ΔΠΜΣ «Γεωπληροφορική» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής (ΑΤΜ-ΜΓ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, σε συνεργασία με τις Σχολές Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜ&ΜΥ) και Μεταλλειολόγων – Μεταλλουργών Μηχανικών (ΜΜΜ), καλούν τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για τη συμμετοχή τους στο ΔΠΜΣ Γεωπληροφορική για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Το ΔΠΜΣ Γεωπληροφορική έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα διεθνοποίησης των μεταπτυχιακών σπουδών του ΕΜΠ με σκοπό τη συμμετοχή φοιτητών και από το εξωτερικό, καθώς και την προβολή των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δράσεων του ΕΜΠ. Το έργο “Υποστήριξη Δράσεων Διεθνοποίησης Μεταπτυχιακών Σπουδών Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου” (MIS 5161485) συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΚΤ μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”. Στο πλαίσιο αυτό, με την υλοποίηση των δράσεων η διδασκαλία θα πραγματοποιείται αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα.

Το ΔΠΜΣ “Γεωπληροφορική”, για το ακαδημαϊκό έτος 2023–2024, θα απορροφήσει κατ’ ελάχιστον είκοσι (20) Μεταπτυχιακούς Φοιτητές. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει ως ο νόμος ορίζει με συνεκτίμηση των προσόντων τους όπως αυτά προκύπτουν από τα στοιχεία που υποβάλλονται, όπως είναι ο βαθμός διπλώματος/πτυχίου, η συνάφεια με το επιστημονικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ, η τεκμηρίωση του ενδιαφέροντός τους για αυτό, η εμπειρία τους, η γνώση της αγγλικής γλώσσας και οι δεξιότητες πληροφορικής, και οι συστατικές επιστολές. Είναι πιθανόν υποψήφιοι να κληθούν και σε προσωπική συνέντευξη, το αποτέλεσμα της οποίας θα συμπληρώσει την εικόνα για την
προσωπικότητα και καταλληλότητα των υποψηφίων και την ικανότητά τους για μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά (σε μορφή pdf) τα παρακάτω δικαιολογητικά, στη Γραμματεία της Σχολής Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής, στο e-mail: , μέσω WeTransfer, έως και την Παρασκευή 21 Ιουλίου 2023.

Επισυνάπτεται η προκήρυξη του προγράμματος παρακάτω:

Share This Post

Recent Posts

ΔΠΜΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του

Read More »

Φυσικοί Πόροι, Γεωπεριβάλλον, Γεωπληροφορική και Γεωργική Μηχανική

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Φυσικοί Πόροι, Γεωπεριβάλλον, Γεωπληροφορική και Γεωργική Μηχανική» του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής (ΑΦΠ&ΓΜ) της Σχολής Περιβάλλοντος

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated