ΔΠΜΣ «Science, Technology, Society» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Τα Τμήματα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης και Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνουν και λειτουργούν Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στο αντικείμενο “Science, Technology, Society—Science and Technology Studies”.

Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι η ανάδειξη καταρτισμένου δυναμικού που θα μπορεί να αναλύει, να ερμηνεύει, να παρεμβαίνει και να διατυπώνει προτάσεις για ζητήματα που σχετίζονται με την επιστήμη και την τεχνολογία χρησιμοποιώντας το εννοιολογικό πλαίσιο, την ορολογία και τις έρευνες στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, με σκοπό την ανάδειξη των βέλτιστων επιλογών σε ζητήματα επιστημονικής και τεχνολογικής πολιτικής, πολιτικής για την έρευνα και την ανάπτυξη, πολιτικής για την καινοτομία στο επιστημονικό και τεχνολογικό επίπεδο, οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής για την επιστήμη και την τεχνολογία, ζητήματα δικαίου και ηθικής των επιχειρήσεων και των άλλων θεσμών της οικονομίας και της κοινωνίας που συμμετέχουν στη διαμόρφωση της επιστήμης και της τεχνολογίας, ζητήματα επιστημονικής και τεχνολογικής πολιτικής για αναδυόμενα επιστημονικά και τεχνολογικά πεδία, όπως η πληροφορική και οι τηλεπικοινωνίες, οι επιστήμες και οι τεχνολογίες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος, η βιολογία, η ιατρική, η βιοτεχνολογία και η βιοϊατρική τεχνολογία.

Το πρόγραμμα αυτό διαμορφώθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ν. 4485/2017, εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και αναμένεται η δημοσίευση σε ΦΕΚ της απόφασης ίδρυσης και του κανονισμού του ΠΜΣ. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του τίτλου ΜΔΕ ορίζεται σε δύο (2) εξάμηνα η ελάχιστη και τέσσερα (4) η μέγιστη. Η παρακολούθηση του Προγράμματος προϋποθέτει την καταβολή τέλους φοίτησης συνολικού ύψους χιλίων (1.000,00) ευρώ (πεντακόσια για κάθε εξάμηνο φοίτησης). Έως το 30% του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης με βάση οικονομικά κριτήρια, σύμφωνα με όσα ορίζει ο Ν. 4485/2017.

Η παρούσα προκήρυξη αφορά την εισαγωγή μέχρι τριάντα έξι (36) φοιτητών/φοιτητριών του προγράμματος για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023. Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, υποχρεούνται να παρακολουθήσουν επιτυχώς δέκα (10) μαθήματα ή επτά (7) μαθήματα και να εκπονήσουν διπλωματική εργασία. Τα μαθήματα διεξάγονται στην αγγλική ή ελληνική γλώσσα.

Για την κατάθεση της αίτησής σας χρειάζεται να συνδεθείτε στην «Υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων ΕΚΠΑ» eprotocol.uoa.gr και να κάνετε ταυτοποίηση με τους κωδικούς του Taxis.

Αφού ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση, συνεχίζετε στο πεδίο Α. Αιτήσεις για φοιτητικά θέματα και συγκεκριμένα στην κατηγορία 05. Αιτήσεις Υποψηφιότητας σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών. Στην ηλεκτρονική αίτηση που εμφανίζεται, συμπληρώνετε τα στοιχεία σας και επισυνάπτετε τα παραπάνω δικαιολογητικά.

Για την κατάθεση της αίτησής σας χρειάζεται να συνδεθείτε στην «Υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων ΕΚΠΑ» eprotocol.uoa.gr και να κάνετε ταυτοποίηση με τους κωδικούς του Taxis. Αφού ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση, συνεχίζετε στο πεδίο Α. Αιτήσεις για φοιτητικά θέματα και συγκεκριμένα στην κατηγορία 05. Αιτήσεις Υποψηφιότητας σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών. Στην ηλεκτρονική αίτηση που εμφανίζεται, συμπληρώνετε τα στοιχεία σας και επισυνάπτετε τα παραπάνω δικαιολογητικά.

Προθεσμία υποβολής της αίτησης και των υπολοίπων δικαιολογητικών από 1 Μαρτίου 2023 έως 30 Ιουνίου 2023.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την προκήρυξη του προγράμματος εδώ.

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο Π.Μ.Σ. με τίτλο «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» για το ακαδ. έτος 2024-2025 21 χρόνια λειτουργίας

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated