ΔΠΜΣ «Πράσινη Ηλεκτρική Ενέργεια: Ευφυείς Τεχνολογίες και Στρατηγικές Διαχείρισης» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Πράσινη Ηλεκτρική Ενέργεια: Ευφυείς Τεχνολογίες και Στρατηγικές Διαχείρισης» στην υπ’ αριθμ. 6-8/7/2021 συνεδρίασή της αποφάσισε την προκήρυξη 30 θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Στο Δ.Π.Μ.Σ. συμμετέχουν:

 • Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών,
 • Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το Δ.Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Διατμηματικού Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Μ.Σ.) ελάχιστης διάρκειας τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων, με 90 ECTS. Η έναρξη των μαθημάτων του Δ.Π.Μ.Σ. θα γίνει την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου 2021.

Το Δ.Π.Μ.Σ. λειτουργεί χωρίς δίδακτρα.

Συμμετέχουσες Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι των Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Μηχανολόγων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών και πτυχιούχοι Τμημάτων Φυσικής της ημεδαπής ή ισότιμων και αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής, καθώς και αποφοίτων Τμημάτων ΤΕΙ Ηλεκτρολογίας, Τηλεπικοινωνιών, Ηλεκτρονικών, Υπολογιστών και Πληροφορικής.

Ως απόφοιτοι των προαναφερθέντων Τμημάτων ΤΕΙ, νοούνται πλέον και οι απόφοιτοι των Τμημάτων αυτών, με τον τίτλο που έχουν μετά την εφαρμογή του Νόμου 4610/2019. Επίσης, δεκτοί γίνονται: α) απόφοιτοι Τμημάτων Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Μηχανικών Περιβάλλοντος και απόφοιτοι της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (ΣΕΜΦΕ) και Τμημάτων Μαθηματικών της ημεδαπής ή ισοτίμων και αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής, β) απόφοιτοι διαφόρων Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών Σχολών ή Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισοτίμων και αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής. Λόγω του ότι για πρώτη χρονιά εφαρμόζεται η αναδιαμόρφωση του Δ.Π.Μ.Σ., ο κατάλογος των απόφοιτων των Σχολών/Τμημάτων της κατηγορίας (β), που θα γίνονται δεκτοί στην παρούσα προκήρυξη, θα καθοριστεί με απόφαση της Ε.Δ.Ε., σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών των υποψηφίων. Για τις προαναφερθείσες κατηγορίες εισακτέων (α) και (β) ορίζεται η υποχρέωση, κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών τους σπουδών, να εγγραφούν και να ολοκληρώσουν επιτυχώς τουλάχιστον δύο μέχρι έξι επιπλέον μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών (του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή/και του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών) που θα ορίζονται κατά περίπτωση από την Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ.

Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι των προαναφερθέντων Τμημάτων, που δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής υποψηφιότητας, για τυπικούς λόγους (π.χ. μη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εξετάσεων).

Χρονική διάρκεια

Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών είναι 3 (τρία) ακαδημαϊκά εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου εκπόνησης της ΜΔΕ. Η ανώτατη διάρκεια φοίτησης στο Δ.Π.Μ.Σ. ανέρχεται στα 6 (έξι) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Δικαιολογητικά υποψηφιότητας:

Η διαδικασία επιλογής μεταπτυχιακού φοιτητή προβλέπει την υποβολή από κάθε υποψήφιο των κάτωθι δικαιολογητικών μέχρι 12 Σεπτεμβρίου 2021, μέσω της δικτυακής πύλης: https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#:

 1. Αίτηση (η οποία βρίσκεται στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση)
 2. Βιογραφικό σημείωμα.
 3. Έκθεση ενδιαφερόντων σε σχέση με την επιστημονική περιοχή του Δ.Π.Μ.Σ.
 4. Αποδεικτικά στοιχεία επαρκούς γνώσης ξένης γλώσσας.
 5. Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές (οδηγίες για την κατάθεση των συστατικών επιστολών βρίσκονται στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση).
 6. Τίτλους Σπουδών, αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας όλων των ετών φοίτησης, αντίγραφα πιθανόν ερευνητικών εργασιών. Προϋπόθεση για την επιλογή μεταπτυχιακού φοιτητή είναι να έχει:
 7. Για τους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και Τεχνολογίας Υπολογιστών να έχουν ελάχιστο βαθμό διπλώματος έξη και 5/10 (6.5) ή ισοδύναμο αυτού και μέγιστο χρόνο λήψης διπλώματος 8 χρόνια.
 8. Για όλους τους άλλους αποφοίτους Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών να έχουν ελάχιστο βαθμό διπλώματος έξη και 5/10 (6.5) ή ισοδύναμο αυτού και μέγιστο χρόνο λήψης διπλώματος 7.5 χρόνια.
 9. Για τους Φυσικούς να έχουν ελάχιστο βαθμό πτυχίου έξη και 5/10 (6.5) ή ισοδύναμο αυτού και μέγιστο χρόνο λήψης διπλώματος 6.5 χρόνια.
 10. Για τους αποφοίτους Τμημάτων ΤΕΙ να έχουν ελάχιστο βαθμό διπλώματος επτά (7) ή ισοδύναμο αυτού και μέγιστο χρόνο λήψης διπλώματος 6.5 χρόνια.
 11. Σε περίπτωση μικρών αποκλίσεων από τις προηγούμενες προϋποθέσεις η Σ.Ε./ΕΑΥ θα εισηγείται για την αποδοχή της υποψηφιότητας κατόπιν συνέντευξης με τον υποψήφιο και συνεκτιμώντας πρόσθετα στοιχεία του φακέλου του (πιθανή ερευνητική (δημοσιεύσεις)/επαγγελματική εμπειρία, σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ, συνεκτίμηση της προσωπικότητας, της επιστημονικής συγκρότησης και των συστατικών επιστολών).

Υποψήφιοι που υποβάλλουν αίτηση για μεταπτυχιακές σπουδές καταθέτουν στο Τμήμα επικυρωμένα και μεταφρασμένα τα πιστοποιητικά και τους τίτλους σπουδών. Για την εγγραφή τους απαιτείται η ισοτιμία και αντιστοιχία των τίτλων τους από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

 1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου
 2. Μία πρόσφατη φωτογραφία
 3. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρεί ο υποψήφιος ότι ενισχύει την υποψηφιότητά του

Πληροφορίες:

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται:

 1. στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://greenpower.upatras.gr/
 2. από τη Γραμματεία του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών τηλ.: 2610996422
  e-mail:
 3. από τον Δ/ντή του Προγράμματος, Α. Αλεξανδρίδη, τηλ.: 2610996404, e-mail:

Share This Post

Recent Posts

Virtual Open Day HUA 2024 – 13.06.2024

Virtual Open Day – Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Σχολή Περιβάλλοντος Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών | 13.06.2024 Virtual Open Day – Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Σχολή Περιβάλλοντος Γεωγραφίας

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated