ΔΠΜΣ «Τεχνο-Οικονομικά Συστήματα» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Τεχνο-οικονομικά Συστήματα ανακοινώνει την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων της 25ης σειράς Μεταπτυχιακών Σπουδών, με έναρξη στο εαρινό ακαδημαϊκό εξάμηνο 2023-2024.

Οι ειδικεύσεις που προσφέρονται είναι:
α) «Διοίκηση Τεχνολογίας» – (Τ) και
β) «Διοίκηση Οργανισμών και Επιχειρηματικότητα» – (Δ).

Στόχος του Προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει μελλοντικά στελέχη στην διοίκηση επιχειρήσεων και στην υλοποίηση έργων και στρατηγικών που ενσωματώνουν σύγχρονες τεχνολογίες και ενισχύουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Στο Πρόγραμμα διδάσκουν καθηγητές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Πανεπιστημίου Πειραιώς και άλλων Πανεπιστημίων. Η διάρκεια είναι δύο χρόνια. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και η διεξαγωγή τους γίνεται απογευματινές ώρες. Τα υποχρεωτικά μαθήματα γίνονται ώρες 18:00 – 21:00 ενώ τα μαθήματα επιλογής γίνονται ώρες 17:00 – 19:00, 18:00 – 20:00, 19:00 – 21:00.

Εκτός από την επιτυχή ολοκλήρωση των μαθημάτων ο σπουδαστής εκπονεί και μεταπτυχιακή εργασία.

Δεκτές γίνονται υποψηφιότητες όσων ο νόμος ορίζει, συγκεκριμένα:
α) απόφοιτοι της Σχολής ΗΜ&ΜΥ κι άλλων Σχολών του ΕΜΠ
β) απόφοιτοι του Τμήματος ΒΔ&Τ του Πανεπιστημίου Πειραιώς
γ) απόφοιτοι λοιπών Τμημάτων διπλωματούχων Μηχανικών
δ) πτυχιούχοι θετικής ή οικονομικής κατεύθυνσης από ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρισμένων ως ισότιμων των ελληνικών ΑΕΙ, συγγενών με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος, για τους οποίους η απόκτηση ΜΔΕ δεν συνεπάγεται και την απόκτηση του βασικού διπλώματος του ΕΜΠ
ε) απόφοιτοι άλλων Τμημάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η επιλογή των εισακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνεται από την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (ΕΠΣ) του Δ.Π.Μ.Σ.

Ως γενικά κριτήρια για την επιλογή λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

 • ο βαθμός του διπλώματος/πτυχίου και η σειρά του βαθμού διπλώματος/πτυχίου σε σχέση με τους βαθμούς των υπολοίπων αποφοίτων στην ίδια Σχολή/Τμήμα και Ακαδημαϊκό έτος,
 • η βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα και στη διπλωματική εργασία που είναι σχετικά με το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών,
 • άλλοι τυχόν μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών που σχετίζονται με το αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ.
 • η ερευνητική, επαγγελματική ή και τεχνολογική δραστηριότητα του υποψηφίου,
 • οι γνώσεις της αγγλικής και τυχόν άλλων γλωσσών και το πιστοποιημένο επίπεδό τους, για δε τους αλλοδαπούς και η γνώση της ελληνικής γλώσσας,
 • oι γνώσεις πληροφορικής,
 • oι συστατικές επιστολές
 • εφόσον ο υποψήφιος είναι υπάλληλος, οι ανάγκες και προοπτικές του φορέα από τον οποίο προέρχεται, καθώς και η έγκριση σχετικής άδειας για την παρακολούθηση των μαθημάτων,
 • η έκθεση ενδιαφέροντος που υποβάλλει ο υποψήφιος φοιτητής.

Οι υποψήφιοι δύναται να κληθούν σε συνέντευξη, κατά περίπτωση και σύμφωνα με την κρίση της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών (ΕΠΣ), προκειμένου για την παροχή συμπληρωματικών στοιχείων ή διευκρινήσεων σχετικών με την αίτησή τους.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά από τις 30/10/2023 έως και 01/12/2023 σύμφωνα με τις κάτωθι ενέργειες:

 1. Εγγραφή ως χρήστες στη διεύθυνση gradapply.ece.ntua.gr
 2. Συμπλήρωση της αίτησης στη διεύθυνση gradapply.ece.ntua.gr και ανάρτηση (upload) των ακόλουθων δικαιολογητικών:
  • Τίτλους προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών. Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί ακόμη πτυχίο ή δίπλωμα θα πρέπει να υποβληθεί βεβαίωση από την οικεία Σχολή για την αναμενόμενη αποφοίτηση, αναλυτική βαθμολογία όλων των μαθημάτων, καθώς και υπεύθυνη δήλωση για το χρόνο ολοκλήρωσης των προπτυχιακών σπουδών (το κείμενο
   της υπεύθυνης δήλωσης είναι διαθέσιμο μέσα από το ηλεκτρονικό σύνδεσμο υποβολής
   της αίτησης και δύναται να εκδοθεί ηλεκτρονικά από το www.gov.gr).
   Όσοι υποψήφιοι προέρχονται από ξένα Πανεπιστήμια θα αναρτούν το πτυχίο και την
   αναλυτική βαθμολογία. Στην συνέχεια θα γίνεται ο σχετικός έλεγχος σύμφωνα με τα
   κριτήρια του ν.4957/2022 στο Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων
   Ιδρυμάτων – ΔΟΑΤΑΠ (doatap.gr)
  • Αναλυτική βαθμολογία όλων των μαθημάτων από τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές
   σπουδές με βαθμό διπλώματος / πτυχίου.
  • Βιογραφικό Σημείωμα συνοδευόμενο με Έκθεση Ενδιαφερόντων
  • Πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας
  • Υπεύθυνη Δήλωση ότι: «γνωρίζετε ότι οι παρακολουθήσεις στο μεταπτυχιακό είναι υποχρεωτικές και υπάρχει όριο απουσιών για κάθε μάθημα –μέγιστο ¼ των διαλέξεων προκειμένου να μπορείτε να εξεταστείτε στο μάθημα. Επιπλέον, έχετε διαβάσει τον οδηγό σπουδών και γνωρίζετε τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά σας σε περίπτωση που επιλεγείτε για φοίτηση στο ΔΠΜΣ «Τεχνο-οικονομικά Συστήματα» (να εκδοθεί ηλεκτρονικά από το https://www.gov.gr/ )
 3. Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποδείξουν στο αντίστοιχο πεδίο τα στοιχεία δύο ατόμων, οι οποίοι θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά συστατικές επιστολές.

Η ιστοσελίδα υποβολής των αιτήσεων θα είναι προσβάσιμη από τις 30/10/2023 έως και 01/12/2023.

Σύμφωνα με το νόμο 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α΄/26-3-2014) η υποβολή απλών, ευανάγνωστων φωτοαντιγράφων επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης περί της ακρίβειας και εγκυρότητας των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών. Σχετικά με το πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, το κείμενο της οποίας είναι διαθέσιμο μέσα από το ηλεκτρονικό σύνδεσμο υποβολής της αίτησης και δύναται να εκδοθεί ηλεκτρονικά από το https://www.gov.gr/

Η επιλογή των εισακτέων θα γίνει με βάση τα προαναφερόμενα κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη τις περιορισμένες θέσεις του προγράμματος αλλά και την κατά το δυνατόν ισορροπημένη κάλυψη των θέσεων από ειδικότητες τεχνολογικής/θετικής και οικονομικής κατεύθυνσης.

Πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται από την Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος (e-mail: , Website: https://www.technoeconomics.epu.ntua.gr/, Δ/νση: Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 157 73, Ζωγράφου).

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Βιοτεχνολογία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (Ε.Π.Σ.) του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Βιολογίας του Ε.Κ.Π.Α. και του Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated