ΔΠΜΣ «Εφαρμοσμένη – Κλινική Κοινωνιολογία και Τέχνη» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η φιλοσοφία του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Εφαρμοσμένη-Κλινική Κοινωνιολογία και Τέχνη», βασίζεται στις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης, της κοινωνικής ενδυνάμωσης, της χειραφέτησης και της συλλογικής δράσης. Σε μια εποχή, όπως η σημερινή, της αυξανόμενης αβεβαιότητας, των κοινωνικών κρίσεων και των κοινωνικών συγκρούσεων, εμφανίζονται νέες και επείγουσες ανάγκες για δημιουργική, κοινωνική και καλλιτεχνική παρέμβαση, για νέα συμμετοχικά εργαλεία έρευνας και σχεδιασμού. Το Δ.Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένη – Κλινική Κοινωνιολογία και Τέχνη», μέσω της θεωρητικής και της εργαστηριακής εκπαίδευσης των φοιτητών/τριών, στοχεύει στην ανάπτυξη αυτών των νέων συμμετοχικών εργαλείων με προσανατολισμό στην κριτική προσέγγιση, την κοινωνική αλλαγή, και την καλλιτεχνική πρακτική. Η καλλιτεχνική πρακτική συλλαμβάνεται μέσα από την εφαρμοσμένη έρευνα και μια βιωματική διαδικασία που αναδεικνύει το εικαστικό αντικείμενο ως αντικείμενο συνάντησης ανθρώπων, και όχι ως απλή καλλιτεχνική δεξιοτεχνία.

Ερευνητικά αντικείμενα του ΔΠΜΣ
Αντικείμενα του Διατμηματικού Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών: α) στον σχεδιασμό και την υλοποίηση κοινωνικών και καλλιτεχνικών παρεμβάσεων που στοχεύουν στην κοινωνική ένταξη κοινωνικών ομάδων σε διακινδύνευση ή/και αντιμέτωπων με ιδιαίτερες κοινωνικές, ψυχολογικές και άλλες προκλήσεις, β) στην απόκτηση ειδικών επιστημονικών ικανοτήτων στην κοινωνική εμψύχωση, την κοινωνική διαμεσολάβηση, τον συντονισμό και τη δικτύωση κοινωνικών ομάδων, φορέων, οργανώσεων και άλλων συλλογικοτήτων, γ) στην απόκτηση ειδικών επιστημονικών δεξιοτήτων, στην συνεργατική και την συμμετοχική μεθοδολογία, και δ) στον σχεδιασμό και την υλοποίηση καινοτόμων μεθόδων στην εκπαιδευτική και παιδαγωγική πράξη. Οι απόφοιτοι/ες θα μπορούν να εργαστούν σε δομές και οργανισμούς, οργανώσεις και φορείς πρόληψης, κοινωνικής διαμεσολάβησης, θεραπείας και επανένταξης.

Συνεργάζονται τα Τμήματα

 • Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου με έδρα τη Μυτιλήνη.
 • Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τη Φλώρινα.

Αριθμός εισακτέων
Το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 θα εισαχθούν στο Δ.Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένη-Κλινική Κοινωνιολογία και Τέχνη» κατ’ ανώτατο όριο σαράντα (40) μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες.

Κατηγορίες Πτυχιούχων
Το Δ.Π.Μ.Σ. απευθύνεται σε κοινωνικούς ερευνητές/ριες και επαγγελματίες της ψυχικής υγείας, καλλιτέχνες, λειτουργούς της εκπαίδευσης και κοινωνικών υπηρεσιών, σε αποφοίτους/ες κοινωνικών, ανθρωπιστικών και άλλων σχολών που έχουν ένα ειδικό ενδιαφέρον στην κοινωνική διάσταση της τέχνης, σε θέματα κοινωνικού και καλλιτεχνικού σχεδιασμού, κοινωνικού αποκλεισμού και ένταξης.

Στο Δι-ιδρυματικό ΠΜΣ γίνονται δεκτοί/ες πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών, των Σχολών Καλών Τεχνών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών Σπουδών, Πολυτεχνικών Σχολών, Θετικών Επιστημών, Νομικής, Ιατρικής, Φαρμακευτικής και Επιστημών Πληροφορικής, Στρατιωτικών και Αστυνομικών Σχολών της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς επίσης και πτυχιούχοι Α.T.E.I, από αντίστοιχες με τις παραπάνω Σχολές. Στο Δι-ιδρυματικό Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ες και πτυχιούχοι Τμημάτων πρώην Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Επίσης, γίνονται δεκτοί επί πτυχίω φοιτητές και φοιτήτριες των ιδρυμάτων της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση μέχρι την ημερομηνία Εξέτασης της υποψηφιότητάς τους από την Τριμελή Επιτροπή.
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή/τρια του/της οποίου/ας ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με τα άρθρα 304, 307 και 308 του ν. 4957/2022.

Πρόγραμμα σπουδών
Η χρονική διάρκεια για την απονομή τίτλου για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Το Δ.Π.Μ.Σ. ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (E.C.T.S.) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (E.C.T.S.).

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών, η επιτυχής ολοκλήρωση της έρευνας πεδίου και πρακτικών προγραμμάτων με ιδιαίτερη έμφαση στα αστικά σημεία σύγκρουσης, η επιτυχής εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Συγκεκριμένα οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες οφείλουν να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς στα μαθήματα ως ακολούθως:

 • Στο 1ο Εξάμηνο (Α), σε τέσσερα (4) Υποχρεωτικά (Υ) μαθήματα,
 • Στο 2ο Εξάμηνο (Β), σε τέσσερα (4) Υποχρεωτικά (Υ) μαθήματα,
 • Στο 3ο εξάμηνο οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες οφείλουν να ολοκληρώσουν την έρευνα πεδίου και πρακτικών προγραμμάτων με ιδιαίτερη έμφαση στα αστικά σημεία σύγκρουσης και να εξεταστούν επιτυχώς στη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.

Παρακολούθηση
Το Δ.Π.Μ.Σ. υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης, το οποίο δεν απαιτεί τη συνεχή, διαρκή, φυσική παρουσία των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στις έδρες του Τμήματος (Μυτιλήνη, Φλώρινα). Το Δ.Π.Μ.Σ. προσφέρει κατά το 70% εξ’ αποστάσεως παρακολούθηση, με διαδικτυακές διαλέξεις που πραγματοποιούνται μέσω της χρήσης της πλατφόρμας ΖΟΟΜ. Η δια ζώσης διδασκαλία οργανώνεται στις έδρες των συνεργαζόμενων τμημάτων και περιλαμβάνει υποχρεωτική φυσική παρουσία, η οποία οργανώνεται σε δυο (2) εντατικούς τριήμερους κύκλους διαλέξεων ανά εξάμηνο (1ο και 2ο). Στην Μυτιλήνη θα πραγματοποιηθούν οι δύο από τους τέσσερις συνολικά εντατικούς κύκλους, ενώ οι άλλοι δυο στη Φλώρινα. Η οργάνωση των τριήμερων εντατικών κύκλων αφορά τις ημέρες από Παρασκευή έως και Κυριακή. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στις κάθε είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες είναι υποχρεωτική.

Κριτήρια επιλογής εισακτέων
Η επιλογή των εισακτέων βασίζεται:

α) στην εξέταση των φακέλων υποψηφιότητας, και
β) σε προφορική συνέντευξη και επιστημονική αξιολόγηση των υποψηφίων από την αρμόδια επιτροπή. Οι συνεντεύξεις θα γίνουν εξ αποστάσεως, 9 και 10 Σεπτεμβρίου του 2024. Για το ακριβές πρόγραμμα των συνεντεύξεων οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν με ανακοίνωση που θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες: https://www.soc.aegean.gr/ και https://acsa.aegean.gr/study/

Η επιλογή των υποψηφίων φοιτητών/τριων θα πραγματοποιηθεί το τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου 2024.

Διατμηματική Επιστημονική Επιτροπή αξιολόγησης

 1. Αναστασία Ζήση, Καθηγήτρια
 2. Ιωάννης Ζιώγας, Καθηγητής
 3. Βασίλης Μπούζας, Καθηγητής

Έναρξη μαθημάτων
Η έναρξη των μαθημάτων προγραμματίζεται την δεύτερη εβδομάδα του Οκτωβρίου 2024 και η ολοκλήρωση του Προγράμματος τον Φεβρουάριο 2026.

Δίδακτρα
Για την παρακολούθηση του Δ.Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, ύψους 2.300,00€, τα οποία θα καταβάλλονται σε τρεις δόσεις : 850,00€ κατά την εγγραφή στο 1ο εξάμηνο (Οκτώβριος), 850,00€ στη λήξη του 1ου εξαμήνου (Φεβρουάριος) και 600,00€ στο τέλος του 2ου εξαμήνου (Ιούνιος). Σε κάθε περίπτωση οι φοιτητές/τριες θα λάβουν σχετική ενημέρωση.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν εμπρόθεσμα, οι υποψήφιοι για το ΔΠΜΣ «Εφαρμοσμένη-Κλινική Κοινωνιολογία και Τέχνη» είναι:

 • Αίτηση προς το Δ.Π.Μ.Σ (αίτηση αποτελεί η συμπλήρωση της φόρμας στο σύστημα Ναυτίλος).
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφα πτυχίων/διπλωμάτων
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο)
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2
 • Εφόσον υπάρχουν, πιστοποιητικά ξένων γλωσσών εκτός της αγγλικής που είναι απαραίτητο.
 • Πτυχιακές εργασίες, επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις (εάν υπάρχουν).
 • Αποδεικτικά παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων και επιστημονικών συνεδρίων (εάν υπάρχουν).
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής και ερευνητικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).

Για την επισύναψη επιπλέον αρχείων και της Αστ. Ταυτότητας, παρακαλούμε αφού αποθηκευτούν σε ένα ενιαίο συμπιεσμένο αρχείο, με τη μορφή zip, να μεταφορτωθούν στο πεδίο «επιπλέον στοιχεία»:

Οι παραπάνω αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση μέχρι την 25η Αυγούστου 2024 και ώρα 23:59 μ.μ. αφού μελετήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης.

Η ενημέρωση των υποψηφίων για συμμετοχή στην προβλεπόμενη συνέντευξη γίνεται αποκλειστικά με ανάρτηση του πλήρους προγράμματος των συνεντεύξεων στις ιστοσελίδες: https://www.soc.aegean.gr/ και https://acsa.aegean.gr/study/

Η προκήρυξη και όλες οι σχετικές πληροφορίες έχουν αναρτηθεί στις ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.soc.aegean.gr/ και https://acsa.aegean.gr/study/

Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνιολογίας τηλ. +30.22510 36504, 36525, e-mail:

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Στρατηγικό Μάρκετινγκ» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη συνέχιση της λειτουργίας του Αγγλόφωνου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Στρατηγικό

Read More »

ΔΠΜΣ «Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Οι παρακάτω Σχολές του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ): Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής,

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated