Ξενόγλωσσο ΔΠΜΣ «Διεθνείς Σπουδές – εξειδίκευση σε Ευρωπαϊκές Σπουδές» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Δεύτερη περίοδος αιτήσεων για το Ακαδημαϊκό έτος 2024-25

Το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτισμών, Πολιτικής και Κοινωνίας (Dipartimento di Culture, Politica e Società) του Πανεπιστημίου του Τορίνο (Università degli Studi di Torino) ανακοινώνουν την έναρξη του δεύτερου κύκλου αιτήσεων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διεθνείς Σπουδές – εξειδίκευση σε Ευρωπαϊκές Σπουδές» (“International Studies – Specialization in European Studies”) για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025. Το Πρόγραμμα οδηγεί στη λήψη δύο χωριστών τίτλων (double degree): ενός Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “ International Studies – Specialization in European Studies” που απονέμεται από το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ και ενός Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “International Studies – Specialization in European Studies (Scienze internazionali, profilo Studi Europei) που απονέμεται από το Dipartimento di Culture, Politica e Società του Università degli Studi di Torino (UniTo).

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού καθώς και της αλλοδαπής που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τον πρώτο κύκλο σπουδών τους. Η διάρκεια του Προγράμματος είναι δύο έτη (120 ECTS) και τα μαθήματα παρέχονται κατά το πρώτο έτος στη Θεσσαλονίκη από το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και κατά το δεύτερο έτος στο Τορίνο από το Τμήμα Πολιτισμών, Πολιτικής και Κοινωνίας του Πανεπιστημίου του Τορίνο. Η γλώσσα διδασκαλίας είναι τα αγγλικά.

Με την παρούσα καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για για την εισαγωγή τους στον δεύτερο έτος λειτουργίας του προγράμματος, μέσω της διαδικασίας αιτήσεων όπως περιγράφεται παρακάτω.

Διαδικασία Αιτήσεων

Υποψήφιοι/ες που δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές πρώτου κύκλου μπορούν να κληθούν στις εξετάσεις υπό τον όρο της απόκτησης του πτυχίου πριν την έναρξη των μαθημάτων.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αποστείλουν τις αιτήσεις τους μέσω e-mail στη Γραμματεία της Σχολής Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (e-mail: με κοινοποίηση στο ) μεταξύ Δευτέρας 24 Ιουνίου και Τρίτης 23 Ιουλίου 2024.

Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα έγγραφα (ως συνημμένα στο σχετικό email σε μορφή pdf ή jpg):

  • Αντίγραφο πτυχίου (στην περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ισοτιµίας του ΔΟΑΤΑΠ) ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών.
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας για το σύνολο των σπουδών.
  • Τίτλος γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον C1 ή πιστοποίηση προηγούμενων πανεπιστημιακών σπουδών στα αγγλικά.
  • Βιογραφικό Σημείωμα.
  • Επιστολή κινήτρων (motivation letter) έως 500 λέξεων στην αγγλική γλώσσα.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες που πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια που τίθενται από την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών θα ειδοποιηθούν μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος έως την Παρασκευή 28 Ιουλίου 2024 προκειμένου να καταθέσουν επισήμως την αίτησή για τη συμμετοχή τους στην τελική εξέταση του προγράμματος. Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Προγράμματος η αξιολόγηση των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών/ριών πραγματοποιείται μετά από εξέταση του βιογραφικού και του φακέλου τους, γραπτή εξέταση και προσωπική συνέντευξη. Η γραπτή εξέταση και η προσωπική συνέντευξη μπορεί να διεξαχθούν διαδικτυακά για υποψήφιους που δεν μπορούν να παρευρεθούν στη Θεσσαλονίκη.

Οι υποψήφιοι που θα επιτύχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις και τους προσφέρεται σχετική προσφορά φοίτησης θα πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή να αποστείλουν με courier τα παραπάνω συνοδευτικά έγγραφα στη Γραμματεία της Σχολής Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Στους υποψήφιους που θα επιτύχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις αλλά δεν έχουν λάβει ακόμη το πτυχίο Bachelor θα προσφερθεί προσφορά υπό όρους με καθορισμένη προθεσμία για την παροχή του πτυχίου τους.

Δομή της τελικής εξέτασης

Δίωρη γραπτή εξέταση με θέμα «Ευρωπαϊκοί θεσμοί» (στα ελληνικά ή αγγλικά, κατ’ επιλογή του υποψηφίου). Προσωπική Συνέντευξη στα Αγγλικά. Η συνέντευξη αποσκοπεί στην πιστοποίηση του επιπέδου γνώσης της αγγλικής γλώσσας του υποψηφίου, καθώς και του επιπέδου γνώσης του αντικειμένου του μεταπτυχιακού τίτλου.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τη διαδικασία εξέτασης είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Προγράμματος. Για οποιαδήποτε διοικητική πληροφορία, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία της Σχολής Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη 54124, Ελλάδα), Δευτέρα έως Παρασκευή, 12-13.00 , ή μέσω e-mail στη διεύθυνση: .

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Βιοτεχνολογία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (Ε.Π.Σ.) του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Βιολογίας του Ε.Κ.Π.Α. και του Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated