ΔΠΜΣ «Διοίκηση στη Ναυτική Επιστήμη και Τεχνολογία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων ανακοινώνουν την πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για τον 5ο κύκλο του Δι-ιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Διοίκηση στη Ναυτική Επιστήμη και Τεχνολογία» (Marine Science & Technology Management). Το ΔΠΜΣ προσφέρει τις εξής ειδικεύσεις:

(α) «Διοίκηση και Οικονομία στη Ναυτική Επιστήμη»
(β) «Διοίκηση στη Ναυτική Τεχνολογία»

Ο τίτλος απονέμεται από κοινού από το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών, της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας, του Πανεπιστημίου Πειραιώς και το Τμήμα Ναυτικών Επιστημών της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων.

Το Πρόγραμμα έχει ως στόχο την παροχή στους/στις αποφοίτους/απόφοιτες του θεωρητικών, πρακτικών, αναλυτικών και συνθετικών γνώσεων και δεξιοτήτων σε μεταπτυχιακό επίπεδο στους τομείς της Διοίκησης, Οικονομίας και Διαχείρισης στην Ναυτική Επιστήμη και Τεχνολογία προκειμένου να αντιλαμβάνονται, να διαχειρίζονται και να αποφασίζουν σε κρίσιμα διοικητικά, οικονομικά, τεχνικά και οικονομοτεχνικά θέματα στην λειτουργία των ναυτιλιακών επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων. Το Πρόγραμμα συνδυάζει την οικονομική, τη διοικητική και ιδίως την τεχνολογική-τεχνική εκπαίδευση στα ακαδημαϊκά αλλά και πρακτικά αντικείμενα του Προγράμματος που θεραπεύει.

Το ΔΠΜΣ υποστηρίζεται από Εξωτερική Συμβουλευτική Επιτροπή η οποία αποτελείται από διακεκριμένες προσωπικότητες του ακαδημαϊκού χώρου και του επιχειρηματικού κόσμου, με στόχο τη σύνδεση του Προγράμματος με τους φορείς και τους οργανισμούς της ναυτιλίας: https://dinet.unipi.gr/symvouleutiki-epitropi/

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους/ες πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα των Σχολών Οικονομικής, Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης, Διοίκησης Επιχειρήσεων της ημεδαπής (ισοδύναμες Σχολές Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης νομίμως περιλαμβάνονται) ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και σε απόφοιτους/ες των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), της Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και των αντίστοιχων και ισοδύναμων Στρατιωτικών Σχολών της αλλοδαπής. Δεκτοί γίνονται επίσης οι απόφοιτοι Ανωτάτων Σχολών Σωμάτων Ασφαλείας αλλά και απόφοιτοι Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (AEN – εισακτέοι στις ΑΕΝ από το ακαδημαϊκό έτος 2005-06 οι οποίοι κατέχουν δίπλωμα εμπορικού ναυτικού α’ τάξης), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει με συνεκτίμηση των εξής κυρίως κριτηρίων:

 1. Βαθμός συνάφειας γνωστικού αντικειμένου πρώτου πτυχίου
 2. Βαθμός πτυχίου
 3. Κατοχή δεύτερου πτυχίου ή άλλου τίτλου σπουδών
 4. Εργασιακή εμπειρία σε συναφές αντικείμενο
 5. Συνέντευξη

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Πρόγραμμα που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα διδασκαλίας, πλήρους φοίτησης (full time).

Το τέλος εγγραφής για τον 5ο κύκλο σπουδών έχει οριστεί σε 2.400 Ευρώ. Οι υποψήφιοι θα κληθούν να καταβάλουν προκαταβολή διδάκτρων 300 ευρώ σε περίπτωση αποδοχής της αίτησής τους. Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται αναλογικά σε κάθε εξάμηνο (700 ευρώ στην αρχή του κάθε εξαμήνου).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής μέσω της ιστοσελίδας του ΔΠΜΣ ή με την αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( και ) συμπληρωμένης αίτησης. Κάθε αίτηση θα πρέπει να περιέχει τα συνοδευτικά αποδεικτικά έγγραφα/δικαιολογητικά που αναφέρονται στη συνέχεια. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στην κα Δώρα Γιαννοπούλου στο τηλέφωνο 2104581309 ή στην κεντρική γραμματεία στα τηλέφωνα 210 4142397, 210 4142075.

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι την 30η Απριλίου 2024, ώρα 23:59.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που υποβάλλονται από κάθε υποψήφιο είναι τα εξής:

 • Αίτηση εγγραφής (το έντυπο παρέχεται ηλεκτρονικά από το πρόγραμμα)
 • Βιογραφικό σημείωμα (συνοπτικό).
 • Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός πτυχίου/διπλώματος.
 • Δύο συστατικές επιστολές μία εκ των οποίων οπωσδήποτε από μέλος ΔΕΠ (ΑΕΙ, ΑΣΕΙ).
 • Αντίγραφο Πτυχιακής ή Διπλωματικής εργασίας σε ηλεκτρονική μορφή (εάν εκπονήθηκε).
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας σε αντικείμενο συναφές με αυτό του ΔΠΜΣ, εάν υπάρχουν.
 • Πιστοποιημένη πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Εάν δεν υπάρχει σχετική πιστοποίηση οι υποψήφιοι δύναται να κληθούν σε γραπτή ή και προφορική δοκιμασία διαγωνίσματος.
 • Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι ο υποψήφιος έχει λάβει γνώση του Κανονισμού Σπουδών και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους αναφερόμενους σε αυτόν κανόνες λειτουργίας του ΔΠΜΣ.
 • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 • Δύο Φωτογραφίες. (ψηφιακά, αρχείο jpg, pdf)

Αναλυτικές πληροφορίες και έντυπα μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα: https://dinet.unipi.gr

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Βιοτεχνολογία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (Ε.Π.Σ.) του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Βιολογίας του Ε.Κ.Π.Α. και του Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated