ΔΠΜΣ «Διατήρηση & Διαχείριση Πολιτισμικής Κληρονομιάς» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Περιβάλλοντος και το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου θα οργανώσουν από κοινού και θα λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Διατήρηση & Διαχείριση Πολιτισμικής Κληρονομιάς» (Preservation&Management of Cultural Heritage), σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Το μεταπτυχιακό απευθύνεται κυρίως σε:

 • ΠΕ και ΤΕ πτυχιούχους συντήρησης έργων τέχνης και αρχαιοτήτων,
 • αρχαιολόγους,
 • ιστορικούς,
 • μουσειολόγους,
 • βιβλιοθηκονόμους,
 • αρχειονόμους,
 • διαχειριστές συλλογών,
 • εικαστικούς,
 • εκπαιδευτικούς,
 • θετικών επιστημών όπως φυσικοί, χημικοί, μηχανικοί και
 • στους αποφοίτους των τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου που θέλουν να εξειδικευτούν στη διαχείριση και διατήρηση των πολιτισμικών αγαθών.

Ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΔΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022 είναι 25.

Το Πρόγραμμα Σπουδών του ΔΠΜΣ είναι διαρθρωμένο σε τρία εξάμηνα και περιλαμβάνει κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα την παρακολούθηση Εκπαιδευτικών Ενοτήτων και κατά το τρίτο εξάμηνο την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Στο τέλος του δευτέρου εξαμήνου (καλοκαιρινή περίοδο ή Σεπτέμβρη) ο φοιτητής/τρια πραγματοποιεί πρακτική άσκηση 1 μηνός σε Πολιτιστικό Φορέα.

Το 50% των μαθημάτων του ΔΠΜΣ όπως και οι εισηγήσεις των επισκεπτών διδασκόντων από διάφορα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και πολιτιστικούς φορείς γίνονται εξ ‘αποστάσεως.

Ορισμένα από τα δια ζώσης μαθήματα θα πραγματοποιούνται Σάββατο πρωί – απόγευμα ή/και Κυριακή πρωί, ώστε να μπορούν να εξυπηρετηθούν και μεταπτυχιακοί/ κές φοιτητές/ τριες που εργάζονται ή διαμένουν σε άλλες περιοχές της χώρας.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν και οι τελειόφοιτοι των ανωτέρω κατηγοριών και Τμημάτων οι οποίοι, εφόσον γίνουν δεκτοί, έχουν δικαίωμα εγγραφής στο ΔΠΜΣ μόνο αν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους έως και την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: https://envi.ionio.gr/preserv-ch/enroll/ από τις 05/05/2020 μέχρι και τις 11/07/2021 στην οποία θα χρειαστεί να επισυνάψουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
 2. Μία πρόσφατη φωτογραφία.
 3. Τίτλους προπτυχιακών σπουδών (ή βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών για τελειόφοιτους)συνοδευόμενους από βεβαίωση αναγνώρισης ισοτιμίας από τοΔ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλους που έχουν απονεμηθεί από Πανεπιστήμια του εξωτερικού.
  Επικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών (Transcript of Records) των προπτυχιακών τους σπουδών.
 4. Τίτλο πιστοποίησης τουλάχιστον καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας.
 5. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 6. Δήλωση σκοπού (Statement of Purpose) για την παρακολούθηση του ΔΠΜΣ (και της συγκεκριμένης ειδίκευσης ή ειδικεύσεων).
 7. Δύο (2), συστατικές επιστολές.
 8. Λοιπά στοιχεία (εφόσον υπάρχουν) που να τεκμηριώνουν την υποψηφιότητα όπως εργασιακή εμπειρία, επιστημονικές δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε συνέδρια.

Aξιολόγηση Υποψηφιοτήτων

Η συνέντευξη με τους υποψηφίους στο ΔΠΜΣ “Διατήρηση & Διαχείριση Πολιτισμικής Κληρονομιάς” θα πραγματοποιηθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά τη λήξη της υποβολής υποψηφιοτήτωνμε τηλεδιάσκεψη. Η επίδοση στη συνέντευξη θα συνυπολογιστεί για την τελική αξιολόγηση των υποψηφίων, η οποία λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΔΠΜΣ (https://envi.ionio.gr/preserv-ch/).Τα ονόματα των επιτυχόντων θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού, ενώ οι επιλεγέντες θα ενημερωθούν και κατ’ ιδίαν (ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά).

Δίδακτρα

Η παρακολούθηση του ΔΠΜΣ προϋποθέτει την καταβολή τελών φοίτησης από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές συνολικού ύψους 1.900,00 €. Τα τέλη αυτά καταβάλλονται είτε εφάπαξ, με την ολοκλήρωση της εγγραφής των φοιτητών/φοιτητριών στο Πρόγραμμα, είτε τμηματικά ως εξής:

α) Ποσό ίσο προς 400,00€ καταβάλλεται με την ολοκλήρωση της εγγραφής στο ΔΠΜΣ.

β) Ποσό ίσο προς 300,00€ καταβάλλεται το αργότερο μέχρι μία εβδομάδα πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου του 1ου εξαμήνου σπουδών.

γ) Ποσό ίσο προς 400,00€ καταβάλλεται το αργότερο μέχρι δύο εβδομάδες μετά την έναρξη του 2ου εξαμήνου σπουδών.

δ) Ποσό ίσο προς 500,00€ καταβάλλεται το αργότερο μέχρι μία εβδομάδα πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου του 2ου εξαμήνου σπουδών.

ε) Ποσό ίσο προς 300,00€ καταβάλλεται εντός δύο εβδομάδων από την έναρξη του 3ου εξαμήνου σπουδών.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης σε οποιοδήποτε στάδιο των σπουδών, το μέρος των τελών το οποίο έχει ήδη καταβληθεί, δεν επιστρέφεται.

Ποσοστό έως 30% κατά μέγιστο των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών απαλλάσσονται από την καταβολή του συνόλου των τελών φοίτησης, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Άρθρου 35 του Ν. 4485/2017. Επιπροσθέτως, κατά το 1ο και 2ο ακαδημαϊκό εξάμηνο σπουδών προβλέπεται δυνατότητα χορήγησης υποτροφίας υπό την μορφή της απαλλαγής της υποχρέωσης καταβολής τελών φοίτησης του επόμενου εξαμήνου (ήτοι συνολικού ύψους 800,00 ή 900,00 ευρώ). Η απαλλαγή αυτή θα δοθεί στον μεταπτυχιακό φοιτητή που επέτυχε την καλύτερη επίδοση μεταξύ των φοιτητών του ιδίου κύκλου κατά την διάρκεια του εκάστοτε τρέχοντος εξαμήνου, υπό την προϋπόθεση ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση όλων των Εκπαιδευτικών Ενοτήτων του εξαμήνου αναφοράς. Οι επιτυχόντες υπότροφοι και οι φοιτητές που απαλλάσσονται της καταβολής τελών φοίτησης θα κληθούν κατά τη διάρκεια των εξαμήνων φοίτησης να παράσχουν εργαστηριακό, φροντιστηριακό ή άλλο υποστηρικτικό έργο στα Τμήματα Περιβάλλοντος ή/και Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Γραμματεία-ΔΠΜΣ “Διατήρηση & Διαχείριση Πολιτισμικής Κληρονομιάς”
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Τμήμα Περιβάλλοντος – Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας
Μινώτου Γιαννοπούλου- Παναγούλα
29100 Ζάκυνθος

Τηλ.: (0030) 26950-21051
Email:

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Πληροφορική» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Kαινοτόμο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ανακατεύθυνσης του Department of Informatics and Telematics “Εφαρμοσμένη Πληροφορική” (https://applied.dit.hua.gr/ )💻💻 Υποβολή αίτησεων ηλεκτρονικά έως τις 28/06/2024 στον σύνδεσμο: https://application.hua.gr/ Για

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated