Δ.Π.Μ.Σ. «Δημιουργική Γραφή»

ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«Δημιουργική Γραφή»
(CreaDve WriDng)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Διάρκεια σπουδών: Τέσσερα (4) εξάμηνα
(120 πιστωτικές μονάδες ECTS)

Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Δημιουργική Γραφή» (CreaDve WriDng) που συνδιοργανώνουν το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το Τμήμα Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για την κάλυψη συνολικά εκατόν ογδόντα (180) θέσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.
Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις Επιστήμες της Αγωγής (EducaSon Studies) με τις εξής ειδικεύσεις:
1. Δημιουργική Γραφή και Λογοτεχνική Συγγραφή/CreaSve WriSng and Literature wriSng.
2. Δημιουργική Γραφή και Εκπαίδευση/CreaSve WriSng and EducaSon.
3. Δημιουργική Γραφή και Κινηματογραφική – Τηλεοπτική Συγγραφή/CreaSve WriSng and ScreenwriSng.
Ο ετήσιος αριθμός των εισακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται σε εκατόν ογδόντα (180), εξήντα (60) ανά Κατεύθυνση μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες.
Το Δ.Μ.Σ. παρέχεται από το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Στον τίτλο θα αναφέρεται και το συνεργαζόμενο Τμήμα Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Στο Δ.Π.Μ.Σ. «Δημιουργική Γραφή» γίνονται δεκτοί κάτοχοι πτυχίου του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. ή άλλων Ανωτάτων Σχολών, μετά από απόφαση της Συνέλευσης ή της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε). Υποψήφιοι μπορούν να είναι και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι θα έχουν περατώσει επιτυχώς τις υποχρεώσεις των προπτυχιακών σπουδών τους πριν από τη λήξη των εγγραφών και θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο Δ.Π.Μ.Σ.
Τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος αναλαμβάνει το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και την οικονομική διαχείρισή του η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
Προϋποθέσεις για τη φοίτηση στο ΔΠΜΣ-Διάρκεια Σπουδών Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS) και η χρονική διάρκεια ορίζεται στα τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα πλήρους φοίτησης, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης και κρίσης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος περάτωσης των σπουδών ορίζεται στο διπλάσιο. Πέραν αυτών των χρονικών ορίων και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατόπιν απόφασης της Ε.Δ.Ε., ο μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια θα έχει τη δυνατότητα παράτασης φοίτησης.

Πρόγραμμα σπουδών

Για να δείτε το αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθημάτων φοίτησης ανά ειδίκευση πατήστε εδώ

Η γλώσσα διδασκαλίας του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η ελληνική, ενώ ορισμένες ώρες διδασκαλίας των εργαστηριακών μαθημάτων (masterclasses) δυνητικά μπορεί να παρέχονται στην αγγλική. Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι ελληνική ή και αγγλική.
Τα μαθήματα θα γίνονται συμπυκνωμένα και εντατικά δια ζώσης ή και με τη χρήση σύγχρονης και ασύγχρονης διαδικτυακής επικοινωνίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Τα μαθήματα δια ζώσης θα διεξάγονται Σαββατοκύριακα στη Θεσσαλονίκη, ένα (1) στης Φλώρινα και ένα (1) στην Αθήνα ή και με τη χρήση σύγχρονης και ασύγχρονης διαδικτυακής επικοινωνίας.

Δίδακτρα
Για τη φοίτηση στο Δ.Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, σε ημερομηνίες εγκαίρως γνωστοποιημένες, τα οποία ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 3.200 ευρώ. Η πρώτη δόση καταβάλλεται κατά την εγγραφή στο Δ.Π.Μ.Σ. και οι λοιπές με την έναρξη των εξαμήνων (Β’, Γ’ και Δ’) σε ειδικό λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Δυτική Μακεδονίας. Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης τα καταβληθέντα δίδακτρα δεν επιστρέφονται. Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές του Δ.Π.Μ.Σ. σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 35, παρ. 2, του Ν.4485/2017).
Το Δ.Π.Μ.Σ. δύναται να χορηγεί υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς φοιτητές βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στον Κανονισμό του Δ.Π.Μ.Σ. (Φ.Ε.Κ. 3858/τ.’Β/06-09-2018).

Διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας
Α. Απαραίτητα δικαιολογητικά Υποβάλλονται τα παρακάτω δικαιολογητικά μόνο ηλεκτρονικά από 3 Απριλίου έως και 15 Ιουνίου 2021 μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος hÉp://blogs.uowm.gr/dim-grafi/ και το σχετικό εικονίδιο.
1. Αίτηση/Βιογραφικό σημείωμα
2. Αντίγραφο Πτυχίου/Διπλώματος (οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πιστοποιούνται με βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ).
3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (όπου θα αναγράφεται ο ακριβής μέσος όρος βαθμολογίας/οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πιστοποιούνται με βεβαίωση ισοτιμίας και
αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ).
4. Αποδεικτικό γνώσης, επιπέδου Β2 ή ανώτερο, μιας ξένης γλώσσας – πιστοποιημένη από αναγνωρισμένο φορέα ή Υπεύθυνη Δήλωση καλής γνώσης μίας ξένης γλώσσας.
5. Απλή φωτοτυπία των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
6. Απλή βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α. (εκδίδεται ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο hÉps://www.amka.gr/AMKAGR/ )

Επιπλέον, εάν υπάρχουν, κατατίθενται:
▪ Δίπλωμα Διδακτορικών Σπουδών
▪ Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
▪ Δεύτερο πτυχίο
▪ Σχετική ερευνητική δραστηριότητα
▪ Συγγραφική δραστηριότητα (εκδόσεις έντυπες ή ηλεκτρονικές), δημοσιεύσεις σε έντυπα
και ηλεκτρονικά περιοδικά
▪ Σχετική επαγγελματική δραστηριότητα
▪ Βραβεία, διακρίσεις
▪ Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, πρακτικά συνεδρίων, αναρτημένες κ.λπ.
▪ Επιμορφωτικά προγράμματα αναγνωρισμένου φορέα σε αντικείμενα σχετιζόμενα με το Δ.Π.Μ.Σ.
▪ Πτυχιακή εργασία συναφής με το αντικείμενο του μεταπτυχιακού.
▪ Πιστοποιητικά γνώσης 2ης ξένης γλώσσας επιπέδου Β2 και άνω.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μοριοδότηση της πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας στο πλαίσιο προπτυχιακών σπουδών είναι η αναγραφή και του τίτλου (όχι μόνο του βαθμού) στην αναλυτική βαθμολογία. Σε διαφορετική περίπτωση υποβάλλεται σχετική βεβαίωση της Γραμματείας (αναγραφή θέματος, βαθμού και επιβλέποντος/ουσας Καθηγητή/τριας) ή αντίτυπο της εργασίας.

II. Διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται σε τρεις φάσεις:
i. Στην πρώτη φάση γίνεται προκριματικός έλεγχος των τυπικών προσόντων των υποψηφίων.
ii. Στη δεύτερη φάση γίνεται μοριοδότηση των δικαιολογητικών βάσει κριτηρίων, ώστε να προκύψει η σειρά αξιολογικής κατάταξης των υποψηφίων. Βάσει αυτής της κατάταξης,
ορίζεται ο αριθμός των υποψηφίων που θα κληθούν για προφορική συνέντευξη μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας.
iii. Η συνέντευξη (σε ζητήματα γνώσεων επί των αντικειμένων του προγράμματος και σε ζητήματα προσωπικότητας) διενεργείται στην τρίτη φάση από ειδική επιτροπή. Τα κριτήρια αξιολόγησης της δεύτερης και τρίτης φάσης προκύπτουν από το βιογραφικό του υποψηφίου και την προφορική συνέντευξή του. Η τρίτη αυτή φάση θα διενεργηθεί μέσω
τηλεδιάσκεψης σε ημερομηνία που θα προσδιοριστεί.
ΙΙI. Διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας Οι υποψήφιοι/ες θα καταθέσουν ηλεκτρονικά τον φάκελο υποψηφιότητας (με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υπ’ αριθμ. από 1 έως 6, καθώς και όσα από τα πρόσθετα διαθέτουν) κατά το χρονικό διάστημα από 3 Απριλίου έως και 15 Ιουνίου 2021 μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος hÉp://blogs.uowm.gr/dim-grafi/ και το σχετικό εικονίδιο.

Οι υποψήφιοι/ες θα είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν σε έντυπη μορφή οποιοδήποτε από τα έγγραφα που έχουν καταθέσει ηλεκτρονικά, σε περίπτωση που αυτό τους ζητηθεί.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να ανατρέχουν στον Κανονισμό του Δ.Π.Μ.Σ. (Φ.Ε.Κ. 3858/τ.’Β/06-09-2018), στην ιστοσελίδα hÉp://blogs.uowm.gr/dim-grafi/ ή να απευθύνονται στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. (Μ. Μυλωνάς, ώρες συνεργασίας 11:00-15:00, τηλ.: 24610-56259 και email: ). Για τεχνικά προβλήματα σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης μπορείτε να απευθύνεστε στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις και . Η διαδικασία επιλογής θα πραγματοποιηθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα γνωστοποιηθούν εγκαίρως στις ιστοσελίδες hÉp://www.nured.uowm.gr και hÉp://blogs.uowm.gr/dim-grafi/ με τον αριθμό καταχώρησης της αίτησης του καθενός.

O Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ.

Τριαντάφυλλος Η. Κωτόπουλος
Καθηγητής ΠΤΝ/ΠΔΜ

Share This Post

Recent Posts

Παράταση περιόδου υποβολής αιτήσεων εγγραφής στα Προγράμματα Σπουδών του ΕΑΠ

Λόγω του υψηλού ενδιαφέροντος των υποψηφίων φοιτητών, παρατείνεται η περίοδος υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών που αφορούν τα προγράμματα σπουδών του ΕΑΠ με έναρξη φοίτησης

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated