ΔΠΜΣ «Βλαστοκύτταρα και Αναγεννητική Ιατρική» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Τα Τμήματα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας (ΑΠΘ) και Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας (ΔΠΘ) προκηρύσσουν σαράντα (40) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2023–2024 στο Δι-Ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δι-ΠΜΣ): «ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ»

Η διάρκεια του Προγράμματος είναι τέσσερα (4) εξάμηνα παρακολούθησης στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης και κρίσης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Η επιτυχής εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ). Η παρακολούθηση των μαθημάτων, σεμιναρίων και λοιπών δραστηριοτήτων του Προγράμματος είναι υποχρεωτική.

Κατηγορίες εισακτέων
Στο Δι-ΠΜΣ «Βλαστοκύτταρα και Αναγεννητική Ιατρική» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας, Μοριακής Βιολογίας, Χημείας, Νοσηλευτικής, Τμημάτων Ιατρικών Εργαστηρίων, καθώς και πτυχιούχοι άλλων συναφών Τμημάτων Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Η παρακολούθηση επιπλέον μαθημάτων μπορεί να κριθεί απαραίτητη για τους αποφοίτους Τμημάτων με μικρότερη συνάφεια γνωστικού αντικειμένου, μετά από απόφαση της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών (ΕΠΣ). Υποψήφιοι μπορούν να είναι και τελειόφοιτοι/-ες φοιτητές/-τριες, οι οποίοι/-ες θα έχουν περατώσει επιτυχώς τις προπτυχιακές τους σπουδές πριν από τη λήξη των εγγραφών και θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο Δι-ΠΜΣ. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμα και μόνο ένας/μια κατ’ έτος ανά ΠΜΣ, που οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

Επίσης, το Δι-ΠΜΣ μπορεί να δέχεται ως ακροατές/ακροάτριες άτομα τα οποία ανήκουν στις κατηγορίες των υποψηφίων για φοίτηση, επιθυμούν να παρακολουθήσουν μέχρι τρία (3) επιμέρους μαθήματα (μετά από σύμφωνη γνώμη της ΕΠΣ και του/της διδάσκοντα/-ουσας του κάθε μαθήματος), χωρίς να έχουν εισαχθεί στο Δι-ΠΜΣ. Οι ακροατές/ακροάτριες δεν θα μπορούν να λάβουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, αλλά μόνο βεβαίωση παρακολούθησης, εφόσον έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις απαιτήσεις του κάθε μαθήματος.

Αριθμός εισακτέων
Ο ετήσιος αριθμός των εισακτέων στο ΔΠΜΣ ορίζεται σε σαράντα (40) φοιτητές/φοιτήτριες με δυνατότητα τροποποίησης του αριθμού, ανάλογα με τις αιτήσεις των υποψηφίων και τις δυνατότητες του Δι-ΠΜΣ. Σε περίπτωση ισοβαθμίας εισάγονται επιπλέον και όλοι/-ες οι ισοβαθμήσαντες/-ασες υποψήφιοι/-ες.

Αιτήσεις
Οι υποψήφιοι/-ες καλούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους στη Γραμματεία του ΔιΠΜΣ από 06/06/2023 έως 10/09/2023, σε ηλεκτρονική μορφή (). Για την αίτηση συμμετοχής χρειάζονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση συμμετοχής στο ΔΠΜ (βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού, https://msc-stemcells-regenerativemedicine.med.auth.gr/), συνοδευόμενη από σύντομο υπόμνημα αιτιολόγησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Στο υπόμνημα θα αναφέρονται τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρεται να αναλάβει σπουδές στο Δι-ΠΜΣ.
 2. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος με αναγνώριση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ (σε περίπτωση που το πτυχίο χορηγήθηκε από ομοταγές ίδρυμα της αλλοδαπής).
 3. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών μαθημάτων ή/και μεταπτυχιακών σπουδών.
 4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα αναφέρονται οι σπουδές , η επαγγελματική ή/και η διδακτική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου.
 5. Για τη συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής για το ΔΠΜΣ απαραίτητη θεωρείται, εκτός της ελληνικής, η γνώση της αγγλικής, Το επίπεδο γλωσσομάθειας της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται από με τους εξής τρόπους: Ι) Με αποδεικτικό γνώσης της γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο, σύμφωνα με το σύστημα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από τον ΑΣΕΠ, ή ΙΙ) TOEFL με τουλάχιστον 87 μονάδες στο Internet-based test, ή ΙΙΙ) Απολυτήριο δευτεροβάθμιας ή Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο (το οποίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ), ή ΙV) Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας. Για τους αλλοδαπούς μη κατόχους τίτλου ελληνόφωνης εκπαίδευσης απαιτείται επιπλέον πιστοποιητικό επάρκειας ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας ενός ΑΕΙ ή ελληνικό Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή πτυχίο ελληνόφωνου Πανεπιστημιακού Τμήματος. Σε περίπτωση γνώσης και δεύτερης ξένης γλώσσας υποβάλλεται επίσης το αντίστοιχο πιστοποιητικό.
  Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση της γλώσσας (Π.Δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας.
  Για τη γνώση σλαβικών γλωσσών υποβάλλεται πιστοποιητικό από το ΙΜΧΑ ή τίτλος σπουδών αναγνωρισμένου ιδρύματος.
 6. Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών, καθώς και για επαγγελματική εμπειρία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης.
 7. Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου. 3 Επιλογή υποψηφίων

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Τα δίδακτρα ανέρχονται στο ποσό των 4.500 ευρώ (συνολική φοίτηση) και θα καταβάλλονται σε τρεις ισόποσες δόσεις: η πρώτη κατά την αρχική εγγραφή στο Δι-ΠΜΣ, η δεύτερη πριν από την έναρξη του Β΄ εξαμήνου και η τρίτη πριν την έναρξη του Γ’ εξαμήνου στον Ειδικό Λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ (ΕΛΚΕ). Οι ακροατές/ακροάτριες καταβάλλουν δίδακτρα ύψους 400 ευρώ ανά μάθημα. Σε περίπτωση που κάποιος/-α ακροατής/ακροάτρια επιλέξει την παρακολούθηση τριών μαθημάτων, τότε καταβάλλονται δίδακτρα ύψους 1.000 ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Δι-ΠΜΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή στο τηλ. 2310999123 (Καθ. κ. Γ. Κολιάκος) κατά τις ώρες 10:30 π.μ-12:30 μ.μ. ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Προγράμματος: http://msc-stemcellsregenerativemedicine.med.auth.gr/

Ταχ. Διεύθυνση: Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστημιούπολη, 54124 Θεσσαλονίκη.

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο Π.Μ.Σ. με τίτλο «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» για το ακαδ. έτος 2024-2025 21 χρόνια λειτουργίας

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated