Αγγλόφωνο ΔΠΜΣ «Εξατομικευμένη Ιατρική» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Τα Τμήματα Ιατρικής και Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών ανακοινώνουν ότι κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2024-2025 πρόκειται να λειτουργήσει το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ – PERSONALIZED MEDICINE» το οποίο ιδρύθηκε με την υπ’ αριθμ. 30/236/8025/27.02.2020 απόφαση (ΦΕΚ 775/10.3.2020 τ.Β΄).

Διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 4957/2022 (ΦΕΚ 141/ 21.7.2022 τ.Α’) όπως ισχύει, την υπ. αριθ. 46789/23.6.2023 (ΦΕΚ 4272/3.7.2023 τ.Β΄) απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών περί έγκρισης Κανονισμού Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών, τον Εσωτερικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου (ΦΕΚ 5468/14-09-2023 τ.Β΄), όπως ισχύει και την υπ΄ αριθ. 12221/16-2-2024 (ΦΕΚ 1340/26-2-24 τ.Β’) απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών με την οποία επικαιροποιήθηκε ο Κανονισμός λειτουργίας του ΔΠΜΣ «Εξατομικευμένη Ιατρική – Personalized Medicine», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4957/2022.

Το Δ.Π.Μ.Σ. μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος Σπουδών οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Εξατομικευμένη Ιατρική – Personalized Medicine».

Κατηγορίες Εισακτέων
Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Οδοντιατρικής, Βιολογίας, Μοριακής Βιολογίας, Χημείας, Βιοχημείας και Νοσηλευτικής των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι των ανωτέρω Τμημάτων, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει Βεβαίωση Περάτωσης των Σπουδών τους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία συνεδρίασης της Ε.Π.Σ. για επικύρωση του πίνακα των επιτυχόντων. Στην περίπτωση αυτή αντίγραφο του πτυχίου ή του διπλώματός τους προσκομίζεται πριν από την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση, οι επιλεγέντες θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τη λήξη των εγγραφών. Αίτηση δύναται να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι αλλοδαπών Ιδρυμάτων τα οποία δεν είναι ακόμα ενταγμένα στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής του ΔΟΑΤΑΠ. Στην περίπτωση αυτή, οι αιτούντες υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί κατοχής τίτλου σπουδών. Σε κάθε περίπτωση, οι επιλεγέντες θα πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικά έγγραφα ότι έχουν προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε ο τίτλος τους και το αντίστοιχο Ίδρυμα πρόκειται να ενταχθούν στο Εθνικό μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής του ΔΟΑΤΑΠ, μέχρι την ολοκλήρωση της διάρκειας σπουδών τους. Σε διαφορετική περίπτωση γίνεται διαγραφή του φοιτητή, χωρίς να υπάρχει αξίωση από τον φοιτητή επιστροφής των χρημάτων που κατέθεσε. Τα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και τα δημόσια ερευνητικά κέντρα που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, δεσμεύονται από τα Μητρώα του άρθρου 304 του ν. 4957/2022, προκειμένου τα αρμόδια ανά περίπτωση όργανά τους να διαπιστώσουν αν ένα ίδρυμα της αλλοδαπής ή ένας τύπος τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής είναι αναγνωρισμένα για την αποδοχή αίτησης και εγγραφής για εισαγωγή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ή την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Το αρμόδιο όργανο του πανεπιστημίου ή ερευνητικού κέντρου, εφόσον ο τίτλος σπουδών συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο του άρθρου 307, επιπροσθέτως των λοιπών δικαιολογητικών που καθορίζει, οφείλει να ζητήσει Βεβαίωση Τόπου Σπουδών, η οποία εκδίδεται και αποστέλλεται από τον φορέα πραγματοποίησης των σπουδών ή τον φορέα εκπόνησης του ερευνητικού έργου. Αν ως τόπος σπουδών ή μέρος αυτών βεβαιώνεται η Ελληνική Επικράτεια, ο τίτλος σπουδών δεν αναγνωρίζεται, εκτός αν το μέρος σπουδών που έγιναν στην ελληνική επικράτεια βρίσκεται σε δημόσιο Α.Ε.Ι.. Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι/ες, και μόνο ένας κατ’ έτος και ανά Δ.Π.Μ.Σ., εφόσον υπηρετούν στο οικείο Τμήμα και ο τίτλος σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Τμήμα είναι συναφές με το αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. Η επιλογή γίνεται κυρίως με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων: το γενικό βαθμό του πτυχίου/διπλώματος, τη βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ., την επίδοση σε Πτυχιακή εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο και την τυχούσα ερευνητική ή επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου σε αντίστοιχο τομέα ή σε συναφές αντικείμενο.

Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε 50 Μεταπτυχιακούς Φοιτητές.

Γλώσσα διδασκαλίας
Τα μαθήματα θα διδάσκονται στην αγγλική γλώσσα.

Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια του ΔΠΜΣ ορίζεται σε δυο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Η μέγιστη διάρκεια φοίτησης δεν μπορεί να υπερβεί το διπλάσιο από την προβλεπόμενη κανονική διάρκεια φοίτησης. Υπάρχει δυνατότητα μερικής φοίτησης, έπειτα από αιτιολογημένη αίτηση του φοιτητή, εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής και έγκριση από τη Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών του ΔΠΜΣ. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για μερική φοίτηση έχουν οι κατηγορίες των φοιτητών που αναφέρονται στο αρθρ. 5 του επικαιροποιημένου Κανονισμού του ΔΠΜΣ «Εξατομικευμένη Ιατρική – Personalized Medicine» του Τμήματος Ιατρικής.

Τέλη φοίτησης
Προβλέπεται καταβολή τελών φοίτησης που ανέρχονται συνολικά στο ποσό των δύο χιλιάδων (2000 €) ευρώ. Η καταβολή του τέλους γίνεται σε δύο (2) ισόποσες δόσεις, στην αρχή κάθε εξαμήνου, δηλαδή χιλίων (1000 €) ευρώ ανά εξάμηνο.

Δικαιολογητικά υποψηφιότητας
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν στην Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής ή να αποστείλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση συμμετοχής (ηλεκτρονικά και σε έντυπη μορφή)
  Χορηγείται ειδικό έντυπο από:
 2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 3. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος.
 4. Για πτυχιούχους Πανεπιστημίων της Αλλοδαπής:
  • Πιστοποιητικό ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (εφόσον υπάρχει).
  • Σε διαφορετική περίπτωση η αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εξετάζεται με βάση τις διατάξεις του αρ. 304 του ν. 4957/2022.

   Εφόσον ο τίτλος σπουδών από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο του άρθρου 307 του ν. 4957/2022 που τηρεί και επικαιροποιεί ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. θα κατατεθεί βεβαίωση Τόπου Σπουδών, η οποία εκδίδεται και αποστέλλεται από το Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής. Αποκλείονται αιτήσεις στις οποίες ως τόπος σπουδών ή μέρος αυτών βεβαιώνεται η ελληνική επικράτεια, εκτός αν το μέρος σπουδών που έγιναν στην ελληνική επικράτεια βρίσκεται σε δημόσιο Α.Ε.Ι.
 5. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
 6. Συμμετοχή σε επιστημονικές εκδηλώσεις (Σεμινάρια ή συνέδρια) και συμμετοχή σε επιστημονικές δημοσιεύσεις
 7. Πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, σχετικής εμπειρίας κ.λπ. (εφ’ όσον υπάρχουν)
 8. Λοιπά αποδεικτικά στοιχεία (διπλώματα, αντίγραφα αποτελεσμάτων εξετάσεων) γνώσης τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας
 9. Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές
 10. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα, κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο.
 11. Τίτλος ειδικότητας ή βεβαίωση για τα χρόνια της ειδικότητας.

Οι πτυχιούχοι αγγλόφωνων πανεπιστημίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού γλωσσομάθειας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις για την καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, η Σ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ., θα αποφασίζει γιατον τρόπο εξέτασης των υποψηφίων προκειμένω να διαπιστώνεται η επάρκεια στην αγγλική γλώσσα. Θετικά θα συνυπολογίζεται η γνώση και δεύτερης ξένης γλώσσας.

Προθεσμία Υποβολής Δικαιολογητικών
Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι και τη 19η Σεπτεμβρίου 2024:

Επιπρόσθετα, η αίτηση θα πρέπει να κατατεθεί και ηλεκτρονικά στη δικτυακή πύλη: εδώ.

Η δικτυακή πύλη θα είναι διαθέσιμη έως και τις 19 Σεπτεμβρίου 2024.

Επιλογή εισακτέων
Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων (ΕΑΥ) με βάση την αξιολόγηση του φακέλου των δικαιολογητικών των υποψηφίων και τη συνέντευξη από την Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων.

Η συνέντευξη προβλέπεται να πραγματοποιηθεί στις 25.09.2024.

Έναρξη μαθημάτων για το ακαδ. έτος 2024-2025
Προγραμματιζόμενη έναρξη μαθημάτων: Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2024.

Απαλλαγή από τέλη φοίτησης
Εγγεγραμμένοι φοιτητές στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δύνανται να φοιτούν δωρεάν, εφόσον πληρούν τα οικονομικά ή κοινωνικά κριτήρια, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του αρ. 86 του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/τ.Α΄/21.7.2022). Προϋπόθεση για τη χορήγηση του δικαιώματος δωρεάν φοίτησης λόγω οικονομικών ή κοινωνικών κριτηρίων είναι η πλήρωση προϋποθέσεων αριστείας κατά τον πρώτο κύκλο σπουδών. Η υποβολή των αιτήσεων για τη δωρεάν φοίτηση στο Δ.Π.Μ.Σ. πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εισδοχής των φοιτητών στο Δ.Π.Μ.Σ και σε χρονικό διάστημα που θα ορίσει το ίδιο το Δ.Π.Μ.Σ. Η οικονομική κατάσταση των υποψηφίων σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής στο Δ.Π.Μ.Σ. Η δυνατότητα απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής τελών φοίτησης παρέχεται αποκλειστικά για τη φοίτηση σε ένα (1) Δ.Π.Μ.Σ. που οργανώνεται από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής. Το παρόν δεν εφαρμόζεται σε πολίτες τρίτων χωρών.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

 1. Πανεπιστήμιο Πατρών, Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής, τηλ. 2610-969104, email:
 2. Στην ιστοσελίδα του προγράμματος: https://persomed.upatras.gr/
 3. Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών: med.upatras.gr

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Βιοτεχνολογία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (Ε.Π.Σ.) του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Βιολογίας του Ε.Κ.Π.Α. και του Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated