ΔΠΜΣ στην Ηλεκτρονική Ραδιοηλεκτρολογία και στον Ηλεκτρονικό Αυτοματισμό – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 γίνονται δεκτές αιτήσεις υποψηφίων για εγγραφή στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΔΠΜΣ) των Τμημάτων Φυσικής και Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), στις εξής ειδικεύσεις :

 • Ηλεκτρονικής Ραδιοηλεκτρολογίας
 • Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1186/27.06.2022 Απόφαση Τροποποίησης του Κανονισμού του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΦΕΚ 3715/14.07.2022, τ. Β΄) το ως άνω ΔΠΜΣ απονέμει τους εξής μεταπτυχιακούς τίτλους: (α) Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην Ηλεκτρονική Ραδιοηλεκτρολογία (Ρ/Η) (ΜSc in Electronics and Radioelectrology) και (β) Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στον Ηλεκτρονικό Αυτοματισμό (H/A) (MSc in Control and Computing).

Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί: (α) Πτυχιούχοι του Τμήματος Φυσικής του ΕΚΠΑ, καθώς και των Τμημάτων του ΕΚΠΑ συναφούς γνωστικού αντικειμένου με εκείνο του ΔΠΜΣ, β) Πτυχιούχοι Τμημάτων του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με εκείνο του ΔΠΜΣ άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, απόφοιτοι των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) καθώς και Πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Μετά από ειδική απόφαση της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών του ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί και άλλοι Πτυχιούχοι συναφούς γνωστικού αντικειμένου που έχουν επαγγελματική εμπειρία στο χώρο της Ηλεκτρονικής, της Πληροφορικής, των Τηλεπικοινωνιών και του Αυτοματισμού. Μέγιστος αριθμός εισακτέων ετησίως σε κάθε ειδίκευση είναι είκοσι πέντε (25). Στον αριθμό αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται οι απόφοιτοι της μίας ειδίκευσης όταν είναι υποψήφιοι για την άλλη, στην οποία επιλέγονται αυτοδικαίως.

Διαδικασία επιλογής

 • Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών έχει καταρτίσει κατάλογο συναφών μαθημάτων/επιστημονικών αντικειμένων για το ΔΠΜΣ με αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας. Στον κατάλογο αυτό λαμβάνονται υπόψη ο βαθμός πτυχίου, οι βαθμοί στα συναφή μαθήματα, ο βαθμός της πτυχιακής εργασίας, επιστημονικές δημοσιεύσεις, τυχόν συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και σχετική επαγγελματική εμπειρία. Επίσης, οι συστατικές επιστολές και η γνώση ξένων γλωσσών.
 • Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών επικυρώνει την αντιστοίχιση των μαθημάτων του υποψηφίου και προχωρεί στην κατάρτιση πίνακα κατάταξης των υποψηφίων ανά Πανεπιστήμιο, Σχολή και Τμήμα. Από κάθε πίνακα κατάταξης επιλέγονται από την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών οι κορυφαίοι, συνεκτιμώντας το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος προέλευσης.
 • Σε περίπτωση επιλογής μεταπτυχιακού φοιτητή, ο οποίος παρουσιάζει ελλείψεις σε επιμέρους θέματα του επιστημονικού αντικειμένου, όπως αυτές αποτυπώνονται στους καταλόγους συναφών μαθημάτων/γνωστικών αντικειμένων, μπορεί να χρεώνονται, μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών, ορισμένα προπτυχιακά μαθήματα του Τμήματος Φυσικής και του Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών.
 • Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών διατηρεί το δικαίωμα συνέντευξης των υποψηφίων.

Προθεσμίες-Απαραίτητα Δικαιολογητικά
Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους και τα παρακάτω δικαιολογητικά από τη Δευτέρα 19/06/2023 έως και την Παρασκευή 21/07/2023 στην ηλεκτρονική διεύθυνση επιλέγοντας: Αίτηση Υποψηφιότητας σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών.

 1. ΕΝΤΥΠΗ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα). [Κάθε υποψήφιος οφείλει να δηλώσει εάν επιθυμεί την μερική ή την πλήρη φοίτηση]
 2. Αντίγραφο πτυχίου, ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
 3. Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων του υποψηφίου από το βασικό πτυχίο του και ενδεχομένως από άλλα μεταπτυχιακά προγράμματα που παρακολουθεί, ή έχει ολοκληρώσει
 4. Υπεύθυνη δήλωση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας gov.gr, όπου θα αναφέρονται τα μαθήματα για τα οποία είτε αναμένονται αποτελέσματα, είτε για αυτά που πρόκειται να δοθούν στην εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου
 5. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 6. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, εάν υπάρχουν
 7. Δύο (2) συστατικές επιστολές
 8. Επικυρωμένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2
 9. Αναγνώριση τίτλου σπουδών της αλλοδαπής από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 10. Φωτοτυπία δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας, ή διαβατηρίου (σε μορφή JPG ή PDF).
 11. Μία (1) φωτογραφία (τύπου αστυνομικής ταυτότητας)
 12. Αντιστοίχιση μαθημάτων στα οποία έχει εξεταστεί επιτυχώς ο υποψήφιος με αυτά που αναφέρονται στην ΕΝΤΥΠΗ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 13. Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία χρήσιμη για την αξιολόγηση της αίτησής του, π.χ. δημοσιεύσεις, σχετική ερευνητική ή/και επαγγελματική εμπειρία κλπ.
 14. Βεβαίωση του εργοδότη για τον χρόνο της εβδομαδιαίας απασχόλησης, καθώς και βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα (σε περίπτωση υποβολής αίτησης για μερική φοίτηση)

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος (210.727.6754 κα Κων/να Σπυροπούλου , ).

Share This Post

Recent Posts

Virtual Open Day HUA 2024 – 13.06.2024

Virtual Open Day – Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Σχολή Περιβάλλοντος Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών | 13.06.2024 Virtual Open Day – Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Σχολή Περιβάλλοντος Γεωγραφίας

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated