ΔΠΜΣ «Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές της στη Χημική Βιομηχανία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν από την Παρασκευή 16 Ιουνίου 2023 μέχρι και την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2023 ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας μέσω του https://eprotocol.uoa.gr/ τα ακόλουθα δικαιολογητικά επιλέγοντας: 05. Αίτηση Υποψηφιότητας σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών. Αιτήσεις που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε άλλον τρόπο δεν θα γίνονται δεκτές.

 • Αίτηση υποψηφιότητας, (εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα του Τμήματος)
 • Αντίγραφο πτυχίου, ή Βεβαίωση περάτωσης σπουδών,
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων,
 • Βιογραφικό σημείωμα,
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν, καθώς και ανακοινώσεις σε συνέδρια
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν,
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας,
 • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, εάν υπάρχει,
 • Δύο συστατικές επιστολές, (Σε περίπτωση που δεν συμπεριληφθούν στην αίτηση υποψηφιότητας θα αποσταλούν στο )

Για τους/ις φοιτητές/τριες από ιδρύματα της αλλοδαπής ακολουθείται η ακόλουθη διαδικασία αναγνώρισης του πτυχίου τους, εκτός αν προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Διαδικασία

Η ΕΠΣ ορίζει επιτροπή αρμόδια να διαπιστώσει εάν ένα ίδρυμα της αλλοδαπής ή ένας τύπος τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής είναι αναγνωρισμένα. Προκειμένου να αναγνωριστεί ένας τίτλος σπουδών πρέπει:

 • το ίδρυμα που απονέμει τους τίτλους να συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των αλλοδαπών ιδρυμάτων, που τηρεί και επικαιροποιεί ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.,
 • ο/η φοιτητής/τρια να προσκομίσει βεβαίωση τόπου σπουδών, η οποία εκδίδεται και αποστέλλεται από το πανεπιστήμιο της αλλοδαπής. Αν ως τόπος σπουδών ή μέρος αυτών βεβαιώνεται η ελληνική επικράτεια, ο τίτλος σπουδών δεν αναγνωρίζεται, εκτός αν το μέρος σπουδών που έγιναν στην ελληνική επικράτεια βρίσκεται σε δημόσιο Α.Ε.Ι.

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας του ΕΚΠΑ στο τηλέφωνο 2107274386, 7274098.

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο Π.Μ.Σ. με τίτλο «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» για το ακαδ. έτος 2024-2025 21 χρόνια λειτουργίας

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated