Δ.Π.Μ.Σ. «Γλώσσες, Επικοινωνία και Διοίκηση Υπηρεσιών Εκπαίδευσης στο σύγχρονο κοινωνικό, οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Γλώσσες, Επικοινωνία και Διοίκηση Υπηρεσιών Εκπαίδευσης στο σύγχρονο κοινωνικό, οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον» των Τμημάτων Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής και Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη συνεδρίαση με αριθμ. 15/04-6-2021 αποφάσισε την προκήρυξη για εισαγωγή στο πρόγραμμα τριάντα πέντε (35) πτυχιούχων στις εξής ειδικεύσεις:

Ειδίκευση Α΄: «Διδακτική των Γλωσσών και Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες σε πολύγλωσσα και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα»

Η ειδίκευση πραγματεύεται και αναλύει ζητήματα Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών/Πολιτισμών, αξιολόγησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και σύγχρονων εκπαιδευτικών τεχνολογιών.

Ειδίκευση Β΄: «Διοίκηση Υπηρεσιών Εκπαίδευσης σε πολύγλωσσα και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα»

Η ειδίκευση πραγματεύεται και αναλύει ζητήματα της Διοίκησης Υπηρεσιών Εκπαίδευσης, της διοίκησης και ηγεσίας των ανθρωπίνων πόρων και εξέλιξης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας.

Οι υποψήφιοι/ ες που έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για να παρακολουθήσουν το Δ.Π.Μ.Σ. είναι:

 1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής
 2. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α’ 80).
 3. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν.4485/2017, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ’ έτος ανά Π.Μ.Σ., που οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών και η φοίτηση είναι υποχρεωτική.

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική.

Ημέρες διδασκαλίας: Τετάρτη και Πέμπτη απογευματινές ώρες. Θα υπάρχει και η δυνατότητα της εξ αποστάσεως παρακολούθησης.

Το τέλος φοίτησης ανέρχεται στο ποσό των 2.100€, κατανεμημένο σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις στην αρχή κάθε εξαμήνου.

Σε περίπτωση επαναφοράς των περιοριστικών μέτρων για τον Covid-19, δεν θα διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία του προγράμματος.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν είναι:
 • Υπόμνημα περιγραφής στόχων: Υπόμνημα 250 – 350 λέξεων, στο οποίο να περιγράφονται τα κίνητρα και οι στόχοι του υποψήφιου για τη συμμετοχή του στο συγκεκριμένο Δ.Π.Μ.Σ.
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος (Οι ελληνικοί τίτλοι σπουδών καταθέτονται σε απλό φωτοαντίγραφο. Οι τίτλοι της αλλοδαπής καταθέτονται σε απλό φωτοαντίγραφο συνοδευόμενοι από επικυρωμένη μετάφραση πρωτότυπη ή φωτοαντίγραφο αυτής.)
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας ή παράρτημα διπλώματος προπτυχιακών σπουδών (Οι ελληνικοί τίτλοι σπουδών καταθέτονται σε απλό φωτοαντίγραφο. Οι τίτλοι της αλλοδαπής καταθέτονται σε απλό φωτοαντίγραφο συνοδευόμενοι από επικυρωμένη μετάφραση πρωτότυπη ή φωτοαντίγραφο αυτής.)
 • Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (όπου απαιτείται)
 • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας στην αγγλική γλώσσα επιπέδου τουλάχιστον Β2. Οι ελληνικοί τίτλοι σπουδών κατατίθενται σε απλό φωτοαντίγραφο (πχ. Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας). Οι τίτλοι της αλλοδαπής κατατίθενται σε απλό φωτοαντίγραφο συνοδευόμενοι από επικυρωμένη μετάφραση πρωτότυπη ή φωτοαντίγραφο αυτής (πχ Cambridge, Michigan κ.λπ.).
 • Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 • Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες

Σημείωση: Γίνονται δεκτά τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας τα οποία έχει εγκρίνει το Α.Σ.Ε.Π. και περιλαμβάνονται στο Προσοντολόγιο.

Τεκμαίρεται η γλωσσομάθεια και με την κατάθεση: (α) Πτυχίου Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής, (β) Προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής που έχει εκπονηθεί στην αγγλική γλώσσα, (γ) Απολυτήριο ή τίτλο ισότιμό των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.

Διευκρινίζεται ότι η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (Π.Δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας.

Προαιρετικά, μπορούν επίσης εάν υπάρχουν, να κατατεθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Αντίτυπο πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας.
 • Αντίτυπα δημοσιευμάτων.
 • Πρόσθετοι τίτλοι σπουδών
 • Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας άλλων ξένων γλωσσών εκτός της Αγγλικής
 • Αποδεικτικά άλλων ερευνητικών ή επιμορφωτικών δραστηριοτήτων
 • Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας
 • Συστατικές επιστολές
Προθεσμία Υποβολής

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά το διάστημα από 01 Σεπτεμβρίου 2021 έως 20 Σεπτεμβρίου 2021 στη διεύθυνση: https://dpms.frl.auth.gr/submission2021 (η σελίδα θα είναι ενεργή από 01/09/2021)

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων περιλαμβάνουν:

 • Βαθμός Πτυχίου/Διπλώματος: 30%
 • Υπόμνημα περιγραφής στόχων: 10%
 • Πτυχιακή/διπλωματική εργασία ή/και άλλες εργασίες, εφόσον είναι σχετικές με το αντικείμενο του ΔΠΜΣ: 5%
 • Γνώση της αγγλικής γλώσσας, σε επίπεδο ανώτερο του Β2: 5%
 • Γνώση δεύτερης ή και άλλης ξένης γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2: 5% (2,5% για κάθε γλώσσα και μέχρι δύο γλώσσες). Για την απόδειξη του επιπέδου γλωσσομάθειας ισχύουν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω.
 • Δημοσιεύσεις: 5%
 • Πρόσθετοι τίτλοι σπουδών: 5%
 • Άλλη δραστηριότητα: 5% (όπως η τεκμηριωμένη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, σε επιμορφώσεις, σε θερινά σχολεία, αλλά και η συμμετοχή σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών Erasmus, κ.ά.)
 • Συνέντευξη από αρμόδια Επιτροπή: 30%

Βάση εισαγωγής θεωρείται το 60%.

Η διαδικασία εξέτασης και επιλογής των υποψηφίων, κατόπιν απόφασης της Ε.Δ.Ε., γίνεται από Τριμελή Επιτροπή Εξέτασης και Επιλογής απαρτιζόμενη από μέλη Δ.Ε.Π. που συμμετέχουν στο Δ.Π.Μ.Σ.

Η Τριμελής Επιτροπή Επιλογής ελέγχει τα δικαιολογητικά, απορρίπτει όσους/όσες δεν πληρούν τα κριτήρια που έχουν καθοριστεί από την Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. και καλεί τους/τις προκρινόμενους/ες υποψηφίους/ιες σε συνέντευξη.

Οι ημερομηνίες συνέντευξης θα ανακοινωθούν μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών στην ιστοσελίδα του προγράμματος. (http://dpms.frl.auth.gr/)

Share This Post

Recent Posts

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ ΤΑ ΔΕΚΑΧΡΟΝΑ ΤΟΥ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΘΕΡΙΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Στο Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου, στη βόρεια πλαγιά της Ακρόπολης, στην Πλάκα, θα εορταστεί η επέτειος των δέκα χρόνων από την ίδρυση του Διεθνούς Θερινού

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated