ΔΠΜΣ «Βιοϊατρική Πληροφορική» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

To Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Βιοϊατρική Πληροφορική» με την υποστήριξη του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) και του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» (ΕΚ ΑΘΗΝΑ) και σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών (ΦΕΚ 2574/16-06-2021 Β’) καλεί:

  • Πτυχιούχους Τμημάτων Ιατρικής, Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Βιολογίας, Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, και άλλων συναφών Τμημάτων ΑΕΙ, ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή αντιστοίχων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, όπως αυτά ορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
  • Πτυχιούχους Τμημάτων Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Μηχανικών Περιβάλλοντας, και άλλων συναφών Τμημάτων ΑΕΙ, ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή αντιστοίχων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, όπως αυτά ορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

που ενδιαφέρονται να εισαχθούν στο ΔΠΜΣ για απόκτηση τίτλου Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ), να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις υποψηφιότητας μέχρι την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2022. Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων ανέρχεται σε είκοσι (20) άτομα.

Περισσότερες πληροφορίες στην επίσημη πρόσκληση και το έντυπο της αίτηση είναι διαθέσιμο εδώ.

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Στατιστική» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς ανακοινώνει την έναρξη του 23ου κύκλου σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην «Εφαρμοσμένη Στατιστική». Το

Read More »

Subscribe to

Our Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated