ΔΠΜΣ «Βιοτεχνολογία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Βιολογίας του Ε.Κ.Π.Α. και του Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Ε.Ι.Ε.), στη συνεδρίαση της 21ης/06/2022 αποφάσισε την προκήρυξη θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος σπουδών 2022-2023 στο γνωστικό αντικείμενο: “Βιοτεχνολογία” (Βiotechnology)

Το πρόγραμμα είναι διετούς φοίτησης και γίνονται δεκτοί, κατόπιν επιλογής, κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ των Τμημάτων Βιολογίας, Χημείας, Χημικής Μηχανικής, Ιατρικής, Βιοχημείας, Μοριακής Βιολογίας, Φαρμακευτικής, Κτηνιατρικής, Οδοντιατρικής, Βιοϊατρικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικών Σπουδών, της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι., συναφούς με τα ανωτέρω γνωστικού αντικειμένου.

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) κατ’ έτος.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν ηλεκτρονική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://eprotocol.uoa.gr (υποχρεωτική σύνδεση μέσω taxisnet), επιλέγοντας το πεδίο 05. Αίτηση Υποψηφιότητας σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών κατά το διάστημα από 16/08/2022 έως 30/09/2022 που θα περιλαμβάνει τα παρακάτω δικαιολογητικά (σε κατάλληλη ηλεκτρονική μορφή, πχ .doc, .pfd, jpeg, κλπ.):

 1. Αίτηση Συμμετοχής
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
 4. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, αν υπάρχουν
 5. Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών σπουδών
 6. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, αν υπάρχουν
 7. Αντίγραφο Διπλωματικής Εργασίας (εφόσον έχει πραγματοποιηθεί)
 8. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 9. Δύο συστατικές επιστολές οι οποίες θα σταλούν απευθείας στη γραμματεία (e-mail: ) από τους συντάκτες και όχι από τους υποψηφίους.
 10. Τίτλοι σπουδών Αγγλικής ή περισσότερων Ξένων Γλωσσών, (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή B2 ή μέτρια Β1)

Οι αιτούντες με τίτλο σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/2017.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών, πραγματοποιείται κατά το μήνα Οκτώβριο κάθε έτους λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω (σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 34 παρ. 2 του Ν. 4485/2017) :

 • Γενικός βαθμός πτυχίου (ποσοστό συμμετοχής: 20%)
 • Πτυχιακή εργασία (ποσοστό συμμετοχής: 10%)
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις (ποσοστό συμμετοχής: 10%)
 • Συστατικές επιστολές (ποσοστό συμμετοχής: 10%)
 • Ξένες γλώσσες (ποσοστό συμμετοχής: 10%)
 • Προφορική συνέντευξη σε τριμελή επιτροπή οριζόμενη από τη Σ.Ε (ποσοστό συμμετοχής: 40%).

Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται Διπλωματική Εργασία στον Α ́ κύκλο σπουδών, το ποσοστό βαρύτητας της προφορικής συνέντευξης διαμορφώνεται σε 50%

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές που αναμένεται να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν από την εγγραφή στο Πρόγραμμα.

Το Πρόγραμμα προβλέπει τέλη φοίτησης ύψους 3.800€ για το σύνολο των σπουδών και καταβάλλονται σε τέσσερις (4) δόσεις.

Οι φοιτητές που δικαιούνται απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης με βάση τα οριζόμενα στο Ν. 4485/2017, υποβάλουν σχετική αίτηση ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών. Όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή δεν δικαιούνται απαλλαγή.

Αναζητήστε το ειδικό έντυπο της αίτησης υποψηφιότητας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.biotechnology-ms.gr

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στις αρχές Οκτωβρίου 2022, και για την ακριβή ημερομηνία και ώρα οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν από τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ Βιοτεχνολογία.

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας, τηλ: 210 727 4248,

e-mail: καθώς και από τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ., τηλ: 210 727 4632, e-mail: 

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Βιοτεχνολογία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (Ε.Π.Σ.) του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Βιολογίας του Ε.Κ.Π.Α. και του Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated