ΔΠΜΣ «Λογιστική και Ελεγκτική» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Τα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών και Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ανακοινώνουν την έναρξη της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητριών και φοιτητών, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Λογιστική και Ελεγκτική».

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Τραπεζικής, Οικονομικών, Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Διοίκησης, Πολυτεχνικών και Θετικών Επιστημών ΑΕΙ και ΤΕΙ καθώς και Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών της ημεδαπής ή των αντίστοιχων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων το πτυχίο έχει αναγνωριστεί από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.). Για τους αλλοδαπούς υποψήφιους επιβάλλεται να γνωρίζουν επαρκώς την Ελληνική γλώσσα (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2083/92).

Για την λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση δώδεκα (12) μαθημάτων, τα οποία κατανέμονται σε τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα και συγκεντρώνουν αθροιστικά 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Από το 2018, το Δ.Π.Μ.Σ. είναι αναγνωρισμένο και πιστοποιημένο από το Association of Char-tered Certified Accountants (ACCA) της Μεγάλης Βρεταννίας. Στους αποφοίτους του ΔΠΜΣ που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις επαγγελματικές εξετάσεις απόκτησης της διεθνούς πιστοποίησης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή του ACCA προβλέπεται απαλλαγή εξέτασης εννέα διδακτικών ενοτήτων (μαθημάτων).

Η διεξαγωγή των μαθημάτων γίνεται αποκλειστικά Σαββατοκύριακο. Από το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 δίνεται η δυνατότητα της εξ αποστάσεως συμμετοχής των φοιτητών σε τμήμα των διαλέξεων που θα υλοποιούνται μέσω πλατφόρμας εξ ’αποστάσεως εκπαίδευσης σε ποσοστό που ορίζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της Νομοθεσίας. Στις περιπτώσεις διαλέξεων με φυσική παρουσία, αυτές πραγματοποιούνται στις αίθουσες διδασκαλίας και τα εργαστήρια των δύο Τμημάτων: Βόλος – Τμήμα Οικονομικών Επιστημών-κτίριο Ματσάγγου και Λάρισα -Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

Τα δίδακτρα ανέρχονται στις 4.200€ με δυνατότητα εκπτώσεων ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής.
Στα πλαίσια επιβράβευσης της Αριστείας με κριτήριο το βαθμό Πτυχίου προβλέπεται μείωση διδάκτρων στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων, οι οποίοι μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες έχουν υποβάλλει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του προγράμματος, πραγματοποιείται σε δύο φάσεις: Η πρώτη φάση αφορά στον έλεγχο των τυπικών προσόντων των υποψηφίων, που κατέθεσαν έγκαιρα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, και η δεύτερη φάση περιλαμβάνει την διαδικασία των συνεντεύξεων. Με βάση τον έλεγχο των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων και τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων, η Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών καταρτίζει κατάλογο των επιτυχόντων και επιλαχόντων του Δ.Π.Μ.Σ.λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στη Γραμματεία και στα e-mail των υποψηφίων.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές.

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τον τρόπο υποβολής της αίτησης συμμετοχής, την καταβολή των διδάκτρων, τα μαθήματα του προγράμματος, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://accaud.uth.gr

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων αποκλειστικά ηλεκτρονικά: 10/4/2022 έως 22/7/2022

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την προκήρυξη του προγράμματος παρακάτω.

Share This Post

Recent Posts

ΔΠΜΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του

Read More »

Φυσικοί Πόροι, Γεωπεριβάλλον, Γεωπληροφορική και Γεωργική Μηχανική

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Φυσικοί Πόροι, Γεωπεριβάλλον, Γεωπληροφορική και Γεωργική Μηχανική» του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής (ΑΦΠ&ΓΜ) της Σχολής Περιβάλλοντος

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated