ΔΠΜΣ «Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία & τις Μεταφορές» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και το Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής οργανώνουν σε συνεργασία Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με Tίτλο «Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία & τις Μεταφορές» και Αγγλικό Τίτλο «New Technologies in Shipping and Transport» το οποίο και οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.M.Σ) και καλούν τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση για ένταξή τους, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 στο νέο τμήμα με έναρξη σπουδών για το Χειμερινό Εξάμηνο τον Οκτώβριο 2021 με νέο αναμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών ΦΕΚ 3080/Β/24‐07‐2020.

Ο αριθμός των εισακτέων ανά έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 60 μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες πλήρους φοίτησης οι οποίοι καταβάλουν τέλη φοίτησης.

Το Πρόγραμμα διαρκεί τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος που απαιτείται για την εκπόνηση και υποβολή προς κρίση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών καθώς και η  δυνατότητα μερικής φοίτησης και προσωρινής αναστολής των σπουδών καθορίζονται στον Κανονισμό Σπουδών του Π.Μ.Σ.

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών και η επιτυχής εκπόνηση και κρίση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτούνται ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Ως κύρια γλώσσα διδασκαλίας και εξέτασης των μαθημάτων ορίζεται η Ελληνική. Η γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι η Ελληνική ή Αγγλική Γλώσσα.

Στο πλαίσιο του ΔΠΜΣ «Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές» απονέμεται Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών από κοινού από τα δύο Ιδρύματα στις εξής Ειδικεύσεις:

 1. Επιχειρησιακή Διαχείριση στη Ναυτιλία και την Εφοδιαστική Αλυσίδα – Logistics (Operational Management in Shipping and Supply Chain – Logistics) Απευθύνεται κυρίως σε απόφοιτους Οικονομικών & Διοικητικών Επιστημών και Πληροφορικής, και στοχεύει στην παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογίας, λειτουργικών εργαλείων στο πεδίο της Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές
 2. Τεχνολογία και Αυτοματισμοί στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές (Technology of Automation in Shipping and Transportation) Απευθύνεται κυρίως σε απόφοιτους Τεχνικής και Θετικής κατεύθυνσης, και στοχεύει στην παραγωγή και μετάδοση γνώσεων και τεχνογνωσίας σε θέματα ναυτικού αυτοματισμού και τεχνολογίας στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές

Το Π.Μ.Σ. στοχεύει στη χρήση των νέων τεχνολογιών αυτοματισμού, καθώς και των σύγχρονων μεθόδων διοίκησης, στη διαχείριση πλοίων και ναυτιλιακών εργασιών.

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος τα Ναυτιλιακά Στελέχη θα μπορούν να αξιοποιούν, προς όφελός της ναυτιλιακής βιομηχανίας, τα σύγχρονα εργαλεία και τις μεθοδολογίες που προσφέρουν οι επιστήμες του μάνατζμεντ, της πληροφορικής, των επικοινωνιών καθώς και των συστημάτων ελέγχου.

Στο Διιδρυματικό Π.Μ.Σ., που οδηγεί στην απονομή του ΔΜΣ., γίνονται δεκτοί, ανάλογα με την κατεύθυνση, υποψήφιοι/ες οι οποίοι/ες είναι Πτυχιούχοι Τμημάτων Μηχανικών, Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας και Πληροφορικής Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) ,ή αντίστοιχων με τα αναφερόμενα Τμήματα, της ημεδαπής και Πτυχιούχοι αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής (σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρο 34 του Ν.4485/2017). Επίσης, στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού Α.Ε.Ν. (Ά Πλοίαρχοι και Ά Μηχανικοί), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μετά από παρακολούθηση προπαρασκευαστικών εντατικών μαθημάτων (3 μαθήματα).

Η αξιολόγηση και η επιλογή των υποψηφίων γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα με βάση το άρθρο 34 (1,2) του Ν.4485/2017.

Η υποβολή των αιτήσεων εισαγωγής και των δικαιολογητικών εγγραφών για το Χειμερινό Εξάμηνο 2021-2022 πραγματοποιείται με τον ακόλουθο τρόπο:

με σκαναρισμένα έγγραφα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο email:

και προσκόμιση των πρωτοτύπων όσων χρειάζονται (Αίτησης και Υπεύθυνης Δήλωσης) σε χρονικό διάστημα που θα οριστεί από τη γραμματεία του ΠΜΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση και πλήρη φάκελο στοιχείων μέχρι τη Κυριακή 05 Σεπτεμβρίου 2021

Τηλέφωνα Επικοινωνίας : 210 5381327, Κιν. 6955442092

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τον φάκελο της υποψηφιότητας είναι τα εξής:

 1. Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας
  * το έντυπο της αίτησης παρέχεται στη Γραμματεία και στο δικτυακό τόπο του Π.Μ.Σ
 2. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική δραστηριότητα του υποψηφίου
 3. Φωτοτυπία πτυχίου/διπλώματος ή Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών
  * τίτλοι που προέρχονται από Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται απαραίτητα από αντίστοιχη αναγνώριση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων στο οποίο θα αναγράφεται ο βαθμός του πτυχίου ή διπλώματος
 5. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν
 6. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
 7. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 8. Δύο συστατικές επιστολές
  * μπορεί να προέρχονται από μέλη ΔΕΠ/ΕΠ, εργοδότη κλπ.
 9. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2 και άνω
 10. Υπεύθυνη Δήλωση (Επικυρωμένη από ΚΕΠ) ότι τα έγγραφα που προσκομίζονται με την αίτηση σας για τον φάκελο υποψηφιότητάς σας είναι αληθή και πιστά αντίγραφα των πρωτοτύπων.
  *το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης παρέχεται και στο δικτυακό τόπο του Π.Μ.Σ
 11. Πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας
 12. Κάθε άλλο έργο ή δραστηριότητα που μπορεί να ενισχύσει την επιλογή του υποψηφίου

Η αίτηση, η υπεύθυνη Δήλωση και τα ηλεκτρονικά αντίγραφα των δικαιολογητικών
κατατίθενται στο Site του ΠΜΣ http://ntst-aegean.uniwa.gr/dikaiologitika.

Αποδεικτικά Γνώσης Ξένης Γλώσσας αποδεκτά για την επιλογή του υποψηφίου στο ΔΠΜΣ είναι:

 • Πιστοποιητικά επιπέδου τουλάχιστον First Certificate Cambridge ή Michigan για τα Αγγλικά ή αντίστοιχα για τις άλλες γλώσσες και αντίστοιχου επιπέδου με αυτά από Πιστοποιημένους Εξεταστικούς Οργανισμούς Γλωσσομάθειας (ESOL,TOIEC,TOEFL, κ.α.)που είναι αποδεκτά από το ΑΣΕΠ
 • Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας που εκδίδονται από το Υπουργείο Παιδείας
 • Πτυχίο (Προπτυχιακό ή Μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα) από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο του Εξωτερικού και Ειδικότερα της Ε.Ε.
 • Πτυχίο Ελληνικού Πανεπιστημίου σχετικό με Ξένες Γλώσσες (π.χ. Αγγλικής Φιλολογίας κ.α.).

Κριτήρια Επιλογής Υποψηφίων

Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια τα οποία ορίζονται από την ΕΔΕ/ΣΕ του ΔΠΜΣ:

 1. Βαθμός πτυχίου /διπλώματος συναφές με το γνωστικό αντικείμενο (20%)
 2. Αναλυτική Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα, που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ (μέσος όρος βαθμολογίας) (20%)
 3. Επίδοση στην Διπλωματική Εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών (10%)
 4. Πιστοποιημένη γνώση της ξένης γλώσσας, κυρίως Αγγλικής γλώσσας, ως απαραίτητη προϋπόθεση σε επίπεδο που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος (10%)
 5. Ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του ΠΜΣ, (10%)
 6. Δημοσιεύσεις και συγγραφική δραστηριότητα αν υπάρχει (10%)
 7. Συστατικές επιστολές (10%)
 8. Προφορική συνέντευξη (10%)

Διαδικασία Αξιολόγησης και Επιλογή Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Με βάση τα θεσπισθέντα κριτήρια, η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει τον Πίνακα Αξιολόγησης των υποψηφίων και τον καταθέτει προς έγκριση στην Ε.Δ.Ε.. Ειδικότερα:

α) Η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει αρχικά έναν πλήρη κατάλογο όσων έχουν υποβάλει αίτηση.
β) Απορρίπτει τους/τις υποψηφίους/ες που δεν πληρούν τα ελάχιστα τυπικά κριτήρια
γ) Καλεί σε συνέντευξη όσους/ες υποψηφίους/ες πληρούν τα ελάχιστα τυπικά κριτήρια (1,2,3,4,5,6). Η συνέντευξη πραγματοποιείται από τα Μέλη της οικείας Επιτροπής Επιλογής.
δ) Ιεραρχεί βαθμολογικά τους/τις υποψηφίους/ες και εισηγείται την τελική επιλογή.
ε) Καταρτίζει τον τελικό πίνακα επιλογής. Ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων/ουσων εγκρίνεται και επικυρώνεται από την Ε.Δ.Ε. και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ.

Με την ολοκλήρωση της περιόδου άσκησης και εξέτασης τυχόν ενστάσεων από τους υποψηφίους σχετικά με τη σειρά κατάταξής τους, η Συντονιστική Επιτροπή συντάσσει τον τελικό πίνακα επιλογής επιτυχόντων ή /και επιλαχόντων υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών και τον υποβάλλει στην Ε.Δ.Ε.. Μετά την επικύρωση του ανωτέρου πίνακα από την Ε.Δ.Ε. ανακοινώνονται οι περίοδοι εγγραφών καθώς και οι τρόποι καταβολής των τελών φοίτησης (σε επιμέρους δόσεις).

Εγγραφή επιλεγέντων/εισων στο ΠΜΣ

Οι επιλεγέντες/εισες εγγράφονται στο ΠΜΣ εντός της προθεσμίας που ανακοινώνεται από τη Γραμματεία προσκομίζοντας για την εγγραφή τους τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην ανακοίνωση.

Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών/τριων, θα κληθούν αν υπάρχουν, οι επιλαχόντες/ουσες, με βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα, να εγγραφούν στο Πρόγραμμα. Όσοι εξ αυτών δεν εγγράφονται εμπρόθεσμα χάνουν το δικαίωμα εγγραφής στο ΔΠΜΣ, εκτός και αν επικαλεστούν λόγους ανωτέρας βίας ή σοβαρής ασθένειας. Στην
περίπτωση αυτή η Συντονιστική Επιτροπή κρίνει τους λόγους που επικαλούνται οι υποψήφιοι και αποφασίζει σχετικά.

Πλέον του αριθμού των επιτυχόντων κατά τη διαδικασία επιλογής φοιτητών, γίνονται δεκτοί στο ΔΠΜΣ, ως υπεράριθμοι,

 • Ένας πτυχιούχος υπότροφος του ΙΚΥ, εφόσον η υποτροφία του είναι σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ
 • Επίσης Μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 8 άρθρο 34 Ν.4485/2017, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι (ένας/μία ανά ΔΠΜΣ και ανά έτος) μετά από αίτησή τους σε ΔΠΜΣ Τμήματος του Ιδρύματος που υπηρετούν συναφούς αντικειμένου με τον τίτλο σπουδών τους και του έργου που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

Δίδακτρα

Οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες υποχρεούνται στην καταβολή τελών φοίτησης. Το ύψος των προβλεπόμενων τελών φοίτησης για το σύνολο του προγράμματος καθορίζεται στο ποσό των 3.000 ευρώ.

Παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής καταβολής τους η πρώτη δόση κατά την εγγραφή του/της φοιτητή/τριας και η δεύτερη δόση στην έναρξη του 2ου εξαμήνου κλπ στις ημερομηνίες που ορίζονται από τη Γραμματεία.

Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Ιδρύματος Συντονισμού ο οποίος είναι αρμόδιος για τη διαχείρισή τους (ΕΛΚΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ).

Οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες οφείλουν να εξοφλούν εγκαίρως όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Τέλη φοίτησης που έχουν ήδη καταβληθεί, δεν επιστρέφονται. Απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης καθώς και χορήγηση ολικής ή μερικής υποτροφίας βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων παρέχεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Σπουδών του Π.Μ.Σ. κατ’ εφαρμογή όσων ορίζονται στο άρθρο 35 του ν.4485/2017 (Α΄/ 114) όπως ισχύει.

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Στρατηγικό Μάρκετινγκ» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη συνέχιση της λειτουργίας του Αγγλόφωνου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Στρατηγικό

Read More »

ΔΠΜΣ «Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Οι παρακάτω Σχολές του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ): Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής,

Read More »

ΠΜΣ «Φορολογική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 15ου κύκλου για Νέους Πτυχιούχους και του 16ου κύκλου για Στελέχη Επιχειρήσεων και

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated