Επιθυμητά δικαιολογητικά:

 1. Δεύτερο πτυχίο, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό.
 2. Αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας
  • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά (να επισυνάπτεται είτε το ανάτυπο, είτε το DOI).
  • Ανακοινώσεις σε εγχώρια ή διεθνή επιστημονικά συνέδρια (να επισυνάπτεται το πρόγραμμα και/ή η περίληψη της ανακοίνωσης).
  • Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα (να προσκομίζεται βεβαίωση του Επιστημονικού Υπευθύνου, στην οποία θα αναφέρεται ο τίτλος του προγράμματος, η διάρκειά του, και ο ρόλος του ερευνητή).

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ

Λήξη υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα https://animalethics.philosophy.uoa.gr/el/ ή να απευθύνονται στην Γραμματεία.

Τηλέφωνο: 210 727 7568 (Τετάρτη-Παρασκευή, 13:00-15:00)

Ε-mail:

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την αίτηση συμμετοχής πατήστε εδώ

Share This Post

Recent Posts

Virtual Open Day HUA 2024 – 13.06.2024

Virtual Open Day – Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Σχολή Περιβάλλοντος Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών | 13.06.2024 Virtual Open Day – Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Σχολή Περιβάλλοντος Γεωγραφίας

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated