ΔΠΜΣ «Συμβουλευτική» – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Συμβουλευτική» (Counselling) των Τμημάτων Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Κοινωνικής Εργασίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης προσκαλεί συμπληρωματική εκδήλωση ενδιαφέροντος, για την κάλυψη κενών θέσεων με την εισαγωγή δεκατριών (13) φοιτητών/τριών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Το ανωτέρω ΔΠΜΣ είναι διετές, οδηγεί στην απονομή «Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών» στη «Συμβουλευτική» με τις τρεις προσφερόμενες ειδικεύσεις: «Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση», «Συμβουλευτική Ψυχολογία» και «Συμβουλευτική Κοινωνική Εργασία». Η Ίδρυση του ΔΠΜΣ «Συμβουλευτική» εγκρίθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις προβλεπόμενες διαδικασίες, με την υπ΄ αρ. 259/30-06-2020 απόφαση της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ [ΦΕΚ 2980/20-07-2020, τ.Β’] και ο Κανονισμός λειτουργίας του εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 260/30-06-2020 απόφαση της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ [ΦΕΚ 2924/17-07-2020, τ.Β’].

Με την παρούσα συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα εισαχθούν δεκατρείς (13) φοιτητές/ριες κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 ως εξής:

  • οκτώ (8) για την ειδίκευση «Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση»
  • πέντε (5) για την ειδίκευση «Συμβουλευτική Κοινωνική Εργασία».

Οι ενδιαφερόμενοι/ες, καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας ηλεκτρονικά από 20/7/2022 έως και 26/8/2022. Η αίτηση υποψηφιότητας και τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://eprotocol.uoa.gr

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την προκήρυξη του προγράμματος  παρακάτω.

Share This Post

Recent Posts

ΔΠΜΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του

Read More »

Φυσικοί Πόροι, Γεωπεριβάλλον, Γεωπληροφορική και Γεωργική Μηχανική

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Φυσικοί Πόροι, Γεωπεριβάλλον, Γεωπληροφορική και Γεωργική Μηχανική» του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής (ΑΦΠ&ΓΜ) της Σχολής Περιβάλλοντος

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated