ΠΜΣ «Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας και Αναλυτική» –ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή αίτησης εισαγωγής στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας και Αναλυτική», (Digital Health and Analytics) με έδρα το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής, στον Ταύρο – Αττικής ότι η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ως 26.09.2021 μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης .

 Υπενθυμίζουμε ότι το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής της της Σχολής Ψηφιακής Τεχνολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας και Αναλυτική», (Digital Health and Analytics) με έδρα το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής, στον Ταύρο– Αττικής και ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών, για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022. Ο συνολικός αριθμός θέσεων είναι σαράντα (40).

 Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι., της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 τουν.4485/2017, όπως Τμημάτων  Πληροφορικής και Επιστήμης Υπολογιστών και Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Σχολών Επιστημών Ζωής.

Δικαιολογητικά:

✔ Αντίγραφο πτυχίου (ευκρινές φωτοαντίγραφο). Στις περιπτώσεις πτυχιούχων πανεπιστημίων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από αρμόδια αρχή.

✔ Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών (ευκρινές φωτοαντίγραφο).

✔ Περίληψη διπλωματικής ή πτυχιακής εργασίας, εφόσον έχει εκπονηθεί ή εκπονείται.

✔ Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

✔ Έως δύο (2) συστατικές επιστολές.

✔ Αντίτυπα επιστημονικών δημοσιεύσεων, άρθρων, κλπ (εάν υπάρχουν).

✔ Βεβαίωση σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχει).

✔ Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης της Αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου «Β2», με σχετικά πιστοποιητικά. Η επάρκεια τεκμηριώνεται και με πιστοποιητικό φοίτησης σε αναγνωρισμένο Αγγλόφωνο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.

✔ Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

✔ Οποιοδήποτε στοιχείο μπορεί να υποστηρίξει την αίτησή του υποψηφίου.

 

Στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας και κατάταξης των υποψηφίων συμβάλλουν:

  • βαθμός πτυχίου
  • βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με την κατεύθυνση που επιθυμεί να παρακολουθήσει ο υποψήφιος
  • διπλωματική εργασία
  • σχετική επαγγελματική εμπειρία
  • δημοσιεύσεις– ανακοινώσεις
  • συνέντευξη
  • συστατικές επιστολές

Βάσει του Κανονισμού Σπουδών του ΔΠΜΣ, η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα εκ των οποίων το τρίτο διατίθεται για τη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας.

Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) απαιτεί καταβολή διδάκτρων ύψους 4.500 ευρώ για το σύνολο της διάρκειας φοίτησης. Παράλληλα οι υποψήφιοι που θα επιλεχθούν, αφού ολοκληρώσουν την εγγραφή τους (κατάθεση δικαιολογητικών, κόστος εγγραφής κλπ), έχουν δικαίωμα, μετά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους, να καταθέσουν αίτηση για απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής διδάκτρων, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 35 του ν. 4485/2017 όπως ισχύει.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ομήρου 9, Τ.Κ. 17778, Ταύρος) τηλ. 210-9549440 / 444 Δευτέρα έως Πέμπτη από 10.00 π.μ. – 13.00 μ.μ και στο email:  καθώς και στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ https://mschealth.dit.hua.gr

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Στρατηγικό Μάρκετινγκ» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη συνέχιση της λειτουργίας του Αγγλόφωνου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Στρατηγικό

Read More »

ΔΠΜΣ «Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Οι παρακάτω Σχολές του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ): Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής,

Read More »

ΠΜΣ «Φορολογική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 15ου κύκλου για Νέους Πτυχιούχους και του 16ου κύκλου για Στελέχη Επιχειρήσεων και

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated